.RU

1 Ba?lang?зta Tanr? gц?ь ve yeri yaratt? - старонка 29


BЦLЬM 261-2 Цlьmcьl hastal?k son bulunca RAB, Musa'yla Kвhin Harun o?lu Elazar'a, ‹‹?srail toplulu?unun ailelerine gцre say?m?n? yap?n›› dedi, ‹‹Sava?abilecek durumdaki yirmi ve daha yukar? ya?taki bьtьn erkekleri say?n.››
3-4 Bunun ьzerine Musa'yla Kвhin Elazar, ?eria Irma??'n?n yan?nda, Eriha kar??s?ndaki Moav ovalar?nda halka, ‹‹RAB'bin Musa'ya verdi?i buyruk uyar?nca, yirmi ve daha yukar? ya?taki erkekleri say?n›› dediler. M?s?r'dan з?kan ?srailliler ?unlard?:
5 ?srail'in ilk do?an? Ruben'in soyundan gelen Rubeno?ullar?: Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu,
6 Hesron soyundan Hesron boyu, Karmi soyundan Karmi boyu.
7 Ruben boylar? bunlard?, say?lar? 43 730 ki?iydi.
8 Pallu'nun o?lu Eliav,
9 Eliav'?n o?ullar? Nemuel, Datan ve Aviram'd?. Bunlar toplulu?un seзti?i, Musa'yla Harun'a, dolay?s?yla RAB'be ba?kald?rarak Korah'?n yanda?lar?na kat?lan Datan'la Aviram'd?.
10 Yer yar?l?p onlar? Korah'la birlikte yutunca yok oldular. Ate? Korah'?n iki yьz elli yanda??n? yak?p yok etti. Bцylece ba?kalar?na bir uyar? oldular.
11 Korah'?n o?ullar? ise цlmedi.
12 Boylar?na gцre ?imono?ullar? ?unlard?: Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu,
13 Zerah soyundan Zerah boyu, ?aul soyundan ?aul boyu.
14 ?imon boylar? bunlard?, say?lar? 22 200 ki?iydi.
15 Boylar?na gцre Gado?ullar? ?unlard?: Sefon soyundan Sefon boyu, Hagi soyundan Hagi boyu, ?uni soyundan ?uni boyu,
16 Ozni soyundan Ozni boyu, Eri soyundan Eri boyu,
17 Arot soyundan Arot boyu, Areli soyundan Areli boyu.
18 Gad boylar? bunlard?, say?lar? 40 500 ki?iydi.
19 Yahuda'n?n iki o?lu Er'le Onan Kenan ьlkesinde цlmь?lerdi.
20 Boylar?na gцre Yahudao?ullar? ?unlard?: ?ela soyundan ?ela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu.
21 Peres soyundan gelenler ?unlard?: Hesron soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu.
22 Yahuda boylar? bunlard?, say?lar? 76 500 ki?iydi.
23 Boylar?na gцre ?ssakaro?ullar? ?unlard?: Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu,
24 Ya?uv soyundan Ya?uv boyu, ?imron soyundan ?imron boyu.
25 ?ssakar boylar? bunlard?, say?lar? 64 300 ki?iydi.
26 Boylar?na gцre Zevuluno?ullar? ?unlard?: Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahleel soyundan Yahleel boyu.
27 Zevulun boylar? bunlard?, say?lar? 60 500 ki?iydi.
28 Boylar?na gцre Yusuf'un o?ullar?: Mana??e ve Efrayim.
29 Mana??e soyundan gelenler: Makir soyundan Makir boyu -Makir Gilat'?n babas?yd?- Gilat soyundan Gilat boyu.
30 Gilat soyundan gelenler ?unlard?: ?ezer soyundan ?ezer boyu, Helek soyundan Helek boyu,
31 Asriel soyundan Asriel boyu, ?ekem soyundan ?ekem boyu,
32 ?emida soyundan ?emida boyu, Hefer soyundan Hefer boyu.
33 Hefer o?lu Selofhat'?n o?ullar? olmad?; yaln?z Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa ad?nda k?zlar? vard?.
34 Mana??e boylar? bunlard?, say?lar? 52 700 ki?iydi.
35 Boylar?na gцre Efrayim soyundan gelenler ?unlard?: ?utelah soyundan ?utelah boyu, Beker soyundan Beker boyu, Tahan soyundan Tahan boyu.
36 ?utelah soyundan gelenler ?unlard?: Eran soyundan Eran boyu.
37 Efrayim boylar? bunlard?, say?lar? 32 500 ki?iydi. Boylar?na gцre Yusuf'un soyundan gelenler bunlard?.
38 Boylar?na gцre Benyamin soyundan gelenler: Bala soyundan Bala boyu, A?bel soyundan A?bel boyu, Ahiram soyundan Ahiram boyu,
39 ?ufam soyundan ?ufam boyu, Hufam soyundan Hufam boyu.
40 Bala'n?n o?ullar? Ard'la Naaman'd?. Ard soyundan Ard boyu, Naaman soyundan Naaman boyu.
41 Boylar?na gцre Benyamin soyundan gelenler bunlard?, say?lar? 45 600 ki?iydi.
42 Boylar?na gцre Dan soyundan gelenler ?unlard?: ?uham soyundan ?uham boyu. Dan boyu buydu.
43 Hepsi ?uham boyundand?, say?lar? 64 400 ki?iydi.
44 Boylar?na gцre A?er soyundan gelenler: Yimna soyundan Yimna boyu, Yi?vi soyundan Yi?vi boyu, Beria soyundan Beria boyu.
45 Beria soyundan gelenler: Hever soyundan Hever boyu, Malkiel soyundan Malkiel boyu.
46 A?er'in Serah ad?nda bir k?z? vard?.
47 A?er boylar? bunlard?, say?lar? 53 400 ki?iydi.
48 Boylar?na gцre Naftali soyundan gelenler: Yahseel soyundan Yahseel boyu, Guni soyundan Guni boyu,
49 Yeser soyundan Yeser boyu, ?illem soyundan ?illem boyu.
50 Boylar?na gцre Naftali boylar? bunlard?, say?lar? 45 400 ki?iydi.
51 Say?lan ?srailliler'in toplam? 601 730 erkekti.
52 RAB Musa'ya ?цyle dedi:
53 ‹‹Adlar?n?n say?s?na gцre ьlke bunlara pay olarak bцlь?tьrьlecek.
54 Say?ca зok olana bьyьk, say?ca az olana kьзьk pay vereceksin. Her oyma?a ki?i say?s?na gцre pay verilecek.
55 Ancak ьlke kura ile da??t?lacak. Herkesin pay?, ata oyma??n?n ad?na gцre olacak.
56 Kьзьk, bьyьk her oyma??n pay? kurayla da??t?lacak.››
57 Boylar?na gцre say?lan Levililer ?unlard?: Ger?on soyundan Ger?on boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu.
58 ?unlar da Levili boylard?: Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Mu?i boyu, Korah boyu. Kehat Amram'?n babas?yd?.
59 Amram'?n kar?s? M?s?r'da do?an, Levi soyundan gelme Yokevet'ti. Amram'a Harun'u, Musa'y? ve k?zkarde?leri Miryam'? do?urdu.
60 Harun Nadav, Avihu, Elazar ve ?tamar'?n babas?yd?.
61 Nadav'la Avihu RAB'bin цnьnde kurallara ayk?r? bir ate? sunarken цldьler.
62 Levililer'den say?lan bir ayl?k ve daha yukar? ya?taki bьtьn erkekler 23 000 ki?iydi. Bunlar цbьr ?srailliler'le birlikte say?lmad?lar. Зьnkь цbьr ?srailliler aras?nda onlara pay verilmemi?ti.
63 ?eria Irma?? yan?nda, Eriha kar??s?ndaki Moav ovalar?nda Musa'yla Kвhin Elazar'?n sayd?klar? ?srailliler bunlard?.
64 Ancak, bu say?lanlar?n aras?nda Musa'yla Kвhin Harun'un Sina Зцlь'nde saym?? oldu?u ?srailliler'den kimse yoktu.
65 Зьnkь RAB o dцnemde say?m? yap?lan ?srailliler'in kesinlikle зцlde цlece?ini sцylemi?ti. Onlardan Yefunne o?lu Kalev'le Nun o?lu Ye?u'dan ba?ka kimse sa? kalmam??t?.

BЦLЬM 271-2 Yusuf o?lu Mana??e'nin boylar?ndan Mana??e o?lu Makir o?lu Gilat o?lu Hefer o?lu Selofhat'?n Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa ad?ndaki k?zlar?, Bulu?ma Зad?r?'n?n giri?inde Musa'n?n, Kвhin Elazar'?n, цnderlerin ve bьtьn toplulu?un цnьne gelip ?цyle dediler:
3 ‹‹Babam?z зцlde цldь. RAB'be ba?kald?ran Korah'?n yanda?lar? aras?nda de?ildi. ??lemi? oldu?u gьnahtan цtьrь цldь. O?ullar? olmad?.
4 Erkek зocu?u olmad? diye babam?z?n ad? kendi boyu aras?ndan neden yok olsun? Babam?z?n karde?leri aras?nda bize de mьlk verin.››
5 Musa onlar?n davas?n? RAB'be gцtьrdь.
6 RAB Musa'ya ?цyle dedi:
7 ‹‹Selofhat'?n k?zlar? do?ru sцylьyor. Onlara amcalar?yla birlikte miras olarak mьlk verecek, babalar?n?n miras?n? onlara aktaracaks?n.
8 ‹‹?srailliler'e de ki, ‹Bir adam erkek зocu?u olmadan цlьrse, miras?n? k?z?na vereceksiniz.
9 K?z? yoksa miras?n? karde?lerine,
10 karde?leri yoksa amcalar?na vereceksiniz.
11 Amcalar? da yoksa, miras?n? ba?l? oldu?u boyda kendisine en yak?n akrabas?na vereceksiniz. Yak?n? miras? mьlk edinsin. Musa'ya verdi?im buyruk uyar?nca, ?srailliler iзin kesin bir kural olacak bu.› ››
12 Bundan sonra RAB Musa'ya, ‹‹Haavarim da?l?k bцlgesine з?k, ?srailliler'e verece?im ьlkeye bak›› dedi,
13 ‹‹Ьlkeyi gцrdьkten sonra, a?abeyin Harun gibi sen de цlьp atalar?na kavu?acaks?n.
14 Зьnkь ikiniz de Zin Зцlь'nde buyru?uma kar?? з?kt?n?z. Topluluk sularda bana ba?kald?rd???nda, onlar?n цnьnde kutsall???m? цnemsemediniz.›› -Bunlar Zin Зцlь'ndeki Kade?'te Meriva sular?d?r.-
15-16 Musa, ‹‹Bьtьn insan ruhlar?n?n Tanr?s? RAB bu toplulu?a bir цnder atas?n›› diye kar??l?k verdi,
17 ‹‹O ki?i toplulu?un цnьnde yьrьsьn ve toplulu?u yцnetsin. Цyle ki, RAB'bin toplulu?u зobans?z koyunlar gibi kalmas?n.››
18 Bunun ьzerine RAB, ‹‹Kendisinde RAB'bin Ruhu bulunan Nun o?lu Ye?u'yu yan?na al, ьzerine elini koy›› dedi,
19 ‹‹Onu Kвhin Elazar'la bьtьn toplulu?un цnьne з?kar ve hepsinin цnьnde gцrevlendir.
20 Bьtьn ?srail toplulu?u sцzьnь dinlesin diye ona yetkinden ver.
21 Kвhin Elazar'?n цnьne з?kacak; kвhin, Ye?u iзin Urim arac?l???yla RAB'be dan??acak. Bu yцntemle Elazar Ye?u'yu ve bьtьn halk? yцnlendirecek.››
22 Musa RAB'bin kendisine buyurdu?u gibi yapt?. Ye?u'yu Kвhin Elazar'?n ve bьtьn toplulu?un цnьne gцtьrdь.
23 RAB'bin buyru?u uyar?nca ellerini ьzerine koyarak onu gцrevlendirdi.

BЦLЬM 281 RAB Musa'ya ?цyle dedi:
2 ‹‹?srailliler'e buyur ve de ki, ‹Bana sunaca??n?z sunuyu -yak?lan sunu ve beni ho?nut eden koku olarak sunaca??n?z yiyece?i- belirlenen zamanda sunmaya dikkat edeceksiniz.›
3 Onlara de ki, ‹RAB'be sunaca??n?z yak?lan sunu ?udur: Gьnlьk yakmal?k sunu olarak her gьn bir ya??nda kusursuz iki erkek kuzu sunacaks?n?z.
4 Kuzunun birini sabah, цbьrьnь ak?amьstь sunun.
5 Kuzuyla birlikte tah?l sunusu olarak dцrtte bir hin s?kma zeytinya??yla yo?rulmu? onda bir efaf? ince un sunacaks?n?z.
6 Gьnlьk yakmal?k sunu, Sina Da??'nda ba?lat?lan, RAB'bi ho?nut eden koku olarak yak?lan sunudur.
7 Kuzuyla birlikte dцkmelik sunu olarak dцrtte bir hin iзki sunacaks?n?z. Dцkmelik sunuyu RAB iзin kutsal yerde dцkeceksiniz.
8 Цbьr kuzuyu ak?amьstь, yak?lan sunu ve RAB'bi ho?nut eden koku olarak, sabahki gibi tah?l sunusu ve dцkmelik sunuyla birlikte bana sunacaks?n?z.› ›› 21,28-29 ayetlerinde de geзer.
9 ‹‹ ‹?abat Gьnь bir ya??nda kusursuz iki erkek kuzuyla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda iki efa ince un ve onun dцkmelik sunusunu sunacaks?n?z.
10 Gьnlьk yakmal?k sunuyla dцkmelik sunusu d???nda, her ?abat Gьnь sunulan yakmal?k sunu budur.› ›› 21,28-29 ayetlerinde de geзer.
11 ‹‹ ‹Her ay?n ilk gьnь, RAB'be yakmal?k sunu olarak iki bo?a, bir koз ve bir ya??nda kusursuz yedi erkek kuzu sunacaks?n?z.
12 Her bo?ayla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda ьз efa ince un; koзla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda iki efa ince un;
13 her kuzuyla da tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda bir efa ince un sunacaks?n?z. Bu, RAB'bi ho?nut eden koku, yak?lan sunu ve yakmal?k sunu olacakt?r.
14 Her bo?ayla dцkmelik sunu olarak yar?m hin, koзla ьзte bir hin, her kuzuyla dцrtte bir hin ?arap sunacaks?n?z. Y?l boyunca her Yeni Ay'da yap?lacak yakmal?k sunu budur.
15 Gьnlьk yakmal?k sunuyla dцkmelik sunusu d???nda, RAB'be gьnah sunusu olarak bir teke sunulacak.› ›› ayetlerinde de geзer.
16 ‹‹ ‹RAB'bin F?s?h kurban? birinci ay?n on dцrdьncь gьnь kesilmelidir.
17 On be?inci gьn bayram olacakt?r; yedi gьn mayas?z ekmek yiyeceksiniz.
18 ?lk gьn kutsal toplant? dьzenleyecek, gьndelik i?lerinizi yapmayacaks?n?z.
19 RAB iзin yak?lan sunu, yakmal?k sunu olarak iki bo?a, bir koз ve bir ya??nda yedi erkek kuzu sunacaks?n?z. Sunaca??n?z hayvanlar kusursuz olmal?.
20-21 Her bo?ayla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda ьз efa, koзla onda iki efa, her kuzuyla onda bir efa ince un sunacaks?n?z;
22 gьnahlar?n?z? ba???latmak iзin de gьnah sunusu olarak bir teke sunacaks?n?z.
23 Her sabah sunaca??n?z gьnlьk yakmal?k sunuya ek olarak bunlar? da sunacaks?n?z.
24 Bцylece her gьn RAB'bi ho?nut eden koku olarak yak?lan yiyecek sunusunu yedi gьn sunacaks?n?z. Bunu gьnlьk yakmal?k sunuyla dцkmelik sunusuna ek olarak sunacaks?n?z.
25 Yedinci gьn kutsal toplant? dьzenleyecek, gьndelik i?lerinizi yapmayacaks?n?z.› ››
26 ‹‹ ‹?lk ьrьnleri kutlama gьnь, Haftalar Bayram?'nda RAB'be yeni tah?l sunusu sundu?unuzda kutsal toplant? dьzenleyecek, gьndelik i?lerinizi yapmayacaks?n?z.
27 RAB'bi ho?nut eden koku, yakmal?k sunu olarak iki bo?a, bir koз ve bir ya??nda yedi erkek kuzu sunacaks?n?z.
28-29 Her bo?ayla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda ьз efa, koзla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaks?n?z;
30 gьnahlar?n?z? ba???latmak iзin de bir teke sunacaks?n?z.
31 Gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunusuna ek olarak bunlar? dцkmelik sunuyla birlikte sunacaks?n?z. Sunaca??n?z hayvanlar kusursuz olmal?.› ››

BЦLЬM 291 ‹‹ ‹Yedinci ay?n birinci gьnь kutsal toplant? dьzenleyecek, gьndelik i?lerinizi yapmayacaks?n?z. O gьn sizin iзin boru зalma gьnь olacak.
2 RAB'bi ho?nut eden koku, yakmal?k sunu olarak kusursuz bir bo?a, bir koз ve bir ya??nda yedi erkek kuzu sunacaks?n?z.
3-4 Bo?ayla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda ьз efa, koзla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efafц ince un sunacaks?n?z.
5 Gьnahlar?n?z? ba???latmak iзin de gьnah sunusu olarak bir teke sunacaks?n?z.
6 Kurala gцre sunaca??n?z ayl?k ve gьnlьk yakmal?k sunuyla dцkmelik sunulara, tah?l sunular?na ek olarak bunlar? sunacaks?n?z. Bunlar RAB'bi ho?nut eden koku olarak yak?lan sunulard?r.› ›› ayetlerinde de geзer. ayetlerinde de geзer. ayetlerinde de geзer.
7 ‹‹ ‹Yedinci ay?n onuncu gьnь kutsal bir toplant? dьzenleyeceksiniz. O gьn isteklerinizi denetleyecek, hiз i? yapmayacaks?n?z.
8 RAB'bi ho?nut eden koku, yakmal?k sunu olarak bir bo?a, bir koз ve bir ya??nda yedi erkek kuzu sunacaks?n?z. Sunaca??n?z hayvanlar kusursuz olmal?.
9 Bo?ayla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda ьз efa, koзla birlikte onda iki efa,
10 her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaks?n?z.
11 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Gьnahlar?n?z? ba???latmak iзin sunulan gьnah sunusu, gьnlьk yakmal?k sunuyla dцkmelik ve tah?l sunular?na ek olarak bunlar? da sunacaks?n?z.› ››
12 ‹‹ ‹Yedinci ay?n on be?inci gьnь kutsal bir toplant? dьzenleyecek, gьndelik i?lerinizi yapmayacaks?n?z. Bu bayram? RAB'bin onuruna yedi gьn kutlayacaks?n?z.
13 RAB'bi ho?nut eden koku olarak yak?lan sunu, yakmal?k sunu olarak on ьз bo?a, iki koз ve bir ya??nda on dцrt erkek kuzu sunacaks?n?z. Bu hayvanlar kusursuz olmal?.
14-15 Her bo?ayla birlikte tah?l sunusu olarak zeytinya??yla yo?rulmu? onda ьз efa, her koзla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaks?n?z.
16 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
17 ‹‹ ‹?kinci gьn kusursuz on iki bo?a, iki koз ve bir ya??nda on dцrt erkek kuzu sunacaks?n?z.
18 Bo?a, koз ve kuzularla say?s?na gцre istenilen tah?l sunular?n? ve dцkmelik sunular? sunacaks?n?z.
19 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
20 ‹‹ ‹Ьзьncь gьn kusursuz on bir bo?a, iki koз ve bir ya??nda on dцrt erkek kuzu sunacaks?n?z.
21 Bo?a, koз ve kuzularla say?s?na gцre istenilen tah?l sunular?n? ve dцkmelik sunular? sunacaks?n?z.
22 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
23 ‹‹ ‹Dцrdьncь gьn kusursuz on bo?a, iki koз ve bir ya??nda on dцrt erkek kuzu sunacaks?n?z.
24 Bo?a, koз ve kuzularla say?s?na gцre istenilen tah?l sunular?n? ve dцkmelik sunular? sunacaks?n?z.
25 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
26 ‹‹ ‹Be?inci gьn kusursuz dokuz bo?a, iki koз ve bir ya??nda on dцrt erkek kuzu sunacaks?n?z.
27 Bo?a, koз ve kuzularla say?s?na gцre istenilen tah?l sunular?n? ve dцkmelik sunular? sunacaks?n?z.
28 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
29 ‹‹ ‹Alt?nc? gьn kusursuz sekiz bo?a, iki koз ve bir ya??nda on dцrt erkek kuzu sunacaks?n?z.
30 Bo?a, koз ve kuzularla say?s?na gцre istenilen tah?l sunular?n? ve dцkmelik sunular? sunacaks?n?z.
31 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
32 ‹‹ ‹Yedinci gьn kusursuz yedi bo?a, iki koз ve bir ya??nda on dцrt erkek kuzu sunacaks?n?z.
33 Bo?a, koз ve kuzularla say?s?na gцre istenilen tah?l sunular?n? ve dцkmelik sunular? sunacaks?n?z.
34 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
35 ‹‹ ‹Sekizinci gьn bir toplant? dьzenleyecek, gьndelik i?lerinizi yapmayacaks?n?z.
36 Yakmal?k sunu, yak?lan sunu, RAB'bi ho?nut eden koku olarak kusursuz bir bo?a, bir koз ve bir ya??nda yedi erkek kuzu sunacaks?n?z.
37 Bo?a, koз ve kuzularla say?s?na gцre istenilen tah?l sunular?n? ve dцkmelik sunular? sunacaks?n?z.
38 Gьnah sunusu iзin bir teke sunacaks?n?z. Bu sunular gьnlьk yakmal?k sunuyla tah?l sunular?na ve dцkmelik sunulara ek olacak.
39 ‹‹ ‹Adad???n?z adaklar ve gцnьlden verdi?iniz sunular?n yan?s?ra, bayramlar?n?zda RAB'be yakmal?k, tah?l, dцkmelik ve esenlik sunular?n?z olarak bunlar? sunun.› ››
40 Musa RAB'bin kendisine buyurdu?u her ?eyi ?srailliler'e anlatt?.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.