.RU

1.42. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE - Załącznik do rozporządzenia


1.42. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE1. Symbol badania:1.42.05(108)2. Temat badania:Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaObserwacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które posiadają udziały w podmiotach mających siedzibę za granicą. Badanie umożliwia zidentyfikowanie kraju, w którym polskie przedsiębiorstwo ma udziały, określenie wielkości i struktury tych udziałów, opis charakteru powiązań podmiotu polskiego z podmiotem za granicą oraz ocenę efektywności działania podmiotu zagranicznego (przychody, eksport, import, zatrudnienie). Wyniki badań będą wykorzystywane:

– do opracowania bieżących informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i posiadających udziały w jednostkach mających siedzibę za granicą,

– na potrzeby organów rządowych, samorządowych i innych instytucji,

– na potrzeby Unii Europejskiej i OECD.

6. Zakres podmiotowyPodmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, posiadające za granicą udziały, oddziały lub zakłady (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych).

7. Zakres przedmiotowy– liczba podmiotów posiadających udziały za granicą,

– liczba podmiotów z siedzibą za granicą, w których podmioty krajowe posiadają udziały (podmioty zagraniczne),

– rodzaj działalności podmiotów zagranicznych,

– liczba pracujących w podmiotach zagranicznych,

– przychody ze sprzedaży produktów osiągane przez podmioty zagraniczne,

– eksport realizowany przez podmioty zagraniczne,

– import realizowany przez podmioty zagraniczne,

– nakłady na rzeczowe aktywa trwałe ponoszone przez podmioty zagraniczne.

8. Źródła danychSprawozdanie GUS: KZZ oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP i F 02 (zebranych w badaniu 1.61.05), GP (zebranych w badaniu 1.61.12); system informacyjny NBP.

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które posiadają za granicą udziały, oddziały lub zakłady (z wyłączeniem instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych)

KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 30 września 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Warszawie

2

Narodowy Bank Polski

system informacyjny dotyczący podmiotów z kapitałem zagranicznym; dane jednostkowe dotyczące rezydentów posiadających udziały w spółkach z siedzibą za granicą w zakresie numerów REGON; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 lipca 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

3

Narodowy Bank Polski

system informacyjny dotyczący podmiotów z kapitałem zagranicznym; dane jednostkowe dotyczące rezydentów posiadających udziały w spółkach z siedzibą za granicą w zakresie wartości udziału rezydenta w kapitale spółki mającej siedzibę za granicą; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 listopada 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychInformacje wymienione w zakresie przedmiotowym badania według:

– kraju lokalizacji,

– rodzaju działalności PKD (sekcje),

– województw.

10. Terminy i formy udostępnianiaInformacje bieżące – wyniki wstępne – „Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2012 r.” – kwiecień 2014 r.

11. Koszty i sposób finansowania2 608 300 zł – budżet GUS

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE1. Symbol badania:1.43.01(109)2. Temat badania:Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaJednostki naukowe, w tym jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe, międzynarodowe instytuty naukowe, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące badania w sposób ciągły.

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą z różnych dziedzin gospodarki. Jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz jednostki podległe. Jednostki sektora prywatnych instytucji niedochodowych działających na rzecz gospodarstw domowych.

6. Zakres podmiotowyJednostki naukowe, w tym jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe, międzynarodowe instytuty naukowe, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące badania w sposób ciągły.

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą z różnych dziedzin gospodarki. Jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz jednostki podległe. Jednostki sektora prywatnych instytucji niedochodowych działających na rzecz gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy– nakłady finansowe na prace B + R poniesione wewnątrz jednostek sprawozdawczych według źródeł finansowania (środki: budżetowe, instytutów badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, przedsiębiorstw, prywatnych instytucji niedochodowych, organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej oraz fundusze strukturalne i środki własne), w tym nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne, finansowanie pośrednie działalności B + R ze środków publicznych,

– nakłady na prace B + R wykonane poza jednostką sprawozdawczą (w tym na prace B + R wykonane za granicą),

– nakłady na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe,

– zatrudnienie w działalności B + R według grup stanowisk (w tym pracownicy naukowo badawczy, kobiety oraz cudzoziemcy), mierzone liczbą osób oraz liczbą ekwiwalentów pełnego czasu pracy,

– zatrudnienie w działalności B + R według poziomu wykształcenia,

– wynagrodzenia zatrudnionych w działalności B + R według grup stanowisk i poziomu wykształcenia oraz wynagrodzenia kobiet zatrudnionych na stanowiskach naukowo badawczych,

– wartość i przychód aparatury naukowo badawczej zaliczonej do środków trwałych,

– projekty badawcze finansowane ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę,

– liczba, zasoby i działalność (akta udostępnione i kwerendy) archiwów państwowych,

– bibliometria – liczba publikacji autorów polskich w czasopismach rejestrowanych przez indeksy cytowań.

8. Źródła danychSprawozdania GUS: PNT 01, PNT 01/s, PNT 01/a dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę oraz bibliometrii, dane Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dotyczące działalności archiwów państwowych, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań DNU K, DNU R (omówione w badaniu 1.51.09).

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których:

– rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według klasyfikacji PKD jako działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych – dział 72 (metoda pełna);

– prowadzone są prace badawczo rozwojowe obok innej przeważającej działalności bez względu na liczbę pracujących (metoda doboru celowego)

PNT 01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R); w formie elektronicznej; metoda pełna/metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w roku do 18 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

2

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

PNT 01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 22 marca 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

3

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa, urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy (metoda pełna); Urzędy centralne, urzędy miast i gmin (metoda doboru celowego)

PNT 01/a – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych; w formie elektronicznej; metoda pełna/metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w roku do 22 marca 2013 r. z danymi za rok 2012 dotyczącymi nakładów i zatrudnionych w B + R, oraz środków asygnowanych na działalność B + R i z danymi dotyczącymi środków asygnowanych na działalność B + R na rok 2013 (budżet prowizoryczny)

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

4

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

system informacyjny dotyczący projektów badawczych finansowanych ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę; dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 lipca 2013 r. z danymi za rok 2012

Urząd Statystyczny w Szczecinie

5

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

system informacyjny dotyczący bibliometrii; dane zagregowane w zakresie: liczby publikacji naukowych w Polsce i w innych krajach OECD, liczby publikacji naukowych na 1 mln mieszkańców w Polsce na tle innych krajów, procentowego udziału publikacji polskich na świecie według dziedzin nauki; w formie elektronicznej

raz w roku do 3 grudnia 2013 r. z danymi za rok 2012

Urząd Statystyczny w Szczecinie

6

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

zbiór danych dotyczący działalności archiwów państwowych; dane zagregowane w zakresie: zasobu archiwalnego, akt udostępnionych, kwerend; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 lipca 2013 r. z danymi za rok 2012

Urząd Statystyczny w Szczecinie
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychNakłady na działalność B + R, zatrudnienie i wartość aparatury naukowo badawczej według sektorów instytucjonalnych (sektor przedsiębiorstw, rządowy, prywatnych instytucji niedochodowych, szkolnictwa wyższego) i kierunków działalności, na których rzecz są prowadzone prace B + R w sektorze przedsiębiorstw, dziedzin nauk, rodzajów jednostek, rodzajów badań, regionów i województw.

10. Terminy i formy udostępniania– dane wstępne dla Eurostatu – do 30 października 2013 r.,

– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzień 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania1 602 600 zł – budżet GUS

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE1. Symbol badania:1.43.02(110)2. Temat badania:Innowacje w przemyśle3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaUzyskanie wiedzy o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle dla oceny stopnia innowacyjności polskiej gospodarki. Na poziomie krajowym wyniki badań służą opracowywaniu i ocenie realizacji specjalnych programów i strategii mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, takich jak: „Narodowa Strategia Spójności”, „Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013”. Na poziomie regionalnym są elementem opracowywanych regionalnych strategii innowacyjnych (RIS).

Dane przekazywane są do Komisji Europejskiej (Eurostatu). Badanie prowadzone jest w ramach międzynarodowego programu badawczego Community Innovation Survey i służy ocenie działalności innowacyjnej w krajach UE, EFTA i krajach kandydujących do UE. Dane z badania są jednym z głównych źródeł opracowywanego przez Komisję zbioru wskaźników służących do prowadzenia polityki gospodarczej i naukowo technicznej (European Innovation Scoreboard – EIS). Wyniki badań innowacji są wykorzystywane także przez inne organizacje międzynarodowe, np. OECD.

6. Zakres podmiotowyPodmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD w zakresie górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (sekcja E), w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej – badanie pełne oraz próba reprezentacyjna jednostek o liczbie pracujących od 10 do 49 osób.

7. Zakres przedmiotowy– aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (wdrożenie nowych produktów i procesów, realizacja projektów innowacyjnych),

– nakłady na innowacje według rodzajów działalności innowacyjnej oraz według źródeł finansowania nakładów,

– sprzedaż produktów – nowych lub istotnie ulepszonych będących nowością dla rynku oraz będących nowością tylko dla przedsiębiorstwa,

– publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej,

– źródła informacji dla innowacji,

– współpraca w zakresie działalności innowacyjnej,

– cele działalności innowacyjnej,

– innowacje organizacyjne,

– innowacje marketingowe,

– nabycie i sprzedaż technologii (transfer technologii),

– wyposażenie przedsiębiorstw w środki automatyzacji,

– ochrona własności intelektualnej.

8. Źródła danychSprawozdanie GUS: PNT 02.

Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.18.28.38.4osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do zakresu górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D) oraz dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (sekcja E), w których liczba pracujących wynosi 50 osób lub więcej – badanie pełne oraz próba reprezentacyjna przedsiębiorstw o liczbie pracujących od 10 do 49

PNT 02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; w formie elektronicznej; metoda pełna / reprezentacyjna (25%); obowiązkowe

raz w roku do 14 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychAktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, sprzedaż produktów innowacyjnych, publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej, źródła informacji dla innowacji, współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, cele działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe, transfer technologii, środki automatyzacji procesów produkcyjnych oraz ochrona własności intelektualnej według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.

Licencje – zakup i sprzedaż według wybranych grup krajów. Liczba krajowych i zagranicznych umów licencyjnych, z których przedsiębiorstwo korzystało.

10. Terminy i formy udostępniania– dane dla Eurostatu – czerwiec 2013 r.,

– „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012” – październik 2013 r.,

– „Nauka i technika w 2012 r.” – grudzień 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania1 445 900 zł – budżet GUS
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.