.RU

Pradinio ugdymo bendrosios programos turinys - старонка 38
21.6.2. Turinio apimtis. 1–2 klasėsŠiame skyrelyje nurodomas visų matematinės veiklos sričių turinys.

21

.6.2.1. Skaičiai ir skaičiavimai

. Mokydamiesi šios dalyko srities, mokiniai išmoksta perskaityti ir užrašyti natūraliuosius skaičius iki 100, juos palyginti, pasakyti dviženklių skaičių sandarą iš dešimčių ir vienetų, atlikti sudėties ir atimties bei skaičių 1, 2, 3, 4, 5 ir 10 daugybos iš vienaženklių skaičių ir atitinkamos dalybos veiksmus, spręsti paprasčiausius realaus turinio uždavinius, pasitikrinti skaičiavimų rezultatus. Daugiausia dėmesio reikia skirti mokinių mintinio skaičiavimo pratyboms, vengti sudėtingų skaičiavimų, nereikėtų reikalauti, kad mokiniai žinotų aritmetinių veiksmų komponentų pavadinimus.

21

.6.2.2. Reiškiniai, lygtys, nelygybės

. Mokydamiesi šios dalyko srities, mokiniai išmoksta apskaičiuoti paprasčiausių reiškinių ar dydžių skaitines reikšmes, remdamiesi sudėties perstatomumo dėsniu tapačiai pertvarkyti paprastus skaitinius reiškinius, įrašę į paprasčiausią lygtį skaičių, patikrinti, ar gautoji lygybė yra teisinga. Patikrinti, ar skaičius yra paprasčiausios skaitinės nelygybės x < a arba x > a sprendinys. Lygties ir lygties sprendinio sąvokos nevartojamos.

21

.6.2.3. Geometrija

. Mokydamiesi geometrijos, mokiniai išmoksta atpažinti ir tinkamai pavadinti paprasčiausias geometrines plokštumos ir erdvės figūras: atkarpą, kvadratą, stačiakampį, trikampį, skritulį, kubą, rutulį. Žino plokštumos figūrų elementų pavadinimus. Taiko žinias apie geometrines plokštumos ir erdvės figūras paprasčiausiems uždaviniams spręsti.

21

.6.2.4. Matai ir matavimai

. Mokiniai išmoksta ilgio (cm, m), talpos (l), masės (kg), laiko (h, para), pinigų (ct, Lt), temperatūros (Celsijaus laipsniais) matavimo vienetus ir jų sąryšius, iš akies bando įvertinti ir mokosi tiesiogiai išmatuoti ir užrašyti įvairių aplinkos daiktų ir objektų parametrus, nubraižyti nurodyto didumo atkarpas, spręsti realaus turinio uždavinius, kuriuose reikia naudoti įvairių matavimų rezultatus.

21

.6.2.5 Statistika.

Mokydamiesi statistikos, mokiniai įgyja supratimą, kaip vaizduojami duomenys, mokosi juos rinkti, skaityti informaciją, pateiktą stulpeline diagrama, lentele, atsakyti į paprastus klausimus. Nagrinėjamos lentelės bei diagramos, kuriose duomenų skaičius neviršija 20.

21.6.3. Vertinimas. 1–2 klasės21.6.3.1. Lentelėje pateiktas trimis lygiais detalizuotas mokinių pasiekimų aprašas. Mokinių pasiekimų lygiai aprašyti išskiriant nuostatas ir pagrindines matematinės veiklos gebėjimų grupes: matematikos žinios ir standartinių procedūrų atlikimas; matematinis komunikavimas; matematinis mąstymas; problemų sprendimas. Bendrųjų gebėjimų vertinimas leidžia pažvelgti į mokinio pasiekimus plačiau ir giliau, atskleisti jo stiprybes ir tobulintinus gebėjimus sritis, įžvelgti mokymosi sėkmės ar nesėkmės priežastis. Remiantis nurodytais mokinių pasiekimų lygių požymiais galima spręsti ir apie tarpinius pasiekimus, ir daryti apibendrinamuosius vertinimo aprašus pusmečio, metų pabaigoje. Jie padės mokytojui spręsti, kiek mokinys jau yra pasiekęs ir ko jis dar turėtų siekti.

21.6.3.2. Mokinių pasiekimų lygių požymiai. 1–2 klasėsLygiaiPasiekimų sritysPatenkinamasPagrindinisAukštesnysisŽinios ir supratimasAtkartoja tam tikras žinias, bet žinios ir supratimas paviršutiniški, ne visai atitinka mokinių pasiekimų aprašus. Atlikdamas standartines matematines procedūras (aritmetinius veiksmus, matavimus), dažnai klysta. Sprendžia tik paprasčiausius uždavinius įprastomis sąlygomis.

Atgamina žinias, taiko jas naujose, paprasčiausiose situacijose, žinios ir supratimas atitinka mokinių pasiekimų aprašus. Atlikdamas standartines matematines procedūras, nedaro esminių klaidų.

Gerai išmokęs ir supranta visas pagrindines žinias ir su tema susijusias sąvokas, jas taiko naujose paprastose situacijose, be klaidų atlieka standartines matematines procedūras.

KomunikavimasTeisingai supranta paprasčiausių uždavinių, pateiktų įprastame kontekste, sąlygas. Atsakydamas į klausimus, spręsdamas paprasčiausius uždavinius, bando perteikti (žodžiais, simboliais ar kitaip) pagrindines mintis, vartoti kai kuriuos terminus ir simbolius, tačiau pagal pateikimą ryškėja, kad nepakankamai suprantamas tiek komunikavimo tikslas, tiek matematinės sąvokos bei simboliai. Pateikdamas uždavinio sprendimą, nesilaiko susitarimų dėl uždavinio sprendimo ir atsakymo pateikimo (pateiktus sprendimus sunku suprasti).

Teisingai supranta paprasčiausių įvairaus konteksto praktinio ir matematinio turinio uždavinių sąlygas. Atsakydamas į klausimus, pagrįsdamas samprotavimus, spręsdamas paprasčiausius uždavinius, vartoja tinkamus terminus bei simbolius. Uždavinio sprendimą pateikia laikydamasis susitarimų dėl uždavinių sprendimo ir atsakymo pateikimo. Trūksta tikslumo, nuoseklumo, rišlumo, glaustumo, kartojasi, ,,šokinėja“ mintys.

Teisingai supranta įvairiais būdais pateiktas paprastų uždavinių sąlygas, sprendžia įvairaus konteksto praktinius ir matematinius paprastus uždavinius. Nuosekliai, išsamiai ir glaustai pateikia uždavinio sprendimą, sklandžiai atsako į klausimus ir pagrindžia samprotavimus. Tiksliai bei tikslingai vartoja tinkamus simbolius bei terminus.

Matematinis mąstymasMokinys reproduktyviai mąsto įprastomis aplinkybėmis. Dalį informacijos supranta neteisingai, neįžvelgia ryšių tarp atskirų objektų. Atpažįsta ir nagrinėja tik atskiras tiriamojo klausimo detales, jų nesiedamas, neįžvelgia dėsningumų, ryšių.

Daugeliu atvejų produktyviai mąsto įprastomis aplinkybėmis. Taiko ryšius, iš esmės naudoja analizę ir sintezę, tačiau objektai ar reiškiniai nagrinėjami ne pagal visus būdingus bruožus, nustato tik pagrindinius jų sąryšius ar dėsningumus.

Mokytojo padedamas, bando daryti teisingu sprendimu pagrįstas išvadas.

Mokinys daugeliu atvejų parodo kūrybiniam mąstymui būdingus elementus neįprastomis aplinkybėmis. Apžvelgia būdingus objektų bei reiškinių bruožus, nustato ne tik pagrindinius, bet ir smulkesnius jų sąryšius ar dėsningumus. Rodo savarankiškumą, minčių originalumą. Daro galutines, tikslias ir logines ar teisingu sprendimu pagrįstas išvadas.

Problemų sprendimasAtpažindamas jau žinomą kontekstą, sprendžia paprasčiausias (elementarias, supaprastintas) problemas, atlieka standartines procedūras analogiškose situacijose. Pateikia tam tikrus rezultatus ar sprendimu bei samprotavimais paremtas išvadas, tačiau dėl sprendime pasitaikiusių klaidų gautas rezultatas ar daromos išvados yra klaidingos. Gauto atsakymo ar išvados neargumentuoja ir neinterpretuoja pradinės sąlygos kontekste.

Pasirenka ne visai racionalias problemų sprendimo strategijas. Teisingai sprendžia problemą, paaiškina uždavinio sprendimą ir gautus rezultatus, tačiau gauto atsakymo ar išvados neinterpretuoja pradinės sąlygos kontekste. Problema lyg ir išspręsta, tačiau nepateikiamas galutinis atsakymas ar nepadaroma galutinė išvada.

Pasirenka tinkamas ir racionalias problemų sprendimo strategijas, paaiškina uždavinio sprendimą. Daro išsamias ir tikslias išvadas, paremtas teisingu problemos sprendimu, randa teisingą atsakymą (sprendinį, rezultatą) ir interpretuoja jį pradinės sąlygos kontekste.

NuostatosDaugeliu atveju atlieka, kas pavesta, tačiau būdingas menkas pasitikėjimas savo jėgomis, ribotas domėjimasis matematika.

Supranta matematikos mokymosi svarbą, jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus, stengiasi, aktyviai dalyvauja mokymosi procese.

Teigiamai vertina savo ir kitų daromą pažangą, vertina įgyjamas matematikos žinias ir gebėjimus.

Domisi matematika, aktyviai dalyvauja mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis mokydamasis matematikos, siūlo originalias idėjas ir jų įgyvendinimo būdus.

Jaučia atsakomybę už savo ir kitų daromą pažangą, noriai padeda kitiems mokytis, vertina įgyjamas matematikos žinias ir gebėjimus.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.