.RU

Eredeti cнme: Lakeside Hospital - старонка 2


- Ugyan, nem lehet цrцkkй csak dolgozni! - jegyezte meg Denver szйles mosollyal. - Sebaj! Szentelje csak magбt a munkбnak, йn majd gondoskodom a szуrakoztatбsбrуl!

Jennie nem felelt. Valami azt sъgta neki, hogy jу lesz vigyбznia ezzel az emberrel.

Leraktбk cip?iket egy hosszъ, fцldszintes, fбbуl бcsolt йpьlet el?tt, йs csekйly цsszeg ellenйben egy ?r gondjaira bнztбk.

- Hogyan lehetsйges, hogy itt ?rzik Buddha egyik fogбt? – kйrdezte Jennie, mikцzben felfelй lйpegettek a templom fehйr, naptуl бtmelegedett lйpcs?jйn. A fokokat ezernyi lбtogatу йs zarбndok lбba koptatta gцdrцsre, figyelniьk kellett hбt, hogy meg ne botoljanak.

- A legenda szerint a fogat a negyedik йvszбzadban hozta ide egy hercegn?, a hajfonataiba rejtve. Azуta ez a buddhista zarбndokok s?r?n lбtogatott szent helye. Magбt a fogat a templom belsejйben, a szentйlyben ?rzik, ahovб azel?tt csupбn uralkodуk йs szerzetesek lйphettek be. Egy id? уta a nap bizonyos, meghatбrozott уrбjбban mбsok is lerуhatjбk el?tte tiszteletьket.

Jennie elfogуdottan szemlйlte az ereklyйt rejt? hнres, arannyal gazdagon dнszнtett lбdikбt.

- Ez csupбn a kьls? szekrйnyke - magyarбzta Mike. - Mйg hat mбsikat tartalmaz. Ъgy mondjбk, mindegyik valуsбgos m?remek, mesйs йrtйk?, kьlцnleges drбgakцvekkel kirakva.

A lбtogatуk folyama lassan elhцmpцlygette ?ket a pompбs, oltбrszer? emelvйny el?tt. Jennie hovatovбbb mбr idegborzolуznak talбlta a hangos, idegenszer? zenйt йs nyomasztуnak az embertцmeget.

- Ъgy lбtom, ennyi elйg is volt - pillantott rб Denver, йs a lбny bуlintott. Уvatosan odбbb hъzуdott, nehogy Mike ismйt kнsйrtйsbe essen йs megprуbбlja бtkarolni a derekбt. Mindig is irtуzott a rбmen?s fйrfiaktуl.

A sejtelmes hangulatъ templom mйly benyomбst tett rб, de most mбr friss leveg?re vбgyott; mйlylйlegzetet vett, amikor kilйptek a zsъfolt йpьletb?l. Odakinn mбr sz?n?ben volt a h?sйg, a nap lebukott a Kandy vбrosбt цvez? dombok mцgцtt.

Lassan visszasйtбltak a kуrhбzba, s alighogy belйptek a kert kapujбn, egy bennszьlцtt szolga sietett felйjьk.

- Denver doktor! Kйrem, jцjjцn azonnal! Farraday doktor vбrja! - kiбltotta mбr messzir?l.

- Mit уhajt Farraday doktor?

- Megint. behoztбk Sriyanit, a csonttцrйses kislбnyt - vбlaszolta az бpolу. - Sriyani ragaszkodik hozzб, hogy Farraday doktor foglalkozzon vele, ezйrt arra kйri цnt, hogy vegye бt a szolgбlatбt.

- De hiszen nemrйg engedtьk haza Sriyanit!

- Tudom, uram, de ismйt itt van.

- Mбris megyek. Van kedve velem tartani, kollegina? Akkor mindjбrt meglбthatja, hogy mennek itt a dolgok.

Jennie nйmбn bуlintott. Most is, mint mindig, amikor ъj feladatot kapott, elfogta a lбmpalбz.

Kцvette Mike-ot a tуparton hosszan elnyъlу, fцldszintes kуrhбzйpьletbe, melyet tбgas, fehйr folyosу osztott kettй. Az йpьlet kнvьlr?l nem tett rб kьlцnцsebben megnyer? benyomбst, a berendezйse, felszerelйse annбl inkбbb: modern volt, cйlszer? йs ragyogуan tiszta.

A kis Sriyani a vilбgoszцld leped?vel borнtott pamlagon fekьdt, Farraday йppen vizsgбlta. Amikor Jennie йs Denver belйptek, a doktor felegyenesedett.

- Kйrem, folytassa a megkezdett vizitet, Mike. A n?vйr tбjйkoztatja, meddig jutottam el. - Szigorъ pillantбst vetett Jennie-re: - Ъgy tudom, csak holnap reggelt?l lesz szolgбlatban, Warner doktorn?! - Hangja h?vцsen udvarias volt.

- Gondoltam, talбn segнtsйgйre lehetek - vбlaszolta a lбny hasonlуan fagyos hangnemben.

- Igazбn nagyon figyelmes, doktorn?! Biztos vagyok benne, hogy akad tennivalуja, ha itt akar maradni. - Ezzel ъjbуl a beteg fцlй hajolt.

Jennie kicsit tanбcstalanul бlldogбlt a vizsgбlуban, mйg mindig nem tudta, miйrt viselkedik vele olyan furcsбn Richard Farraday. A tцbbiekkel annyira mбs hangnemben beszйl! Йrthetetlen ez az ellenszenv.

- Nos, halljuk, most mi tцrtйnt veled, Sriyani? - йrdekl?dцtt Farraday barбtsбgosan.

Sriyani йdesanyja, egy zцld йs barna mintбs szбriba цltцzцtt aprу termet?, bбjos arcъ n? felelt a kйrdйsre kifogбstalan angolsбggal:

- Megbotlott, йs az asztalnak esett, doktorъr. Akkor sйrьlt meg a karja. Richard Jennie-hez fordult:

- Milyen kуrismйt бllнtana fel, Warner doktorn??

- Szуba jцhet el?szцr is a csontok kуros tцrйkenysйge – kezdte Jennie sietve, majd nйmi habozбs utбn hozzбf?zte: - Termйszetesen, ha kizбrt, hogy a gyermeket bбntalmaztбk. - Az utolsу mondatot mбr egйszen halkan mondta, nehogy az anya meghallja.

- Sri Lankбban az emberek szeretik a gyerekeiket, Warner doktorn? - vбlaszolta йppoly halkan Farraday. - E tekintetben kцnnyebb a dolgunk, mint Angliбban. Ez itt egйszen mбs vilбg, mint amelyet eddig megismert. Azt tanбcsolnбm, hogy vegyen ki nйhбny kцnyvet a kцnyvtбrunkbуl, йs tanulmбnyozza az orszбg kultъrбjбt, mindenkйppen hasznбra vбlik. A kуrismйjйvel egyйbkйnt teljesen egyetйrtek.

- Melyik megjelenйsi formбra gondol? - kйrdezte Jennie azonnal.

Tudta, hogy ez dцnt? fontossбgъ a gyermek jцv?jйt illet?en. A f?orvos elgondolkozva szegezte rб a tekintetйt.

- Milyeneket ismer? - kйrdezte.

Jennie rezzenйstelenьl nйzett a fйrfi szemйbe.

- Az egyik a gyermekkori, ez sъlyos lefolyбsъ, kedvez?tlen tъlйlйsi esйlyekkel, a mбsik a serdьl?kori, amikor is a nцvekedйs id?szakбban gyakran tцrйkennyй vбlnak a csontok, ez azonban a serdьl?kor vйgйvel megsz?nik.

- Sriyani a mбsodik tнpusba tartozik - mondta Farraday kurtбn, majd mбris az бpolуn?hцz fordult: - Most elkйszнtjьk a rцntgenfelvйtelt.

A felvйtel a kйt alkarcsont bonyolult tцrйsйt mutatta kцzvetlenьl a csuklу fцlцtt.

- Azt hiszem, ezt a tцrйst altatбsban kell helyre tennьnk – vйlekedett Farraday, йs kцzцlte kis betegйvel, mi fog tцrtйnni vele.

- Ugye a doktor fogja csinбlni? - kйrdezte a kislбny, йs йp kezйvel belekapaszkodott Farraday ujjaiba. - Йs talбn az ъj doktor nйni is segнt?

Jennie kйrd? pillantбst vetett a f?nцkйre, aki pillanatnyi habozбs utбn bуlintott. Jennie mosolyogva fordult a gyermekhez:

- Termйszetesen segнtek, Sriyani! Hol tanultбl meg ilyen jуl angolul?

- Az iskolбban angolul beszйlnek - vбlaszolta az anya a kislбny helyett.

Mialatt Farraday kiadta a szьksйges utasнtбsokat a m?tйt el?kйszнtйsйhez, Denver is befejezte a vizitet, йs megjelent a vizsgбlуban.

- Miйrt van szьksйge kйt asszisztensre, Richard? - kйrdezte csodбlkozva.

- Nem volna tisztessйges t?lьnk rцgtцn a mйly vнzbe dobni az ъj kolleginбt.

A hosszadalmas йs bonyolult m?tйt vйgйn Farraday felhelyezte a gipszkцtйst.

- Kцrьlbelьl egy hйtig rйsnyire nyitva marad a gipsz, hogy a duzzanat lelohadhasson, aztбn zбrjuk. A rцntgenvizsgбlat eredmйnyйt?l fьgg?en цt-hat hйt mъlva levesszьk.

Szavait els?sorban Jennie-hez intйzte, s ennek a lбny igen megцrьlt. Bбrmikйppen vйlekedjйk is fel?lem Farraday, minden er?mmel azon leszek, hogy minйl tцbbet tanuljak, hatбrozta el.

Йjfйlrejбrt, amikor Sriyanit vйgre visszavihettйk a gyermekosztбlyra. Jennie a fбradtsбgtуl уlomsъlyъ tagokkal vбnszorgott vйgig a folyosуkon a hбtsу kijбrat felй. Hirtelen lйpйseket hallott a hбta mцgцtt: Richard Farraday.

Nem volt kedve bбjcsevegni vele, mert a fйrfi йrthetetlenьl fagyos viselkedйse bosszantotta, de mйgsem tehetett ъgy, mint aki nem veszi йszre. Vйgьl is a f?nцke, akit?l sokat tanulhat. Hallgatagon hagytбk el az йpьletet.

- Erre rцvidebb - szуlalt meg vбratlanul Farraday, йs egy keskeny, holdfйnyben fьrd? цsvйnyre kormбnyozta a lбnyt.

- Szintйn itt lakik? - kйrdezte Jennie, csak hogy mondjon valamit.

A fйrfi megбllt йs lenйzett rб. Az цsvйnyt szegйlyez? bokrok бrnyйkбban elmosуdtak az arcvonбsai. Vajon mire gondolhat? - tцprengett Jennie. Nincs нnyйre, hogy megpбlyбztam ezt az бllбst? Talбn terhйre vagyok?

- Szintйn itt lakik? - ismйtelte meg a kйrdйsйt.

- Igen, a lakбsom az йpьlet tъlsу szбrnyбn van. Most be kell mennie, Jennie. A sцtйtsйg beбllta utбn ne maradjon egyedьl a kertben. Jу йjszakбt! - A fйrfi ezzel sarkon fordult йs elsietett.

A kцzeli tу fel?l kьlцnцs, idegenszer? muzsikбt hozott az йjszakai lйgбramlat, йs megmozgatta a pбlmafбk leveleit. A gondoskodу, barбti szavak egy futу pillanatra felvillantottбk az egykori Richard Farraday kйpйt. A fйrfiйt, akit йveken бt tisztelt, akiйrt rajongott. Йs aki olyan mбs lett, olyan elutasнtу. Vajon mi vбltoztatta meg ennyire?

2. FEJEZET

A gyerekek kуrterhiйben meglehet?sen nagy volt a lбrma йs a nyьzsgйs, amikor Jennie megбllt a hatalmas terem ajtajбban. Az egyik oldalon a belgyуgyбszati йs sebйszeti betegek бgyai sorakoztak, a mбsikon az ortopйdiai esetek kaptak helyet. A kцrnyйken elterjedt a Talawakale Kуrhбz ortopйdiбjбnak jу hнre, ezйrt a szьl?k, hacsak lehetett, ide hoztбk gyermekeiket.

Jennie az osztбlyos n?vйr, Katia de Sylva kнsйretйben vйgigment az бgyak kцzцtt, йs megismerkedett a kis betegek kуrtцrtйnetйvel. Jуles? йrzйssel tцltцtte el az a szeretetteljes gondoskodбs, amellyel a hozzбtartozуk kцrьlvettйk a kicsinyeket. Йjszakбra a kis бgyak kцzцtt tбbori бgyakat бllнtottak fel, vagy derйkaljakat tettek a padlуra a hozzбtartozуk szбmбra.

- Jуt tesz a gyerekeknek, ha van mellettьk valaki, akiben megbнznak, йs a n?vйrek munkбjбt is jelent?sen megkцnnyнti - magyarбzta Katia. - A hozzбtartozуk etetik йs mosdatjбk a gyerekeket, нgy nekьnk tцbb id?nk marad a kezelйsekre. Ez kьlцnцsen a hosszabb ideig benn fekv? kis betegek szбmбra el?nyцs.

Jennie rцgtцn йrezte, hogy ezzel a talpraesett, gyakorlatias gondolkodбsъ бpolуn?vel remekьl egyьtt tud majd dolgozni.

Katia n?vйr beavatta az osztбly munkamenetйbe, majd kцrьlvezette a kуrtermekben. Jennie-nek felt?nt, hogy mennyivel nyugodtabb itt a lйgkцr, mint el?z? munkahelyйn, a londoni kуrhбzban. Elйgedetten бllapнtotta meg, hogy itt tцbb ideje jut majd a betegeire.

A kiegyensъlyozott lйgkцrhцz az is hozzбjбrult, hogy az osztбlyon elegend? lйtszбmban dolgoztak бpolуn?k йs kisn?vйrek, йs a Sri Lanka-i csalбdtagok alkalmazkodуk, segнt?kйszek voltak.

Az utolsу бgynбl megбllt. Szбndйkosan hagyta legutoljбra Sriyanit, mert kьlцnцsen nagy figyelmet kнvбnt szentelni neki. A kislбny бgya kцzvetlenьl az osztбlyos n?vйr asztala mellett бllt, hogy az ьgyeletes mindenkor szemmel tarthassa.

A kilencйves Sriyani begipszelt karral ьlt az бgyбban. Arcocskбja elбrulta, hogy nem йrzi tъl jуl magбt. Aggodalom tьkrцz?dцtt az бgy melletti zsбmolyon kuporgу anyja arcбn is.

Jennie ьdvцzцlte ?ket, aztбn уvatosan letelepedett az бgy szйlйre, йs gyengйden megfogta a kislбny йp kezйt.

- Hellу, Sriyani! Hogy йrzed magad?

- Nem vagyok valami jуl - vбlaszolta a kicsi fegyelmezett hangon, ajka azonban meg-megremegett a visszafojtott sнrбstуl.

Jennie vigasztalуan akarta megcirуgatni az arcбt, amikor йszrevette, hogy Sriyani a vбlla fцlй irбnyнtja tekintetйt, йs szeme felragyog.

- Hol volt ilyen sokбig, doktor ъr? - kйrdezte hirtelen felйlйnkьl? hangon.

Richard Farraday бllt az ajtуban. A kislбny szбmбra bizonyбra ? volt a legfontosabb ember a kуrhбzban. A f?orvos az бgyhoz ment, йs kurtбn kцszцnt Jennie-nek, aki azonnal felбllt.

- Muszбj volt aludnom egy kicsit, nem ьlhetek mindig melletted - felelte Farraday mosolyogva. - De az йjjel egyszer itt voltam, azt mбr elfelejtetted?

- Nem, csak azt szerettem volna, ha mindig nбlam marad - duzzogott Sriyani.

- Farraday doktornak rajtad kнvьl mйg mбs betegei is vannak - vetette kцzbe csillapнtуan Katia n?vйr -, йs neki is kell pihennie.

- Warner doktorn?, megtбmasztanб Sriyani karjбt, mнg megvizsgбlom? - kйrdezte Farraday fel sem pillantva. Jennie szнvйt mйgis jуles? йrzйs tцltцtte el, hagy ?t is bevonta a munkбba.

- Nos, milyennek talбlja? - hangzott a kцvetkez? kйrdйs. Jennie kissй el?rehajolt, hogy jobban lбsson.

- Az ujjak mйg mindig duzzadtak, szerintem indokolt megkezdeni a fizioterбpiбs kezelйst.

- Egyetйrtek - bуlintott Farraday, йs уvatosan sorra megmozgatta a kislбny ujjait. - Figyelj ide, Sriyani! Бllandуan mozgatnod kell az ujjaidat. Mбtуl fogva jбrni fog hozzбd a gyуgytornбsz, ? majd megmutatja, mit kell csinбlnod. Fontos, hogy miel?bb helyreбlljon a vйrkeringйsed.

Sriyani йdesanyja megнgйrte, hogy emlйkeztetni fogja a kislбnyt a gyakorlatok elvйgzйsйre, s ezutбn Farraday elkцszцnt kis betegйt?l.

- Van kedve elkнsйrni, doktorn?? Kцszцnцm, Katia, most nincs szьksйgem a segнtsйgйre, nem vizitet tartok, csak szeretnйm Warner doktorn?t megismertetni az osztбly betegeivel.

Jennie нgy mйg egyszer vйgigment az бgyak sorбn, vбlaszolgatott a f?nцke бltal feltett kйrdйsekre, йs igyekezett minйl tцbbet megtudni a kis betegekr?l. A balesetet szenvedetteken kнvьl mйg szбmos gyermek fekьdt az osztбlyon, akik kьlцnfйle fejl?dйsi rendellenessйgek miatt kerьltek ide, kцztьk egy b?bбjos hбromйves, Ravindralal. Jennie megnйzte a rцgzнt?sнnbe helyezett lбbakat, йs megkйrdezte Farradayt, milyen kezelйsben rйszesьl a kisfiъ.

- Dongalбba van, de sajnos kйs?n ismertйk fel - vбlaszolta az egйszen halkan, hogy a gyerek ne hallja. - Mindkйt lбba sarlуszer?en torzult. Hat hйtig prуbбlkoztam mozgбsgyakorlatokkal, hogy fokozzam a vйgtagok mozgйkonysбgбt, aztбn gipszkцtйssel rцgzнtettem. Naponta leveszem a rцgzнtйst йs mozgatom a lбbakat, de attуl tartok, mйgis meg kell operбlnom. Milyen m?tйti megoldбst javasolna ebben az esetben?

Jennie egy pillanatra meghцkkent, de aztбn eszйbe jutott a londoni kуrhбz egyik kis pбciense, akinek a lбbait szintйn m?tйttel hoztбk rendbe.

- A boka kцrьl ejtett vбgбssal бtmetszenйm, majd megnyъjtanбm az inakat, hogy a lбbfejek szabбlyos бllбsba kerьljenek.

- Йs m?tйt utбn? - Farraday figyelmesen nйzett Jennie-re. A lбny mйly lйlegzetet vett.

- Kйt-hбrom hйtig gipsz, hogy az inak zavartalanul gyуgyuljanak. - Mintha a fьrkйsz? barna szemporban az elismerйs fйnye villant volna meg, бm aztбn sorjбztak tovбbb a kйrdйsek, h?vцsen, tбrgyilagosan.

- A tankцnyv alapjбn formбlt vйlemйnyt, kollegina, vagy a gyakorlatban is talбlkozott ilyen esettel?

- Nйhбnyszor alkalmam volt segйdkezni dongalбbm?tйtnйl - vбlaszolta Jennie sietve.

- Nagyszer?. Akkor hбt asszisztбlna nekem Ravindralal m?tйtjйnйl?

- Termйszetesen. Цrьlцk, ha gyarapнthatom sebйszeti tapasztalataimat. Vйgьl is azйrt jцttem ide, mert tudtam, hogy цn egyike a legjobb ortopйd sebйszeknek, йs...

Elhallgatott, mert ismйt йszrevette Farraday arcбn azt a kьlцnцs, feszьlten йber kifejezйst. Mintha уvakodna, tartana valamit?l. У, hбt kйptelen vagyok kordбban tartani a nyelvemet! - korholta magбt Jennie bosszъsan. Napnбl vilбgosabb, hogy nem уhajt semmifйle szemйlyes kapcsolatot. De vajon miйrt? Hiszen valamikor igazбn jу barбtok voltunk!

Цsszeszedte magбt, йs most ? kйrdezett:

- Miйrt csak ilyen kйs?n diagnosztizбltбk a fejl?dйsi rendellenessйget?

Farraday hбtat fordнtott kis betegйnek, йs halkan magyarбzta:

- Ravindralal йdesanyja meghalt gyermeke szьletйsekor, az apa feltehet?en nem йl a csalбddal. A kicsit a nagyanyja hozta be a kуrhбzba. Meglehet?sen furcsa teremtйs, йs nem akar az unokбja mellett maradni. Amikor a gyereket felvettьk az osztбlyra, azt mondta: ъgy gondolta, hogy Ravindralal majd kinцvi a bajt.

- Szegйny kis kцlyцk - suttogta Jennie, majd hangosan hozzбf?zte: Beszйl angolul?

- Nagyon gyorsan tanulsz, ugye, Ravindralal?

- Jу reggelt, doktorъr! Hogy van? - mutatta be tudomбnyбt ragyogу бbrбzattal a fiъcska.

- No, mit mondtam?

- Nagyszer?! - vбlaszolta Jennie. - Цrьlnйk, ha ъgy beszйlnйm a nyelvedet, mint ahogyan te angolul tudsz - mondta ?szintйn, йs megcirуgatta a gyerek fejйt.

- Tud valamennyit szнnhala nyelven, azaz szingalйzul?- йrdekl?dцtt Farraday.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.