.RU

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative - старонка 31


Art.XLIV.

- Legea nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 privind conservarea energiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.1183), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 3:

la litera c), după cuvîntul „efectuarea”, se introduc cuvintele „în limitele şi modul stabilit în lege”;

la litera e), după cuvintele „efectuarea obligatorie”, se introduc cuvintele „în limitele şi modul stabilit în lege”;

2. La articolul 5 alineatul (6) litera b), după cuvîntul „exercită”, se introduc cuvintele „în limitele şi modul stabilit în lege”;

3. La articolul 7 alineatul (3), după cuvîntul „efectuează”, se introduc cuvintele „în limitele şi modul stabilit în lege”.

4. Articolul 8:

la alineatul (1), cuvintele „cu regulamentul autorităţii abilitate” se înlocuiesc cu cuvintele „în limitele şi modul stabilit în lege”;

la alineatul (5), după cuvîntul „întocmeşte” se introduc cuvintele „în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite în lege”;

5. La articolul 14 alineatul (3), în final se introduc cuvintele „în limitele, modul şi procedura stabilită în lege”.

6. La articolul 15 alineatele (1) şi (2), cuvîntul „legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „legea”.

Art.XLV.

- Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art.1201), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 59 alineatul (2), cuvintele „conform legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

2.  La articolul 63 alineatul (2), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

3. La articolul 77 alineatul (1), cuvintele „conform legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

4. La articolul 95 alineatul (4), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal”.

5. La articolul 121 alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal”.

6. Articolul 122:

alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”;

la alineatul (2), cuvintele „conform legislaţiei vamale” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”;

la alineatul (3), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”;

la alineatul (4), cuvintele „stabilite de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

7. Articolul 125:

alineatul (1) se exclude;

la alineatul (2), cuvintele „stabilite de legislaţie” se exclud.

8. La articolul 1271 alineatul (3), cuvintele „şi în conformitate cu legislaţia” se exclud.

9. Articolul 129:

la alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”;

la alineatul (4), cuvintele „în conformitate cu legislaţia „se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

10. La articolul 134, cuvintele „de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „de prezentul cod”.

11. La articolul 162 alineatul (1), cuvintele „înregistrată în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „in condiţiile legii”.

12. Articolul 163:

la alineatul (1) litera c), cuvintele „prevăzute de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”;

la alineatul (2), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

13. La articolul 166 alineatul (6) litera b), cuvintele „actelor legislative si ale altor acte normative în domeniul vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „legislaţia vamală ”.

14. La articolul 167 alineatul (1), cuvintele „de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

15. La articolul 173, cuvintele „de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

16. La articolul 177 alineatul (2), cuvintele „conform legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

17. La articolul 186 alineatul (2), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se exclud.

18. Articolul 187:

la alineatul (2), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se exclud;

la alineatul (3), cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

19. La articolul 197 alineatul (4), cuvintele „şi alte acte normative nu prevăd altfel” se exclud.

20. La articolul 204, cuvintele „în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

21. La articolul 205, alineatul (2) se exclude.

22. La articolul 224, cuvintele „cu legislaţia” se înlocuiesc cu sintagma „Codul penal”.

23. La articolul 231 punctul 21), cuvintele „în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

24. La articolul 251 alineatul (5), cuvintele „este stabilită de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile legii”.

25. Articolul 303:

la alineatul (1), litera d) se exclude;

la alineatul (2), cuvintele „este stabilit de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele „sînt stabilite prin lege”.

Art. XLVI.

- Legea nr. 1350-XIV din 2 noiembrie 2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.77), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4:

la alineatul (2), cuvintele „avizarea şi aprobarea”se exclud.

se completează cu un nou alineat (3) cu următorul cuprins:

„(3) Avizarea şi aprobarea proiectului se efectuează în conformitate cu normele stabilite de lege.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

Articolul 11.

Suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale

În cazurile prevăzute expres de lege, activitatea arhitecturală poate fi suspendată sau interzisă, cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată a autorităţii care a dispus suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale. Adresarea în judecată trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale se anulează.”

Art.XLVII.

- Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68-71, art.505), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, (2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Modul, condiţiile şi procedura efectuării controlului de stat prevăzut la alin.(2) se stabilesc expres în lege.”

2. Articolul 4:

alineatul (1):

la litera a), ultima liniuţă se exclude;

litera b) se exclude;

la litera c), după cuvîntul „eliberează”, se introduc cuvintele „în modul şi condiţiile stabilite în lege”;

la litera f), cuvîntul „legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul „lege”;

la alineatul (2), cuvîntul „legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul „lege”.

3. Articolul 8:

alineatul (2):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să dispună sistarea funcţionării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) atelierelor, halelor, secţiilor, altor subdiviziuni ale agentului economic, exploatarea clădirilor, edificiilor şi echipamentelor tehnice, precum şi încetarea lucrărilor şi proceselor tehnologice doar în cazul unui pericol iminent pentru accidentare;”;

la litera b), cuvintele „autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi” se exclud;

după alineatul (2) se introduc două alineate noi, (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Exercitarea dreptului prevăzut la alin.(2) lit. a) se efectuează de către inspectorul de stat, cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în judecată trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, sistarea funcţionării obiectelor menţionate la alin.(2) lit. a) se anulează.

(4) Reluarea activităţii se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de sistare a lucrărilor sau a hotărîrii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu legea.”

4. La articolul 11 alineatul (1), cuvîntul „legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul „lege”.

Art.XLVIII.

- Legea nr.440 din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Pe tot parcursul legii, sintagmele „Ministerul Economiei” şi „Departamentul Vamal” se înlocuiesc, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Serviciul Vamal”.

2. La articolul 1 alineatul (1), cuvîntul „anumite” se exclude, iar în final se introduc cuvintele „în condiţiile legii”.

3. La articolul 3 alineatul (5), cuvintele „prevăzut de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „stabilit prin legi”.

4. La articolul 4 alineatul (6), cuvîntul „unor” se înlocuieşte cu cuvîntul „de”.

5. Articolul 5:

la alineatul (4), litera f), în final, se completează cu cuvintele „în condiţiile legii”;

la alineatul (5), cuvintele „de prezenta lege şi de alte acte normative adoptate în conformitate cu aceasta” se înlocuiesc cu cuvintele „prin legi şi acte normative ale Guvernului”;

la alineatul (6), litera c) se completează în final cu cuvintele „stabilite în lege”;

alineatul (9):

în prima propoziţie, cuvîntul „legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele „legile şi actele normative ale Guvernului”;

în ultima propoziţie, cuvintele „legislaţia funciară” se înlocuiesc cu cuvintele „legile şi actele normative ale Guvernului în domeniul funciar”;

la alineatul (13), cuvintele „în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele „conform legii”.

6. Articolul 6:

la alineatul (1), cuvintele „în modul stabilit de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „conform legii”;

la alineatul (10) litera c), cuvîntul „alte” se exclude;

la alineatul (13), propoziţia a doua, cuvîntul „legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele „legile şi actele normative ale Guvernului”;

la alineatul (15), cuvintele „prevăzute de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „stabilite prin legi”;

la alineatul (20), litera b), se completează în final cu cuvintele „stabilite prin legi şi acte normative ale Guvernului”;

la alineatul (21), cuvintele „modul stabilit de legislaţie” se înlocuiesc prin cuvintele „în condiţiile legii”.

7. Articolul 7:

alineatul (9):

cuvîntul „legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „legile”;

la litera b), cuvîntul „morala” se înlocuieşte cu cuvintele „starea morală”.

8. La articolul 9 alineatul (2), cuvîntul „legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele „legile şi actele normative ale Guvernului ”.

Art.XLIX.

- Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se exclude.

2.La articolul 10 alineatul (2), litera b), prima propoziţie va avea următorul cuprins:

„Documente suplimentare în conformitate cu legea.”

3.Legea se completează cu art.101, cu următorul cuprins:

„Articolul 101. Condiţiile de licenţiere şi documentele aferente obţinerii licenţei

Condiţiile de licenţiere şi documenele ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei de către solicitantul de licenţă sînt stabilite în lege.”

4. Articolul 19 se completează cu două alineate noi, (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Camera, alte autorităţi de licenţiere, inclusiv împreună cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, au obligaţia de a controla modul de desfăşurare a activităţilor licenţiate, prevăzute la art. 8 alin. (1), şi de a respecta, la efectuarea controlului, prevederile art. 16 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

(22) Controlul se efectuează cu stipularea expresă a autorităţii publice împuternicite să efectueze controlul genului de activitate şi a titularului de licenţă supus controlului.”.

Art.L

. - Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.821), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Produsele petroliere importate şi comercializate trebuie să corespundă documentelor normative obligatorii stabilite prin legi. Controlul calităţii şi respectării documentelor normative referitoare la aceste produse pe piaţă îl efectuează Serviciul Standardizare şi Metrologie.”

2. La articolul 6, alineatul (1) se completează, în final, cu următoarea propoziţie: „Iniţierea, desfăşurarea, lichidarea şi controlul activităţii de întreprinzător în domeniul produselor petroliere se stabileşte prin legi.”

3. Articolul 7:

la alineatul (3), cuvintele “şi cu alte acte normative” se exclud;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Autorizaţiile tehnice se eliberează de organele menţionate la alin.(2), cu respectarea cerinţelor şi procedurii stabilite în lege.”;

la alineatul (6), litera d), după cuvîntul „competenţei”, se completează cu cuvintele „stabilite în lege”.

4. Articolul 8:

la alineatul (1) litera d), cuvîntul „legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele „condiţiile prevăzute la articolele 14 şi 14¹ ale prezentei legi;

la alineatul (1) litera e), cuvîntul „legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „legea”.

5. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc şase alineate noi, (3), (4), (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(3) Nu se acordă licenţe agenţilor economici falimentari sau în curs de lichidare.

(4) Consiliul de Administraţie al Agenţiei adoptă decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, începînd cu data primirii cererii împreună cu documentele anexate. Licenţa se consideră eliberată dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat.

(5) Consiliul de Administraţie al Agenţiei este în drept să respingă cererea privind eliberarea licenţei în următoarele cazuri:

a) de neautenticitate a datelor din documentele prezentate de solicitantul de licenţă;

b) de neîncadrare a solicitantului de licenţă în condiţiile de licenţiere.

(6) În caz de respingere a cererii de eliberare a licenţei, solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii precedente.

(7) Licenţa se perfectează şi se înmînează solicitantului de către Agenţie în ziua prezentării de către solicitant a documentului care confirmă achitarea taxei pentru licenţă. Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă, la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate de a desfăşura activităţi pe baza licenţei obţinute."

(8) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este obligat să obţină o nouă licenţă în modul stabilit de prezenta lege. Licenţa se eliberează nu mai devreme de ultima zi lucrătoare pentru care a fost valabilă licenţa precedentă.”.

6. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În scopul asigurării securităţii energetice a ţării, pentru importatorii de produse petroliere se stabilesc următoarele condiţii speciale de activitate pe piaţa produselor petroliere:

 1. existenţa la importatorii de produse petroliere principale a depozitelor petroliere proprii şi închiriate pentru păstrarea produselor petroliere principale în volum minimum de 5 mii m3 şi cuantumul capitalului propriu în valoare de cel puţin 750 mii dolari SUA;

 2. existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minimum de 150 m3.”

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

Articolul 14.

Modificarea, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei

(1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului, cît şi din iniţiativa Agenţiei, cu acordul ambelor părţi, în cazul intervenirii unor împrejurări importante.

(2) Licenţa poate fi suspendată prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei.

(3) În cazurile în care se va constata neîndeplinirea unor condiţii care aduc o gravă atingere interesului public, securităţii naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi remediate imediat, licenţa poate fi suspendată, cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată. Adresarea în judecată trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea licenţei se anulează.

(4) Agenţia va suspenda licenţa, conform procedurii prevăzute la alin. (3), dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei în condiţiile prezentei legi.

(5) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:

 1. nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate în termenul stabilit, inclusiv privind neprezentarea, în termenul stabilit, a înştiinţării despre modificarea datelor indicate în documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei şi de reperfectare a licenţei şi a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;

 2. incapacitatea parţială sau temporară a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;

 3. neachitarea anuală sau trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.

(6) Decizia privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti, fiind adusă la cunoştinţa titularului de licenţă, de asemenea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În decizia Agenţiei se indică termenul concret de suspendare, care nu poate depăşi 6 luni.

(7) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.

(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a acesteia.

(9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul deciziei Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare a licenţei sau a hotărîrii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu legea.”

8. După articolul 14 se introduc trei articole noi, 14

1

, 14

2

, 14

3

cu următorul cuprins:

Articolul 14

1

.

Retragerea licenţei(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de Agenţie.

(2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:

 1. cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;

 2. decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;

 3. neachitarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie;

 4. depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei, dacă ele nu au fost remediate sau nu pot fi remediate în termenul stabilit;

 5. stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane, în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;

 6. neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;

 7. nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile activităţii licenţiate.

(3) Agenţia adoptă decizia privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.

(4) În cazul retragerii licenţei taxa pentru licenţă nu se restituie.

(5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă cerere de acordare a licenţei pentru acelaşi gen de activitate doar după expirarea a 6 luni de la data adoptării deciziei Agenţiei cu privire la retragere.

(6) Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.

Articolul 14

2

.

Reperfectarea licenţei

(1) Temeiurile pentru reperfectarea licenţei sînt schimbarea denumirii titularului de licenţă şi modificarea altor date ce se conţin în licenţă.

(2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Agenţie o cerere de reperfectare a licenţei împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările în cauză.

(3) Agenţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenţei, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere.

(4) Termenul de valabilitate a licenţei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în licenţa precedentă.

(5) La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, Agenţia adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei precedente.

(6) În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei titularul acesteia îşi poate continua activitatea în baza unui certificat eliberat de Agenţie.

(7) Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.

Articolul 14

3

.

Eliberarea duplicatului licenţei

(1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea sau deteriorarea acesteia.

(2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la Agenţie o cerere de eliberare a duplicatului licenţei.

(3) În cazul în care licenţa este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la Agenţie, împreună cu licenţa deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului acesteia.

(4) Agenţia este obligată să elibereze duplicatul licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru eliberarea duplicatului licenţei.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului licenţei nu poate depăşi termenul indicat în licenţa pierdută sau deteriorată.

(6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei, Agenţia adoptă decizia de anulare a licenţei pierdute sau deteriorate.

(7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unui certificat eliberat de Agenţie.”

9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Cerinţele şi procedura de eliberare a certificatului prevăzut la alin.(2) se stabilesc prin lege.”

10. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Exportul (reexportul) de produse petroliere se face cu acordul Agenţiei şi a organului vamal. Condiţiile şi modul de eliberare a acestei autorizaţii se stabilesc prin lege.”

11. La articolul 17, alineatul (1) se completează în final cu următoarea propoziţie: „Condiţiile şi modul de autorizare şi avizare a transportului specializat se stabilesc prin lege”;

12. Articolul 18:

la alineatul (1), cuvintele „în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele „prin legi”;

alineatul (2) se exclude;

la alineatul (5), cuvintele „conform unui regulament aprobat de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele „în condiţiile stabilite prin legi”.

13. La articolul 19, după cuvintele „în modul stabilit”, se introduc cuvintele „de lege”.

14. La articolul 20 alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul cuprins:

„Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere se efectuează în bază de contract, încheiat în scris, în conformitate cu regulile privind depozitarea şi comercializarea cu ridicata, aprobate prin lege.”

15. La articolul 23:

la alineatul (2), cuvîntul „legislaţie” se înlocuiesc cu cuvîntul „lege”;

la alineatul (6), cuvintele „legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul „legea”.

Art.LI.

- Legea nr.552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.1234) cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Pe tot parcursul legii, cuvintele ,,unităţile medico-sanitare şi farmaceutice” se înlocuiesc cu cuvintele „instituţii şi întreprinderi medico-sanitare şi farmaceutice”, iar după cuvintele „legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995” se introduc cuvintele ,,Legea nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Legea nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic”.

 2. Articolul 2 alineat unic:

la noţiunea de „acreditare”, cuvintele „standardele şi alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele „prevederile legilor din domeniul medicinii şi farmaciei”;

după noţiunea de „acreditare” se introduce noţiunea de „evaluare”, cu următorul cuprins:

evaluare - etapa centrală a procedurii de acreditare, efectuată de către instituţia publică de evaluare şi acreditare în domeniul sănătăţii, care prevede aprecierea corespunderii activităţii instituţiilor şi întreprinderilor medico-sanitare, farmaceutice standardelor din domeniul respectiv.”

la noţiunea de „evaluare curentă”, cuvintele „actelor normative” se înlocuiesc cu cuvintele „legilor din domeniul sănătăţii şi farmaceuticii”;

la noţiunea de „certificat de acreditare”, cuvintele „standardelor din domeniul sănătăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „prevederilor legilor din domeniul sănătăţii şi farmaceuticii”.

 1. Articolul 5:

la alineatul (1), cuvintele „precum şi actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii” se exclud, iar cuvîntul „legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvintele „legilor în vigoare”;

alineatul (2):

cuvintele „şi cu alte acte normative din domeniu” se exclud;

cuvîntul „acreditării” se înlocuieşte cu cuvintele „certificatului de acreditare”;

cuvintele „Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea privind protecţia consumatorilor şi cu alte acte normative din domeniu” se înlocuiesc cu cuvintele “legile în vigoare”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

”(3) Baza tehnico-materială a instituţiilor şi întreprinderilor farmaceutice trebuie să corespundă prevederilor legilor în vigoare.”

 1. La articolul 7 alineat unic, cuvîntul „legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvintele „stabilite prin lege”, iar cuvintele „cerinţelor Ministerului Sănătăţii şi standardelor din domeniul medicinii şi farmaciei” se exclud.

 2. La articolul 8, după cuvintele „denumit în continuare Consiliu” se introduc cuvintele „care are statut de persoană juridică şi dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa şi îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului aprobat de Guvern.”

 3. Articolul 9:

litera a) se exclude.

litera e) va avea următorul cuprins:

”e) ia decizii privind acreditarea sau neacreditarea, eliberarea certificatelor de acreditare, precum şi retragerea în condiţiile stabilite de lege”

 1. Articolul 11:

la alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

„a) iniţierea procedurii de acreditare, care prevede depunerea cererii şi primirea documentaţiei necesare de la Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, precum şi perioada de autoevaluare;

b) evaluarea şi acreditarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor prestate de către instituţiile, întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice.”

alineatul (4) se exclude.

la alineatul (5), propoziţia a doua se exclude.

la alineatul (6), cuvîntul „standardele” se înlocuieşte cu cuvîntul „legile” iar cuvintele „şi cu alte acte normative” se exclud;

la alineatul (7), cuvintele „unităţilor ale căror cereri de acreditare au fost respinse” se înlocuiesc cu cuvintele „celor neacreditate”;

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) decizia privind neacreditarea instituţiei, întreprinderii medico-sanitare şi farmaceutice, este luată la şedinţa Consiliului în baza raportului echipei de experţi. În cazul, în care conducerea instituţiei sau întreprinderii nu este de acord cu decizia Consiliului, aceasta poate să o conteste în instanţa de judecată.”

 1. Articolul 12:

alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) În procesul de evaluare şi acreditare, instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice, achită cheltuielile ce ţin de evaluarea iniţială şi evaluarea curentă anuală.

(3) Autorităţile publice de toate nivelurile, care au în subordine instituţii medico-sanitare, stabilesc în bugetele lor anuale, mijloace financiare destinate evaluării curente anuale, iar instituţiile medicale şi întreprinderile farmaceutice private suportă cheltuielile pentru evaluare şi acreditare din contul mijloacelor financiare proprii.”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

”(4) taxele pentru evaluarea instituţiilor şi întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice private se stabilesc prin lege, iar pentru cele publice şi bugetare prin Hotărîre de Guvern.”

 1. La articolul 13, alineatul (2) se exclude.

 2. Legea se completează cu o anexa, cu următorul cuprins:

„Anexă

Taxele pentru evaluarea şi acreditarea instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceutice private
Nr.d/o
Categoriile instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceuticeTaxa pentru evaluarea instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceutice private1.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (cabinete cu 1 - 2 medici )

2494

2.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (3 - 10 medici)

3741

3.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (10 - 20 medici)

6235

4.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (mai mult de 20 medici)

8729

5.

Spitale private

9976

6.

Farmacii amplasate în municipii şi oraşe

Filiale

2494

1247

7.

Farmacii rurale

Filiale

1247

835

8.

Depozite farmaceutice

Filiale

3741

1247

Notă

: În cazurile evaluării curente anuale instituţiile medico-sanitare şi întreprinderile farmaceutice achită 5% din taxa iniţială pentru evaluare”.

Art.LII.

-

Legea nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.631) se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se completează în final cu un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:

”(4) Taxele care se percep la eliberarea autorizaţiilor necesare organizării şi desfăşurării activităţilor reglementate de prezenta lege se stabilesc conform anexei la prezenta lege.”

2. La articolul 10 se introduc trei alineate noi, (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(2) Dacă instalaţiile de utilizare în condiţii izolate sînt folosite pentru prima oară, utilizatorul trebuie să prezinte o notificare conţinînd cel puţin următoarele informaţii: numele utilizatorului şi al persoanelor responsabile de supervizare şi securitate, nivelul de instruire şi calificarea lor, descrierea instalaţiei, clasa de utilizare în condiţii izolate. Numai pentru utilizarea în condiţii izolate cuprinse în clasa 1 de risc se prezintă un rezumat al evaluării şi managementului deşeurilor. După notificare, utilizările ulterioare în condiţii izolate, incluse în clasa 1 de risc, se pot face fără alte notificări.

(3) Pentru prima, ca şi pentru ulterioarele utilizări în condiţii izolate, incluse în clasa 2 de risc, ce urmează sa fie efectuate în instalaţiile notificate în conformitate cu prevederile alin. (2), utilizatorul va prezenta o notificare ce va conţine informaţia despre microorganismele receptoare, donore sau parentale, sistemul de vector gazdă utilizat şi caracteristicile lor, scopul utilizării şi rezultatele aşteptate, descrierea metodelor de izolare şi măsurile de protecţie, inclusiv managementul deşeurilor, rezumatul evaluării, informaţia necesară autorităţii competente pentru evaluarea diferitelor planuri de răspuns în caz de urgenţă.

(4) Pentru prima, ca şi pentru ulterioarele utilizări în condiţii izolate, incluse în clasa 3 sau în clasa 4 de risc, care urmează să fie efectuate în instalaţiile notificate în conformitate cu prevederile alin. (2), utilizatorul va prezenta o notificare ce va conţine informaţiile prevăzute la alin. (3), precum şi informaţia cu privire la riscurile specifice ce pot fi generate, descrierea planului şi măsurilor de securitate, alarmă şi izolare preventiv aplicate.”

3. Legea se completează cu o anexă, cu următorul cuprins:

„Anexă
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.