.RU

Zo­na 4: BO­KA KO­TOR­SKA - HER­CEG-NO­VI, KO­TOR - TI­VAT - Sta­nje I ocje­na or­GA­NI­ZA­CI­je ure­ ĐE ­nja


Zo­na 4: BO­KA KO­TOR­SKA - HER­CEG-NO­VI, KO­TOR - TI­VATOva zo­na, ho­mo­ge­na sa ge­o­graf­skog i am­bi­jen­tal­nog gle­di­šta, po­di­je­lje­na je iz funk­ci­o­nal­nih raz­lo­ga, u dvi­je pod­zo­ne: Her­ceg-No­vi i Ko­tor - Ti­vat, a raz­li­ka funk­ci­ja me­đu gra­do­vi­ma i pod­ruč­ji­ma u ovim pod­zo­na­ma, na­met­nu­la je iz­dva­ja­nje pod­ruč­ja sa spe­ci­fič­nom pro­ble­ma­ti­kom, od­no­sno ka­rak­te­ri­sti­ka­ma.

Her­ceg-No­vi, sa pod­ruč­ji­ma spe­ci­fič­ne pro­ble­ma­ti­ke: Iga­lo i Su­to­rin­sko po­lje (A), Her­ceg-No­vi (B) i Ze­le­ni­ka - Bi­je­la (C).

Re­sur­si i po­ten­ci­ja­li: iz­gra­đe­ni ka­pa­ci­te­ti zdrav­stve­nog od­ma­ra­li­šta i kom­pleks plod­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta (A); atrak­ti­van grad­ski am­bi­jent sa sta­rim isto­rij­skim je­zgrom (B); sli­ko­vi­ti niz ma­lih na­se­lja duž oba­le i iz­gra­đe­ni ka­pa­ci­te­ti bro­do­gra­di­li­šta (C).

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: funk­ci­ja zdravstvnog tu­ri­zma i in­ten­ziv­na po­ljo­pri­vre­da (A); funk­ci­je kul­tur­nog i uslu­žnog cen­tra i cje­lo­go­di­šnji tu­ri­zam (B); pro­iz­vod­ne funk­ci­je ve­za­ne za bro­do­gra­di­li­šte, pro­iz­vod­no za­nat­stvo i sta­no­va­nje (C).

Za­htje­vi okru­že­nja: pu­na za­šti­ta lo­kal­ne mi­kro-kli­me, do či­je pro­mje­ne mo­že do­ći kao po­sle­di­ca ve­li­ke gu­sti­ne iz­grad­nje, i pro­mje­ne pro­stor­nih ka­pa­ci­te­ta Su­to­rin­skog po­lja, i za­šti­ta lo­kal­ne sre­di­ne od za­ga­đi­va­nja va­zdu­ha i bu­ke (A); za­šti­ta i za­vr­še­tak re­vi­ta­li­za­ci­je Sta­rog gra­da, i dru­gih kul­tur­nih i ar­hi­tek­ton­skih obi­ljež­ja (B); za­šti­ta od bu­ke bro­do­gra­di­li­šta i kon­tro­la od­la­ga­nja ot­pad­nih ma­te­ri­ja (C); for­mi­ra­nje Re­gi­o­nal­nog par­ka „Or­jen“ uz od­go­va­ra­ju­ću sa­rad­nju sa su­sjed­nim op­šti­na­ma; za­šti­ta mor­ske vo­de od za­ga­đe­nja (A, B i C).

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka; po­bolj­ša­nje pri­stu­pač­no­sti, or­ga­ni­zo­va­nje otvo­re­nih pro­sto­ra i izo­la­ci­o­nih po­ja­se­va, eva­ku­i­sa­nje opa­snih ak­tiv­no­sti i skla­di­šta za­pa­lji­vih ma­te­ri­ja­la i eks­plo­zi­va iz pod­ruč­ja, ogra­ni­ča­va­nje iz­grad­nje no­vih obje­ka­ta - bez isto­vre­me­nog stva­ra­nja su­sjed­nih otvo­re­nih po­vr­ši­na; pro­jek­to­va­nje obje­ka­ta zgra­da u skla­du sa za­htje­vi­ma jed­no­stav­no­sti i ot­por­no­sti na ze­mljo­tre­se; iz­ra­da pla­no­va pri­pre­mlje­no­sti za slu­čaj ze­mljo­tre­sa, i us­po­sta­vlja­nje si­ste­ma i me­ha­ni­zma pri­pre­mlje­no­sti, što je, ob­zi­rom na po­vre­dlji­vost ur­ba­nog si­ste­ma ci­je­le Bo­ke Ko­tor­ske, po­seb­no va­žno.

Pred­u­slo­vi: de­fi­ni­sa­nje zo­na pod spci­jal­nom za­šti­tom u zo­ni mi­ne­ral­nih iz­vo­ra i bla­ta (A); for­mi­ra­nje po­seb­nog ti­je­la ko­je će ima­ti ovla­šće­nja da kon­tro­li­še raz­voj­ne ak­tiv­no­sti i mje­re za­šti­te, u sve tri zo­ne (A, B i C).

KO­TOR - TI­VAT, sa pod­ruč­ji­ma spe­ci­fič­ne pro­ble­ma­ti­ke; unu­tra­šnji dio Za­li­va, sa gra­dom Ko­to­rom (A); Ti­vat sa su­sjed­nim na­se­lji­ma (B); i Ti­vat­sko i Gr­balj­sko po­lje (C).

Re­sur­si i po­ten­ci­ja­li: ve­li­ki broj kul­tur­no-isto­rij­skih spo­me­ni­ka, grad Ko­tor sa sta­tu­som kul­tur­nog do­bra svjet­skog zna­ča­ja i ka­pa­ci­te­ti spe­ci­ja­li­zo­va­nih zdrav­stve­nih in­sti­tu­ci­ja (A); oba­le unu­tar Za­li­va i na otvo­re­nom mo­ru po­god­ne za ku­pa­li­šne, osta­le na­u­tič­ke ak­tiv­no­sti i raz­voj ma­ri­kul­tu­ra i Aero­drom Ti­vat (B); for­mi­ra­ne pro­iz­vod­ne i dru­štve­ne funk­ci­je, ser­vi­si i opre­mlje­nost pod­ruč­ja (A i B); kom­plek­si plod­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta i ras­po­lo­ži­vi pro­stor za in­du­strij­sku zo­nu, ko­ja je u for­mi­ra­nju u Gr­balj­skom po­lju (C).

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: tu­ri­zam, uklju­ču­ju­ći spe­ci­fi­čan vid zdrav­stve­nog tu­ri­zma u pod­ruč­ju Prč­nja; funk­ci­je kul­tur­nog i aka­dem­skog cen­tra ši­reg zna­ča­ja, kao i funk­ci­je uslu­žnog cen­tra; po­mor­stvo i po­mor­ska pri­vre­da (A); tu­ri­zam (B); teh­no­lo­ški vi­so­ko­spe­ci­ja­li­zo­va­na i ne­ško­dlji­va in­du­stri­ja, in­ten­ziv­na po­ljo­pri­vred­na pro­iz­vod­nja - s or­jen­ta­ci­jom na iz­voz (ko­ri­ste­ći bli­zi­nu aero­dro­ma) i ši­re tu­ri­stič­ko tr­ži­šte (C).

Za­htje­vi okru­že­nja: za­šti­ta mor­ske vo­de od za­ga­đi­va­nja, za­šti­ta tla od kon­ta­mi­na­ci­je in­du­strij­skim ot­pa­ci­ma, sma­nje­nje ni­voa bu­ke i za­šti­ta pej­za­ža - u nje­go­vom sve­o­bu­hvat­nom obi­mu.

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: pri­mje­na svih mje­ra pre­po­ru­če­nih za pod­zo­nu Her­ceg-No­vi, i mje­ra for­mu­li­sa­nih od UNE­SCO-a, za Sta­ri grad Ko­tor i nje­go­vu ne­po­sred­nu oko­li­nu.

Pred­u­slo­vi: iz­ra­da pro­stor­nog pla­na zo­ne u cje­li­ni (kao pri­o­ri­tet­ni za­da­tak) i rje­še­nje pi­ta­nja pre­la­za Bo­ke Ko­tor­ske drum­skom sa­o­bra­ćaj­ni­com.

Zo­na 5: BU­DVARe­sur­si i po­ten­ci­ja­li: iz­gra­đe­ni tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti, tra­di­ci­ja i stvo­re­na re­pu­ta­ci­ja Bu­dve, niz ža­la, sa spe­ci­fič­nim am­bi­jen­tal­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma; isto­rij­sko-ur­ba­ni cen­tar Bu­dve; ar­he­o­lo­ški lo­ka­li­te­ti.

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: eks­klu­ziv­ni tu­ri­zam - sa ra­zno­vr­snom po­nu­dom i oži­vlja­va­nje spe­ci­fič­nih pro­iz­vod­nih funk­ci­ja (film­ska in­du­stri­ja).

Za­htje­vi okru­že­nja: za­šti­ta pej­za­ža či­ta­ve zo­ne, po­seb­no ma­sli­nja­ka; za­šti­ta mo­ra od za­ga­đi­va­nja; za­vr­še­tak ob­no­ve Sta­rog gra­da Bu­dve, zna­čaj­nog kul­tur­nog na­sle­đa u za­le­đu i Pe­tro­vač­ke ri­ve.

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: pri­la­go­đa­va­nje obra­sca no­vih tu­ri­stič­kih na­se­lja ni­vou se­i­zmič­kog ha­zar­da, uva­ža­va­ju­ći pri­hva­tlji­vi se­i­zmič­ki ri­zik; pu­na pri­mje­na svih ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­skih mje­ra u ci­lju sma­nje­nja se­i­zmič­ke po­vre­dlji­vo­sti u pro­jek­ti­ma no­vih obje­ka­ta.

Pred­u­slo­vi: rje­še­nje pi­ta­nja snab­di­je­va­nja vo­dom i ka­na­li­sa­nje ot­pad­nih vo­da i za­vr­še­tak re­vi­ta­li­za­ci­je Sta­rog gra­da Bu­dve.

Zo­na 6: BARRe­sur­si i po­ten­ci­ja­li: iz­gra­đe­ni kom­pleks Lu­ke Bar sa pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma, for­mi­ra­ne dru­štve­ne funk­ci­je, ser­vi­si i opre­mlje­nost zo­ne; gra­vi­ta­ci­o­no pod­ruč­je, oslo­nje­no na iz­gra­đe­nu že­lje­znič­ku pru­gu; ras­po­lo­ži­vo ze­mlji­šte za eks­pan­zi­ju luč­kih funk­ci­ja i za raz­voj in­du­stri­je; ne­ko­li­ko pje­sko­vi­tih pla­ža i pri­stu­pač­ni dje­lo­vi ni­ske ka­me­ni­te oba­le, kao i, uz njih iz­gra­đe­ni smje­štaj­ni tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti; po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte na te­ra­sa­ma (za pro­iz­vod­nju ma­sli­na, agru­ma i dr.), isto­rij­sko na­sle­đe, ob­u­hva­ta­ju­ći Sta­ri Bar.

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: Lu­ka Bar (u skla­du sa pro­gra­mi­ma raz­vo­ja), in­du­stri­ja (u obla­sti­ma me­ta­lo­pre­ra­de, pro­iz­vod­nje opre­me za na­u­tič­ke ak­tiv­no­sti, pro­iz­vod­nje pre­hram­be­nih ar­ti­ka­la i dr.); for­mi­ra­nje slo­bod­ne in­du­strij­ke zo­ne; tu­ri­zam.

Za­htje­vi okru­že­nja: za­šti­ta mo­ra od za­ga­đi­va­nja pro­u­zro­ko­va­nog ra­dom Lu­ke, in­du­strij­skim i grad­skim ot­pad­nim vo­da­ma; za­šti­ta kom­plek­sa Sta­rog Ba­ra i ma­sli­nja­ka; za­šti­ta pri­o­ba­lja od ne­kon­tro­li­sa­ne iz­grad­nje stam­be­nih obje­ka­ta; za­šti­ta pej­za­ža u cje­li­ni.

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: vi­sok ni­vo se­i­zmič­kog ha­zar­da i vi­so­ka kon­cen­tra­ci­ja opre­me i sta­nov­ni­štva, is­ti­ču po­vre­dlji­vost či­ta­vog si­ste­ma, sa im­pli­ka­ci­ja­ma na pri­vre­du Re­pu­bli­ke i Fe­de­ra­ci­je, se­i­zmič­ki ri­zik i da­lje će se po­ve­ća­va­ti zbog ne­iz­bje­žno­sti lo­ci­ra­nja luč­kih i in­du­strij­skih ka­pa­ci­te­ta na alu­vi­jal­nom ze­mlji­štu uz oba­lu, a dje­li­mič­no i na na­su­tom ze­mlji­štu (luč­ki ga­to­vi); iz tog raz­lo­ga, neo­p­hod­no je iz­ra­di­ti kom­plek­snu stu­di­ja, ko­ja će de­fi­ni­sa­ti sve pre­ven­ti­ve i kon­trol­ne mje­re u obla­sti ze­mljo­tre­snog in­že­njer­stva, pro­stor­nog pla­ni­ra­nja, gra­đe­vin­skog pro­jek­to­va­nja, pri­pre­mlje­no­sti za ze­mljo­tres i dr.

Pred­u­slo­vi: de­fi­ni­sa­nje me­đu­sob­nih od­no­sa funk­ci­ja Lu­ke, in­du­stri­je i gra­da, od­go­va­ra­ju­ćom ur­ba­ni­stič­ko-plan­skom do­ku­men­ta­ci­jom i pri­la­go­đa­va­nje re­le­vant­nih sa­ve­znih i re­pu­blič­kih pro­pi­sa, ka­ko bi se udo­vo­lji­lo me­đu­na­rod­nim za­htje­vi­ma za rad slo­bod­nih in­du­strij­skih zo­na.

Zo­na 7. UL­CINjRe­sur­si i po­ten­ci­ja­li: iz­gra­đe­ni tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti i re­pu­ta­ci­ja Ul­ci­nja kao naj­po­pu­lar­ni­jeg lje­to­va­li­šta za ma­sov­ni tu­ri­zam u ze­mlji; ve­li­ka du­ži­na pje­sko­vi­tih ža­la, sa lje­ko­vi­tim svoj­stvi­ma; et­no­graf­ske spe­ci­fič­no­sti i isto­rij­sko ur­ba­no je­zgro Ul­ci­nja; kom­plek­si plod­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta; uklju­ču­ju­ći vri­jed­ne kom­plek­se ma­sli­nja­ka; bo­ga­ta sta­ni­šta fa­u­ne - po­seb­no pti­ca i ri­be; mor­ska so­la­na.

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: iz­grad­nja tu­ri­stič­kih obje­ka­ta u pod­ruč­ju Ve­li­ke pla­že; iz­grad­nja ma­ri­ne; in­ten­ziv­na po­ljo­pri­vre­da; mor­sko ri­bar­stvo i pro­iz­vod­nja i pre­ra­da so­li.

Za­htje­vi okru­že­nja: za­šti­ta obal­ne li­ni­je i pej­za­ža zo­ne u cje­li­ni; za­šti­ta mo­ra od za­ga­đi­va­nja; oču­va­nje ka­rak­te­ra gra­da Ul­ci­nja, kroz za­vr­še­tak ob­no­ve Sta­rog gra­da i cje­lo­vi­te ur­ba­ne struk­tu­re; po­dr­ška stva­ra­ju Re­gi­o­nal­nog par­ka „Ru­mi­ja“, uz od­go­va­ra­ju­ću sa­rad­nju sa Op­šti­nom Bar.

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: pri­mje­na svih ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­sko-kon­struk­tiv­nih mje­ra za kon­tro­lu se­i­zmič­kog ri­zi­ka, kao i iz­ra­da od­go­va­ra­ju­ćih pla­no­va pri­pre­mlje­no­sti na ze­mljo­tres.

Pred­u­slo­vi: po­sti­za­nje bi­la­te­ral­nog spo­ra­zu­ma sa Al­ba­ni­jom o re­gu­li­sa­nju plov­nog pu­ta ri­je­kom Bo­ja­nom i za­šti­ta od pla­vlje­nja plod­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta i me­li­o­ra­ci­o­ni ra­do­vi, uklju­ču­ju­ći de­sa­li­ni­za­ci­ju kom­plek­sa po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta uz So­la­nu.

Zo­na 8: KO­LA­ŠIN - MOJ­KO­VACOva zo­na po­di­je­lje­na je u dvi­je pod­zo­ne: Ko­la­šin (A) i Moj­ko­vac (B).

Re­sur­si i po­ten­ci­ja­li; iz­gra­đe­ni tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti, tra­di­ci­ja i re­pu­ta­ci­ja od­ma­ra­li­šta za dvo­se­zon­sko ko­ri­šće­nje; zna­čaj­ni šum­ski kom­plek­si; hi­dro­e­ner­get­ski po­ten­ci­jal (A); ru­de po­li­me­ta­la i for­mi­ra­na po­stro­je­nja pri­mar­ne pre­ra­de; po­zi­ci­ja glav­ne ka­pi­je za pod­ruč­je Na­ci­o­nal­nog par­ka „Dur­mi­tor“, u od­no­su na for­mi­ra­ne sa­o­bra­ćaj­ne ve­ze (B); kom­plek­si kva­li­tet­nih pla­nin­skih pa­šnja­ka u ne­po­sred­nom gra­vi­ta­ci­o­nom pod­ruč­ju, i ne­što sa­ču­va­nog ob­ra­di­vog ze­mlji­šta u do­li­na­ma Ta­re i nje­nih pri­to­ka; iz­gra­đe­ni ka­pa­ci­te­ti pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je; već for­mi­ra­ne dru­štve­ne funk­ci­je i ser­vi­si; bli­zi­na Na­ci­o­nal­nog par­ka „Bi­o­grad­ska go­ra“; do­bra pri­stu­pač­nost zo­ni (A i B).

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: tu­ri­zam usmje­ren na for­mi­ra­nje spe­ci­ja­li­zo­va­ne po­nu­de, sa objek­ti­ma i opre­mom za zim­ske spor­to­ve, i ko­ri­šće­nje hi­dro­e­ner­get­skog po­ten­ci­ja­la (A); ru­dar­stvo i pri­mar­na pre­ra­da (B); po­ljo­pri­vre­da, or­jen­ti­sa­na na raz­voj sto­čar­stva i spe­ci­fič­nu ra­tar­sku pro­iz­vod­nju (sje­men­ski krom­pir i dr.); pre­ra­đi­vač­ka in­du­stri­ja ma­njeg obi­ma (A i B).

Za­htje­vi okru­že­nja: za­ši­ti­ta ri­je­ke Ta­re, gdje je im­pe­ra­tiv da se naj­vi­ša kla­sa kva­li­te­ta vo­de za­dr­ži, ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da, da­lje niz­vod­no, ri­je­ka ula­zi u zo­nu Na­ci­o­nal­nog par­ka „Dur­mi­tor“, i za­šti­ta pej­za­ža, u ko­jem ne tre­ba do­zvo­li­ti iz­grad­nju vi­so­kih i ar­hi­tek­ton­skih agre­siv­nih zgra­da.

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: usta­no­vlje­ne mje­re kon­tro­le, po­kla­nja­ju­ći i da­lje po­seb­nu pa­žnju na­si­pu ta­lo­žnog ba­ze­na ot­pad­ne vo­de iz pro­ce­sa flo­ta­ci­je Rud­ni­ka „Br­sko­vo“.

Pred­u­slo­vi: za­u­zi­ma­nje de­fi­ni­tiv­nih sta­vo­va o na­či­nu ko­ri­šće­nja hi­dro-ener­get­skih po­ten­ci­ja­la i ro­ko­vi­ma iz­grad­nje hi­dro-ener­get­skih obje­ka­ta, kao i obez­bje­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja Moj­kov­ca.

Zo­na 9: DO­LI­NA LI­MA - PLAV, AN­DRI­JE­VI­CA, BE­RA­NE, BI­JE­LO PO­LjERi­je­ka Lim je ži­vot­na li­ni­ja za či­ta­vu zo­nu, a kva­li­tet vo­da Li­ma uslov bi­o­lo­škog i pri­vred­nog raz­vo­ja ove zo­ne, ko­ja je, zbog svo­jih spe­ci­fič­no­sti, po­di­je­lje­na u če­ti­ri pod­zo­ne, i to: Plav, An­dri­je­vi­ca, Be­ra­ne, i Bi­je­lo Po­lje.

PLAV Ob­u­hva­ta pod­ruč­je Plav­skog je­ze­ra, uklju­ču­ju­ći i rav­ne te­re­ne duž iz­vo­ri­šnog to­ka Li­ma.

Re­sur­si i po­ten­ci­ja­li: atrak­ti­van pri­rod­ni pej­zaž, uklju­ču­ju­ći Na­ci­o­nal­ni park „Pro­kle­ti­je“, spe­ci­fič­no na­sle­đe i iz­gra­đe­ni tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti; po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte, šum­ski kom­plek­si i po­ja­ve le­ži­šta mi­ne­ral­nih si­ro­vi­na; iz­gra­đe­ni dr­vo­pre­ra­đi­vač­ki i dru­gi in­du­strij­ski ka­pa­ci­te­ti; ras­po­lo­ži­va rad­na sna­ga; hi­dro­e­ner­get­ski po­ten­ci­jal Li­ma.

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: po­ljo­pri­vre­da, or­jen­ti­sa­na na ra­tar­sku pro­iz­vod­nju, uz­goj sto­ke i pro­iz­vod­nju vo­ća; tu­ri­zam, usmje­ren na dvo­se­zon­sko ko­ri­šće­nje ka­pa­ci­te­ta; in­du­stri­ja pre­ra­de dr­ve­ta i pre­hram­be­na in­du­stri­ja.

Za­htje­vi okru­že­nja; za­šti­ta pej­za­ža, kom­po­nen­ti pri­rod­ne sre­di­ne - vo­da, va­zduh, ze­mlji­šte, kao i iza­bra­nih sklo­po­va fol­klor­ne ar­hi­tek­tu­re; iz­bje­ga­va­nje „mo­der­nih“ i agre­siv­nih ar­hi­tek­ton­skih for­mi za no­ve objek­te.

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: pri­mje­na svih re­gu­lar­nih mje­ra kon­tro­le.

Pred­u­slo­vi: po­bolj­ša­nje pri­stu­pač­no­sti, iz­grad­njom no­vih i mo­der­ni­za­ci­jom po­sto­je­ćih sa­o­bra­ćaj­ni­ca: raz­voj funk­ci­ja dru­štve­ne in­fra­struk­tu­re.

AN­DRI­JE­VI­CA, ob­u­hva­ta sliv­no pod­ruč­je Li­ma iz­me­đu Pla­va i Be­ra­na.

Re­sur­si i po­ten­ci­ja­li: kva­li­tet­no po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte, kom­plek­si šu­ma, ukra­sni ka­men, in­du­strij­ski i tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti; for­mi­ra­ne dru­štve­ne funk­ci­je, ser­vi­si i opre­mlje­nost; atrak­tiv­ni pla­nin­ski pro­sto­ri Bje­la­si­ce i Re­gi­o­nal­nog par­ka Ko­mo­vi.

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: po­ljo­pri­vre­da usmje­re­na na pro­iz­vod­nju vo­ća i uz­goj sto­ke; in­du­stri­ja s or­jen­ta­ci­jom na fi­na­li­za­ci­ju; tu­ri­zam; funk­ci­je uslu­žnog cen­tra ši­reg zna­ča­ja.

Za­htje­vi okru­že­nja: za­šti­ta vo­da Li­ma i kon­tro­la svih fak­to­ra ko­ji pro­u­zro­ku­ju za­ga­đi­va­nje ze­mlji­šta i va­zdu­ha; de­fi­ni­sa­nje i re­zer­vi­sa­nje ko­ri­do­ra za iz­grad­nju drum­skih sa­o­bra­ćaj­ni­ca (auto­pu­te­vi i dr.).

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: pri­mje­na svih re­gu­lar­nih mje­ra kon­tro­le u ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­skom pla­ni­ra­nju i pro­jek­to­va­nju.

Pred­u­slo­vi: po­bolj­ša­nje sa­o­bra­ćaj­ne po­ve­za­no­sti i raz­voj funk­ci­ja dru­štve­ne in­fra-struk­tu­re.

BE­RA­NE, ob­u­hva­ta­ju sred­nji ko­tlin­ski dio do­li­ne, od An­dri­je­vi­ce do ušća Lje­šni­ce u Lim.

Re­sur­si i po­ten­ci­ja­li: le­ži­šta i re­zer­ve mr­kog uglja; kva­li­tet­no po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte i kom­plek­si šu­ma; iz­gra­đe­ni in­du­strij­ski ka­pa­ci­te­ti, for­mi­ra­ne dru­štve­ne funk­ci­je, ser­vi­si i opre­mlje­nost zo­ne; ras­po­lo­ži­vost rad­ne sna­ge; atrak­tiv­ni pla­nin­ski pro­sto­ri Bje­la­si­ce i Cmi­lje­vi­ce, iz­gra­đe­ni tu­ri­stič­ki smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti i opre­ma; hi­dro-ener­get­ski po­ten­ci­jal Li­ma.

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: in­du­stri­ja, s or­jen­ta­ci­jom na fi­na­li­za­ci­ju; po­ljo­pri­vre­da, usmje­re­na na pro­iz­vod­nju vo­ća i uz­goj sto­ke; ru­dar­stvo; funk­ci­je uslu­žnog cen­tra ši­reg zna­ča­ja; tu­ri­zam.

Za­htje­vi okru­že­nja: za­šti­ta Li­ma od za­ga­đi­va­nja i us­po­sta­vlja­nje me­ha­ni­zma kon­ti­nu­i­ra­nog pra­će­nja i kon­tro­le svih fak­to­ra ko­ji pro­u­zro­ku­ju za­ga­đi­va­nje vo­de, ze­mlji­šta i va­zdu­ha. Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: pri­mje­na svih re­gu­lar­nih mje­ra za kon­tro­lu ri­zi­ka i u ur­ba­ni­stič­kom i u ar­hi­tek­ton­skom pro­jek­to­va­nju; iz­ra­da pla­no­va pri­pre­mlje­no­sti na ze­mljo­tres i na osno­vu njih, us­po­sta­vlja­nje si­ste­ma i me­ha­ni­zma dje­lo­va­nja u slu­ča­ju ze­mljo­tre­sa; lo­ci­ra­nje uz­vod­no od ur­ba­ni­zo­va­ne zo­ne sa­mo onih po­stro­je­nja ko­ja ne do­vo­de u opa­snost grad za­ga­đe­njem vo­de i va­zdu­ha.

Pred­u­slo­vi: sa­na­ci­ja i re­ha­bi­li­ta­ci­ja okru­že­nja, kao po­du­hvat od ši­reg zna­ča­ja, ob­u­hva­ta­ju­ći i re­gu­la­ci­ju ri­je­ke Li­ma na pod­ruč­ju gra­da Be­ra­na; po­bolj­ša­nje sa­o­bra­ćaj­ne po­ve­za­no­sti sa cen­tral­nim di­je­lom Re­pu­bli­ke i Bi­je­lim Po­ljem.

BI­JE­LO PO­LjE, ob­u­hva­ta do­nji dio do­li­ne, do gra­ni­ce sa Sr­bi­jom, uklju­ču­ju­ći do­li­nu Lju­bo­vi­đe, kao i do­li­ne dru­gih pri­to­ka Li­ma.

Re­sur­si i po­ten­ci­ja­li: po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte, pa­šnjač­ki te­re­ni i kom­plek­si iz­da­nač­kih šu­ma; bo­gat stoč­ni fond, iz­vo­ri mi­ne­ral­nih vo­da; pri­rod­ni uslo­vi za raz­voj tu­ri­zma, iz­gra­đe­ni ka­pa­ci­te­ti pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je; for­mi­ra­ni dru­štve­ni ser­vi­si ši­reg znač­ja; po­lo­žaj u od­no­su na glav­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce; ras­po­lo­ži­vost rad­ne sna­ge.

Pri­o­ri­te­ti raz­vo­ja: pre­ra­đi­vač­ka in­du­stri­ja; po­ljo­pri­vre­da usmje­re­na na uz­goj sto­ke, ra­ta­stvo i pro­iz­vod­nju vo­ća; funk­ci­je uslu­žnog cen­tra ši­reg zna­ča­ja, uklju­ču­ju­ći sa­o­bra­ćaj.

Za­htje­vi okru­že­nja: uče­šće u ak­ci­ja­ma usmje­re­nim eli­mi­ni­sa­nju za­ga­đe­no­sti ri­je­ke Li­ma; stro­ga kon­tro­la uti­ca­ja in­du­strij­skog za­ga­đi­va­nja na de­gra­da­ci­ju tla i kon­ta­mi­na­ci­ju po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da; kon­tro­la svih fak­to­ra ko­ji pro­u­zro­ku­ju za­ga­đe­nje va­zdu­ha.

Kon­tro­la se­i­zmič­kog ri­zi­ka: pri­mje­na svih re­gu­lar­nih pre­ven­tiv­nih i kon­tro­lih mje­ra u ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­skom pla­ni­ra­nju i pro­jek­to­va­nju.

Pred­u­slo­vi: po­bolj­ša­nje pri­stu­pač­no­sti i opre­ma­nje ru­ral­nih na­se­lja mi­ni­mu­mom po­treb­nih ser­vi­sa, kao po­dr­ška raz­vo­ju sto­čar­stva u ovom brd­sko-pla­nin­skom pod­ruč­ju; de­fi­ni­sa­nje i re­a­li­za­ci­ja me­đu­op­štin­skog, od­no­sno me­đu­re­pu­blič­kog spo­ra­zu­ma o za­jed­nič­kim ak­tiv­no­sti­ma na re­ha­bi­li­ta­ci­ji vo­da Li­ma.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.