.RU

Kérjük, az itt következô részt (314 sor) ne törölje ki, ha ezt a file-t - старонка 25


128. A vértanúk

1. A következôkben a ferences életszentség ,,típusai'' közül a

vértanúkat említjük meg, ahogyan ez az egész keresztény hagyományban

történik.

2. Még Szent Ferenc életében, Marokkóban haltak mártírhalált

hitükért Berárd testvér (+1221) és társai. Róluk mondta Ferenc

lelkesedve: ,,Most már van öt igazi kisebb testvérem''. Azóta az idôk

gyökeresen megváltoztak. Nem lelkesedünk annyira az erôszakos

halálért, még akkor sem, ha Krisztusért szenvedjük el. Más világban

élünk, érzünk és gondolkodunk. Visszatekintve sok minden zavar minket:

az, hogy belekötnek a mohamedánokba és nem tisztelik eléggé

vallásukat. Így halnak meg 1221-ben Berárd és társai Marrakesben, 1227-

ben Dániel és társai Ceutában, 1231-ben Perugiai János és

Sassoferratói Péter a spanyolországi Valenciában. Az is zavar ma

bennünket, hogy István és Rajmund testvér, akiket 1242-ben Avignonban

gyilkoltak meg, az egyházi inkvizíció szolgálatában álltak.

Sokak vértanúsága kétessé vált számunkra. Boldog Raymundus Lullus

(+1315) alakja viszont annál inkább csodálatraméltó. Elsôként

tanúsított megértést és tiszteletet az iszlám vallás iránt. Sok

nyelven beszélt, és rendelkezett mindazzal a tudással, amely

nélkülözhetetlen a missziós tevékenységhez.

3. A nagy missziós törekvések során, melyek kezdettôl fogva

jellemzik a ferences mozgalmat, újra és újra tanúságot tesznek

hitükrôl: Matelicai Gentilis (+1340) Perzsiában, Tavileisi Miklós

(+1368) Illyriában, Firenzei Tamás (+1447) Etiópiában...

4. A 16. századi reformáció új fejleményekhez vezet: a ferencesek

nemcsak szavakkal, hanem egész életükkel szállnak szembe a

reformátorok új teológiájával: Angliában John Forest (+1558),

Hollandiában Niklaus Pick és társai (1572-ben), Svájcban Sigmaringeni

Szent Fidél, mégpedig 1622-ben, a Hitterjesztés római kongregációjának

alapítási évében, 1625-ben Calais-ben pedig tizenhárom kapucinus

testvér.

5. A világ másik felén, Japánban, Nagaszakiban gyilkolják meg

Keresztelô Szent Pétert és társait (+1597). A japán császári birodalom

sok szerzetes és harmadik rendbéli halálával sokszorozza meg a

ferences vértanúk számát az 1617-1632-es években. Az Etiópiába vezetô

úton missziós tevékenységéért életével fizet a Közel-Keleten

Agathangelus és Kasszián.

6. A francia forradalomban (1789) összeütköznek a régi és az új

eszmék, nemcsak a politikában, hanem a hitelvek terén is. Ez vezet

Franciaországban a ferences család száznyolcvan tagjának

vértanúságához. Ebben nincsen benne számos hitvalló, aki megmenekült a

halál elôl. Sokukat boldoggá avattak, köztük Jean-François Burte-öt

(+1792), Jean-Baptiste Triquerie-t (+1794), a svájci kapucinus

Apollinaris Morelt (+1792) és a klarissza Josephine Le Roux-t (+1794).

7. 1816-ban gyilkolták meg Johannes Triorát Kínában (Csangban). A

bokszerfelkelés alatt több mint kétezer hívôt öltek meg, közöttük két

ferences püspököt, négy európai misszionáriust, hét bennszülött

harmadrendi papot, hét nôvért és háromszáz bennszülött harmadrendit.

8. Végül egy kortársunkat is meg kell említenünk, Maximilian

Kolbét, aki az auschwitzi koncentrációs táborban a szeretet

apostolának bizonyult. Önként megy egyik társa, egy férj és apa

helyett a gázkamrába.

9. Ha az egyház olyan emberrôl mond ítéletet, aki az

Evangéliumért halt meg, akkor nem elégszik meg egyszerűen azzal, hogy

megvizsgálja az erôszakos halál és a hit megvallása közötti

kapcsolatot. Arra is rákérdez, hogy a vizsgált személy egész életében

valóban teljesen Krisztus törvényei szerint élt-e. Minden esetben

igenlô választ kapunk. Még életében kivétel nélkül minden vértanú

erôteljes, meggyôzô keresztény személyiség volt. Maximilian Kolbe

szeretete nem az auschwitzi bunkerben születik meg, Sigmaringeni Fidél

éveken át kontemplatív ember volt. A szeretet és a kontempláció a

ferences lelkiség lényeges vonásai. Más testvéreknél és nôvéreknél is

megfigyelhetôk, akiknek életét példaképül állítja elénk az egyház.

129. A szemlélôdôk

1. A ferences szentek gyakran kontemplatív emberek. Közöttük az

elsô Assisi Szent Klára, aki megtestesíti Szent Ferenc egész

lelkiségét. Róla mondja Gemelli: ,,Klára a San Damianó-i kolostorban,

olajfák és ciprusok között elrejtve Szent Ferenc tanítványa és egyben

tanácsadója is. A Naphimnusz csendes ihletôje, IX. Gergely pápa

bizalmasa, azoknak az elsô hűséges társaknak a barátja és vezetôje,

akik túlélték a mestert; Assisi megszabadítója a császári seregektôl

és szaracén hordáktól, az apácák új típusa, aki tekintetében a

várúrnôk arcvonásait ôrzi, aki menekülésre és ellenállásra is képes,

és aki magasabb szinten Dante Beatricéjének hírnöke.'' E leírás minden

szava igaz, a legfontosabb mégis hiányzik: Klára kontemplatív

szerzetes, hallgatásban és magányban él. Minden más, amit róla

elmondhatunk, ebbôl származik. A szemlélôdô lelkület, amely eltölti, a

magány gyötrelmes keresése, hogy egyedül Istennel éljen: kezdettôl

végigkísér minden ferences reformmozgalmat. Ez a vágyakozás magától

Ferenctôl származik, aki a pusztába vágyódik. Nem érzi magát idegennek

Assisi utcáin vagy az érsek palotájában, mégis Alverna sziklái között

érzi magát leginkább otthon.

2. Sok ferences szent kapja meg a kontempláció karizmáját.

Nemritkán misztikus magasságokig érnek el: Folignói Szent Angéla

(1309), harmadrendi bűnbánó özvegy, ránk hagyja ,,memoárjait'': ,,A

hit igazi megtapasztalása'' című könyvét, a misztikus irodalom

remekművét, amelylyel ,,a teológusok tanítója'' címet szerzi meg.

Megnyitja azon írók hosszú sorát, akik nem annyira saját személyük

titkát leplezik le, hanem inkább a kegyelem művét akarják dicsérni. Az

olyan teológusok, mint Szent Bonaventura, tudják, mirôl beszélnek,

amikor errôl a kegyelemrôl írnak. Mások megkapják ugyan ezt a

kegyelmet, de nem írnak róla, mint például Nicolaus Factor (+1538)

vagy Copertinói József (+1663), aki testének látható lebegése miatt

került be a történelembe. Ezek a szentek mindig csodálatba ejtenek

minket, nem annyira az életüket kísérô rendkívüli jelenségekkel, hanem

inkább bensô nyugalmukkal, amely Isten titkához kapcsolja ôket. Sezzei

Károly (+1670) és Giuliani Veronika (+1727) könyvei már nem keltik fel

annyira a kortársak figyelmét, mint korábban. Huszonkilenc klarissza

és mások csodálatos sora, akiket szentként és boldogként tisztelünk, a

keresztény misztika legtisztább történelmét gazdagítják, amely Assisi

Szent Ferenc stigmatizációjából és Klára vidám szegénységébôl indul.

130. A tettek emberei

1. A kontempláció soha nem vonja el a ferences szellemet attól,

ami az ember szolgálatára lehet. Legalább oly mértékben foglalja le

ôket a tevékenység is, mint amennyire elmélyülnek az imádságban.

Manapság jobban felfigyelünk a tettek embereire -- az apostolkodásban,

a szociális tevékenységben, a szeretetért és az igazságosságért folyó

harcban --, mint a misztikusokra.

2. A ferencesek elsô egyházi szolgálata Isten igéjének hirdetése,

az Evangélium örömhírének terjesztése, a prédikáció. Még a rendalapító

életében feltűnik a ferencesek között egy nagy szónok, Páduai Szent

Antal (1195--1231). Élete igen rövid volt, mégis teljes. Ma már csak

csodálhatjuk tudásának, utazásainak és népszerűségének jelentôségét.

Elválaszthatatlanul összefonódik vele szellemének és életének örököse,

titkára, Belludi Boldog Lukács, aki az utolsó hónapokban megosztja

Antallal a munkát (+1287).

3. Viterbói Róza, e bátor harmadrendi, feladatul tűzi maga elé,

hogy a kiközösített II. Frigyes császár ellenében az utcákon új

közösségi tudatot alakítson ki, mindenféle szigor és erôszak nélkül, a

pápának való teljes alárendeltségben. Pordenonei Boldog Odorich

(+1331) misszionáriusként lakatlan területekre merészkedik

(Indonéziába, Tibetbe). Megfigyelései és élményei még ma is érdekes

olvasmányok.

4. Talán még Svédországi Szent Brigittát (+1373) is a ferences

családhoz számíthatjuk, aki a harmadrend tagja, mielôtt Jézus

kínszenvedésének tiszteletére megalapítja férfiakból és nôkbôl álló

rendjét. Neki is, mint Sziénai Szent Katalinnak, nagy érdeme van

abban, hogy a pápák visszatérnek az avignoni fogságból Rómába.

Mint érsek, tetterejével és pasztorális gondoskodásával tűnik ki

a lengyel lembergi Boldog Jakób Strepa (+1409). Ebben az idôben él

Sziénai Szent Bernardin (+1444), aki igehirdetôként hatalmas dolgokat

művel, éppúgy, mint a spanyol Petrus Regalatus (+1456), a lengyel

Duklai János (+1484), továbbá Marchiai Jakab (+1476) és Sartianói

Albert (+1450).

5. Különösen vonzó személyiség Filadelfiói Szent Benedek (+1589),

Palermo város védôszentje. Mint felszabadult rabszolga került

Etiópiából Itáliába a ferencesekhez, elôször egy remeteközösségbe,

majd késôbb az obszervánsokhoz. Itt laikus testvérként gvárdián és

novíciusmester lesz. Bôrének színe miatt a nép egyszerűen csak ,,Néger

Benedeknek'' hívja.

6. Dél-Amerikában a spanyol Solanói Ferenc (+1610) mindenekelôtt

az indiánok jogait védelmezi. Törökországban Leonissai József (+1612)

a bebörtönzött keresztényeket gondozza; aztán ôt magát is foglyul

ejtik, majd jobb kezénél és jobb lábánál fogva három napig függ az

akasztófán. Három nap múlva váratlanul kiszabadul, visszatér Itáliába,

ahol haláláig hivatásának élô misszionárius marad.

Brindisi Lôrinc (+1619) Európában tevékenykedik: zsidók és

protestánsok prédikátora, a kapucinusok reformjának terjesztôje és a

rend vikárius generálisa, a svájci kapucinus provincia

tartományfônöke, teológus, egyházdoktor és diplomata.

Urbinói Benedek (+1626) folytatja a népmissziós hagyományt,

éppúgy, mint Porto-Mauriziói Lénárd (+1751), aki Itáliában gyümölcsözô

tevékenységet fejt ki. Más, nem ferences szentek is követik példáját,

mint például Keresztes Pál és Liguori Alfonz.

7. A 19. század elején hal meg Spanyolországban Cadizi Didák

(1801), akit sokáig ,,néma szamárnak'' neveztek, míg egy napon fel nem

tört belôle a szó. Ekkor ,,a 18. század aranyszájú szónoka'' lett,

fejedelmek, hercegek és katonák apostola.

Tovább folytathatnánk azok felsorolását, akik a szó hatalma által

működtek közre a világ alakításában és megváltoztatásában.

131. A szeretet szentjei

1. A szeretet elsô parancsa az embertársainkkal való különös

törôdés. Sok szentet errôl lehet felismerni.

Elôször a magyar származású Thüringiai Szent Erzsébetet (+1231)

kell megemlítenünk, aki a szegények iránti teljes odaadásban élt,

valamint unokahúgát, Portugáliai Szent Erzsébetet (+1336), aki egész

életét azzal töltötte, hogy békességet szerzett a megosztott emberek

között, és aki emiatt mondott le a kolostori életrôl. Ugyanezt a nevet

viseli a felsô-svábországi misztikus, Reutei Erzsébet (+1420) is. A

harmadrendi fésűkészítô, Sziénai Boldog Péter (+1289) ugyan kevésbé

ismert, de szakmai becsületessége lenyűgözô: csak hibátlan árut ad el.

Ezért minden olyan árut a szemétbe dob, amelyen akár a legkisebb hiba

található. Jóval ismertebb Montpellier-i Rókus (+1327), aki szintén a

harmadrendhez tartozik. Szegény vándorrá lett, gondozta a kórházak

legelhagyatottabb betegeit, gyakran a kereszt jelével gyógyította

ôket, míg végül maga is a pestis áldozata lett. A szeretet egy másik

apostola, a szegények ügyvédje, Bretagne-i Ivó (+1303), a

harmadrendhez tartozó pap. A szeretet hajtja Feltrei Boldog Bernardint

(+1494), hogy megalapítsa az ,,irgalom hegyeit'' (,,monti di pietŕ''),

a szegények szolgálatában álló bankokat. Firenzében élt és

tevékenykedett Galantini Boldog Hyppolit (+1619), a harmadrendi

katekéta és kézműves. Mivel megromlott egészségi állapota miatt nem

lehet kapucinus, megalapítja a katekéta közösséget. Nicosiai Félix

(+1787) a legalacsonyabb sorból származik, és kapucinusként a

legszigorúbb szegénységben él. Szeretete mindenekelôtt a betegek

gondozásában és az elítéltek felkarolásában mutatkozik meg. Még

egyszer megemlíthetjük Szent Maximilian Kolbét (+1941), aki nagy

szeretetet tanúsított egy családapa iránt.

132. Megtérés és sajátos hivatás

1. Vannak, akik sajátos helyzetbe kerülnek, vagy a külsô

körülmények megváltoztatják életüket. Franciaországi Boldog Izabella,

Szent Lajos király nôvére megalapítja a longchampi klarissza

kolostort, és ott haláláig (1270) visszavonult életet él, nem

apácaként ugyan, mégis magányban és szemlélôdésben. Személyiségének

varázsa Folignói Angélára (+1309) és a nagy bűnbánó Cortonai Margitra

(+1297) emlékeztet. Ellentétben áll Jacopone da Todi (+1306), az

egykori karrierista ügyvéd brutális keménységével és szigorával,

akinek költeményei annyira misztikusak, hogy azt hitték, Szent Ferenc

írta ôket. Hasonlóan ezekhez a szentekhez, léha ifjúság után tér meg

Faenzai Boldog Novellone (+1280) is. Felesége halála után,

harmadrendiként szigorú bűnbánatban él mint zarándok és remete. Egy

szerencsétlen kimenetelű vadászat után Piacenzai Konrád (+1351) eladja

minden vagyonát, és feleségével együtt magányba vonul. Hyacinta

Mariscotti (+1640) egy laza fegyelmű kolostorban langyos szerzetesi

életet él mindaddig, amíg egy -- a Krisztus szenvedéseirôl szóló --

prédikáció alatt a kegyelem meg nem érinti, és életvitelét teljesen

meg nem változtatja. A változás hat a kolostor többi nôvérére is, s

közösségükben jelentôs és igazi reformot hajtanak végre. A

harmadrendhez tartozó házaspár, Sabrani Elzear (+1323) és Delphine de

Puymichel (+1360) önként adják a szegényeknek jövedelmüket.

Igazságosan kormányozzák grófságukat, szeretettel nevelik gyermekeiket

és árván maradt kisöccsüket, Károly calabriai herceget. Mailléi

Johanna Mária (+1414) férjével együtt, majd annak halála után is

áldozatkészen gondozza a pestisben szenvedô betegeket. A férj halála

után elüldözik a családból, s ettôl kezdve remeteként él.

2. Szent Bonaventura (+1274), a párizsi egyetem tanára,

harmincnégy évesen miniszter generális, a rend második alapítója, a

Lyoni zsinat vezetô személyisége, bíboros -- tulajdonképpen általános

fônökké választása révén lesz ferencessé. Visszavonul arra a hegyre,
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.