.RU

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU - Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu...

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

 1. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załacznik nr 8

 2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH ORAZ ICH WYNIKACH

 1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

Należy przedstawić zgodnie ze stanem faktycznym ogólną informację o działaniach podjętych przez IP i IP2 lub upoważnione przez nie jednostki w ramach kontroli realizacji projektów, w podziale na rodzaje kontroli określone w Zasadach kontroli PO KL 2007-2013, tj.

 1. rodzaje kontrolowanej dokumentacji np. wnioski o płatność lub załączone do nich faktury, instrukcje wykonawcze, poświadczenia, informacje o nieprawidłowościach;

Kontrole systemowe przeprowadzone w 2009 roku przez IP obejmowały:

1. Weryfikację poprawności stosowania Regulaminu Prac Komisji Oceny Projektów oraz Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL.

2. Zgodność wyboru projektów z kryteriami zawartymi w Rocznym Planie Działania.

3. Przestrzeganie zapisów Porozumień w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX w ramach PO KL.

4. Weryfikację wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

5. Przestrzeganie Szczegółowych zasad realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL w województwie dolnośląskim.

6. Archiwizację dokumentów


 1. liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc oraz ich zgodność z Rocznym Planem Kontroli;

W Rocznym Planie Kontroli na rok 2009 zaplanowano przeprowadzenie 2 pięciodniowych kontroli systemowych na miejscu. Przeprowadzenie wszystkich kontroli zaplanowano w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

W roku 2009 Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 6 kontroli systemowych w instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w tym 5 kontroli doraźnych. Nie zrealizowano 1 planowej, pięciodniowej kontroli systemowej w instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), przewidzianej w roku 2009. Powodem, dla którego odstąpiono od czynności kontrolnych związanych ze wspomnianą kontrolą była prośba instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o przesunięcie terminu kontroli (kontrolę zaplanowano na okres od 28 do 30 grudnia 2009 roku). Tutejsza Instytucja Pośrednicząca przychyliła się do prośby IW (IP2) i przełożyła czynności kontrolne na okres od 20 do 22 stycznia 2010 roku).


 1. ustalenia pokontrolne, w tym weryfikacja wydanych rekomendacji.

Przeprowadzone kontrole systemowe wykazały takie nieprawidłowości jak:

-uchybienia występujące podczas procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów,

-uchybienia występujące podczas weryfikacji wniosków o płatność,

-uchybienia podczas posiedzeń Komisji Oceny Wniosków,

-naruszenie zapisów Instrukcji Kancelaryjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,

-naruszenie zapisów Instrukcji wykonawczych,

-brak nadzoru przełożonych nad wykonywanymi zadaniami,

-wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) po terminie,

-wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) sprzecznie z wytycznymi.

IP monitoruje wdrażanie rekomendacji wynikających z kontoli zgodnie z wyznaczonymi terminami. W ramach informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych IW (IP2) przekazuje informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji wraz z datą wdrożenia rekomendacji oraz dokumenty potwierdzające wdrożenie rekomendacji. Ponadto IP, w sytuacjach kiedy jest to wymagane, przeprowadza kontrole na miejscu, w celu weryfikacji sposobu wdrożenia rekomendacji.PRIORYTET VI 1. rodzaje kontrolowanej dokumentacji np.wnioski o płatność lub załączone do nich faktury, informacje
  o nieprawidłowościach;


Każdorazowo czynności kontrolne prowadzone na dokumentacji związane z realizacją projektu obejmują weryfikację:


 1. liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc, w przypadku których sporządzono informacje pokontrolne, wskazanie czy ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w planie kontroli - jeśli nie, należy podać wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji;

Roczny Plan Kontroli na rok 2009 w ramach Priorytetu VI opracowano na podstawie 96 projektów, realizowanych w danym roku, zgodnie z definicją „projektu realizowanego w danym roku” określoną w Zasadach kontroli w ramach PO KL 2007 – 2013. Liczba projektów realizowanych w ramach poszczególnych Działań przedstawiała się następująco:


W ramach

Działania 6.1

w RPK zaplanowano przeprowadzenie 23 kontroli, co daje 35,94 % realizowanych w 2009 r. projektów.

Wydział Kontroli Projektów przeprowadził 29 kontroli projektów, z czego 23 kontrole były kontrolami planowymi, 2 kontrole były kontrolami doraźnymi, a 4 kontrole były kontrolami założonymi w Rocznym Planie Kontroli na 2008 r. Ponadto przeprowadzono 19 wizyt monitoringowych weryfikujących formy wsparcia założone w realizacji projektów.

Tym samym w ramach Działania 6.1 zrealizowano w całości kontrole ujęte w RPK za 2008 rok oraz RPK za 2009 rok.

W ramach

Działania 6.2

w RPK zaplanowano przeprowadzenie 7 kontroli, co daje 38,89 % realizowanych w 2009 r. projektów.

Wydział Kontroli Projektów przeprowadził 12 kontroli projektów, z czego 7 kontroli było kontrolami planowymi, 1 kontrola była kontrolą doraźną, a 4 kontrole były kontrolami założonymi w Rocznym Planie Kontroli na 2008 r. Ponadto przeprowadzono 12 wizyt monitoringowych weryfikujących formy wsparcia założone w realizacji projektów.

W ramach Działania 6.2 zrealizowano w całości kontrole ujęte w RPK za 2008 rok oraz RPK za 2009 rok.

W ramach

Działania 6.3

w RPK zaplanowano przeprowadzenie 5 kontroli, co daje 35,71 % realizowanych w 2009 r. projektów.

Wydział Kontroli Projektów przeprowadził 11 kontroli projektów, z czego 3 kontrole były kontrolami planowymi, 4 kontrole były doraźnymi (z których 1 dotyczyła projektu ujętego w RPK na 2009 r.), a 4 kontrole były kontrolami założonymi w Rocznym Planie Kontroli na 2008 r. Ponadto przeprowadzono 5 wizyt monitoringowych weryfikujących formy wsparcia założone w realizacji projektów.

W ramach Działania 6.3 zrealizowano w całości kontrole ujęte w RPK za 2008 rok oraz 4 kontrole założone w RPK za 2009 rok –
1 projekt, który nie został skontrolowany w 2009 r. zostanie objęty weryfikacją w I kwartale 2010 r.

Kontrole, które nie zostały przeprowadzone w 2009 r. zostaną przeprowadzone w I kwartale 2010 r.

Roczny Plan Kontroli na 2009 r. ulegał modyfikacji w zakresie terminu przeprowadzenia kontroli w przypadku niektórych realizowanych projektów. Czynności kontrolne były przeprowadzane w innym terminie, niż to założono w planie, jeśli zaistniały przesłanki, które umożliwiały ich wcześniejszą realizację, tj. wpływ wniosku o płatność, stosowny postęp rzeczowy realizacji projektu. Miało to umożliwić uniknięcie sytuacji, w której ilość kontroli do przeprowadzenia uległaby zbyt dużej kumulacji i uniemożliwiałaby realizację zapisów RPK w zakresie ilości przeprowadzonych kontroli, a tym samym przyczyniła się do zaniechania przeprowadzenia kontroli 30% z całości projektów realizowanych w ciągu roku w ramach Działania.

IW (IP2) nie zrealizowała w całości Rocznego Planu Kontroli na rok 2009 z uwagi na:


 1. ustalenia pokontrolne w tym weryfikacja wydanych rekomendacji.

W trakcie realizacji Rocznego Planu Kontroli w ramach Działań 6.1, 6.2 oraz 6.3 zostało wydanych 34 zaleceń pokontrolnych, w wyniku czego IW (IP2) przyjęła wykonanie 32 zaleceń. IW (IP2) jest w trakcie analizy dokumentacji, bądź korespondencji z Beneficjentem
w związku z czym nie przyjęła wykonania przez Beneficjenta 2 zaleceń pokontrolnych. Do dnia 31.12.2009 r. Instytucja Wdrażająca była w trakcie przygotowywania 2 zaleceń pokontrolnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz wizyt monitoringowych najczęściej występującymi nieprawidłowościami oraz uchybieniami były:
PRIORYTET VIIKażdorazowo czynności kontrolne prowadzone na dokumentacji związane z realizacją projektu obejmują weryfikację:


Roczny Plan Kontroli na rok 2009 r. w ramach Priorytetu VII opracowano na podstawie 172 projektów, realizowanych
w danym roku, zgodnie z definicją „projektu realizowanego w danym roku” określoną w Zasadach kontroli w ramach PO KL 2007 – 2013. Liczba projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań przedstawiała się następująco:
1)Działanie 7.1 – 141 projektów, 2)Działanie 7.2 – 10 projektów i 3)Działanie 7.3 – 21 projektów


Wydział Kontroli przeprowadził

24

kontrole projektów (17 planowych za 2009 rok i 7 planowych za 2008 rok) pozostałe 28 kontroli przesunięto na pierwszy kwartał 2010 r.

Z uwagi, że w trakcie realizacji RPK za 2009 rok wystąpiły nieoczekiwanie dwa przypadki rozwiązania zawartych umów ramowych z Poddziałania 7.1.1 oraz dwa przypadki rozwiązania zawartych umów ramowych z Poddziałania 7.1.1
z jednoczesnym zawarciem nowych umów ze względu na zmianę poddziałania na 7.1.2 do wykonania pozostało
26 kontroli, których realizacja nastąpi w I kwartale 2010 roku.

Tym samym w ramach Działania 7.1 zrealizowano w całości kontrole ujęte w RPK za 2008 rok natomiast do końca pierwszego kwartału 2010 roku zostaną zrealizowane pozostałe kontrole ujęte w RPK za 2009 rok.


Wydział Kontroli przeprowadził

8

kontroli planowych projektu oraz 1 kontrolę doraźną.

W ramach Działania 7.2 zrealizowano w całości kontrole zaplanowane w RPK za 2009 rok.


Wydział Kontroli przeprowadził

12

kontroli projektu (7 planowych i 1 doraźną oraz 4 planowe za 2008 rok).
Tym samym w ramach Działania 7.3 zrealizowano w całości kontrole ujęte w RPK za 2008 rok jak też zrealizowano
w całości kontrole zaplanowane w RPK za 2009 rok.

Kontrole, które nie zostały przeprowadzone w 2009 r. zostaną przeprowadzone w I kwartale 2010 r.
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli zakładano przeprowadzenie wizyt monitoringowych w każdym projekcie ujętym w RPK, w którym przeprowadzenie wizyty było możliwe (wyjątek stanowić mogły projekty informacyjno – promocyjne, badawcze, oraz takie, w których formy wsparcia zostały zakończone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).
Do zaplanowanych w RPK na 2009 rok 60 kontroli w ramach Priorytetu VII nie zrealizowano 8 wizyt monitoringowych
ze względu na zakończenie realizacji merytorycznych form wsparcia oraz na specyfikę projektów (projekty badawcze, informacyjno – promocyjne).

Roczny Plan Kontroli na 2009 r. ulegał modyfikacji w zakresie terminu przeprowadzenia kontroli
w przypadku niektórych realizowanych projektów. Czynności kontrolne były przeprowadzane w innym terminie,
niż to założono w planie, jeśli zaistniały przesłanki, które umożliwiały ich wcześniejszą realizację, tj. wpływ wniosku
o płatność, stosowny postęp rzeczowy realizacji projektu. Miało to umożliwić uniknięcie sytuacji, w której ilość kontroli do przeprowadzenia uległa by zbyt dużej kumulacji i uniemożliwiała by realizację zapisów RPK w zakresie ilości przeprowadzonych kontroli, a tym samym przyczyniła się do zaniechania przeprowadzenia kontroli 30% z całości projektów realizowanych w ciągu roku w ramach Działania, który to wskaźnik określają w Zasady kontroli w ramach PO KL 2007– 2013 .

W trakcie realizacji RPK za 2009 rok wystąpiły nieoczekiwanie dwa przypadki rozwiązania zawartych umów ramowych w związku z czym zmniejszyła się liczba o 2 projekty, realizowane w danym roku (szczegółowe wyjaśnienia w pkt. III).

Ponadto w związku z rozwiązaniem dwóch umów ramowych w poddziałaniu 7.1.1 i jednoczesnym podpisaniem nowych umów w poddziałaniu 7.1.2 kontroli poddano projekty z nowo zawartych umów.

IW nie zrealizowała w całości Rocznego Planu Kontroli na rok 2009 z uwagi na:
W związku z rozwiązaniem umów w poddziałaniu 7.1.1 i podpisaniem nowych umów w poddziałaniu 7.1.2 kontroli poddano projekty z nowozawartych umów.

W 2009 r. nastąpiło rozwiązanie 5 umów o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.1, natomiast w wyżej przedstawionej informacji odnosimy się tylko do 4 umów, ponieważ tylko one były ujęte w Rocznym Planie Kontroli.


W trakcie realizacji Rocznego Planu Kontroli w ramach działań 7.1, 7.2 oraz 7.3 zostało wydanych 20 zaleceń pokontrolnych w wyniku czego Instytucja Wdrażająca przyjęła wykonie 18, w przypadku 2 Beneficjent nie odniósł się w zakresie
ich wykonania. Do dnia 31.12.2009 r. Instytucja Wdrażająca była w trakcie przygotowywania 9 zaleceń pokontrolnych.
W przypadku 9 zaleceń pokontrolnych wydanie ich nie było konieczne, gdyż uznano wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz wizyt monitoringowych najczęściej występującymi nieprawidłowościami
oraz uchybieniami były:Wszystkie zalecenia wydane przez IW (IP2) w oparciu o przeprowadzone kontrole i wizyty monitoringowe zostały wykonane. Beneficjenci informowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

PRIORYTET VIII
 1. rodzaje kontrolowanej dokumentacji np.wnioski o płatność lub załączone do nich faktury, informacje
  o nieprawidłowościach;


W ramach weryfikacji dokumentacji przedkładanej wraz z wnioskami o płatność zweryfikowane zostały m. in.:

- załączniki nr 2 „Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia” do wniosków o płatność,

- wyciagi bankowe z kont projektów dokumentujące poniesienie wydatków,

- dane przedstawiane w formularzu PEFS 2007.

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2009 roku objęto zakresem kontroli w szczególności:

1. Merytoryczne formy wsparcia.

2. Kwalifikowalność uczestników projektu.

3. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

4. Poprawność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i zasad konkurencyjności.

5. Poprawność udzielania pomocy publicznej.

6. Dane osobowe,

Planowany zakres kontroli wg Rocznego Planu Kontroli dla kontroli planowej dotyczył zakresu rzeczowej i finansowej strony realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym, natomiast w odniesieniu do wizyty monitoringowej dotyczył zakresu przedmiotowego, który powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi i obejmować, m.in.:

  1. sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi,

  2. sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

  3. sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/ konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,

  4. sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,

  5. wywiad z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,

  6. sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,

  7. sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.

W przypadku wszystkich Działań, w których realizacja projektu dobiegła do końca, przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową została przeprowadzona kontrola dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.

Kontrola ta odbywa się w siedzibie IW (IP2) i dotyczy sprawdzenia czy instytucja posiada:

- wszystkie wnioski o płatność złożone przez beneficjenta w ramach projektu,

- wszystkie dokumenty potwierdzające weryfikację złożonych przez beneficjenta wniosków o płatność (listy sprawdzające, pisma wzywające do uzupełnienia wniosków o płatność i informację o wynikach weryfikacji wniosków o płatność).

 1. liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc, w przypadku których sporządzono informacje pokontrolne, wskazanie czy ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w planie kontroli - jeśli nie, należy podać wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji;

Każdorazowo czynności kontrolne prowadzone na dokumentacji związane z realizacją projektu obejmują weryfikację:

- Dokumentacji dotyczącej zatrudnienia zespołu zarządzającego projektem oraz kadry dydaktycznej (umowy, listy płac, rachunki do umów, karty czasu pracy i inne dokumenty potwierdzające wykonywanie przez osoby zatrudnione
przy realizacji projektu obowiązków założonych we wniosku o dofinansowanie),

- Dokumentów potwierdzających prawidłowe zakwalifikowanie uczestników do projektu (deklaracje uczestnictwa, formularze zgłoszeniowe, dokumenty potwierdzające status osób uczestniczących w projekcie),

- Dowodów księgowych dokumentujących prawidłowość rozliczeń finansowych, prowadzonych w ramach projektu
w odniesieniu do założonego wniosku Beneficjenta o płatność,

- Udokumentowanie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prawidłowości udzielania Pomocy Publicznej,

- Materiałów i dokumentów tworzonych w ramach działań informacyjno- promocyjnych realizowanych w ramach projektu,

- Dokumentacji w zakresie monitorowania osiąganych w projekcie rezultatów oraz danych uczestników projektu gromadzonych na potrzeby PEFS,

- Sposobu prowadzenia dokumentacji oraz zasad jej archiwizowania,

- Dokumentację dotyczącą zakupionego na potrzeby projektu zaplecza technicznego.

Roczny Plan Kontroli na rok 2009 r. w ramach

Priorytetu VIII, Działanie 8.1

opracowano na podstawie 83 projektów, realizowanych w danym roku, zgodnie z definicją „projektu realizowanego w danym roku” określoną w Zasadach kontroli
w ramach PO KL 2007 – 2013
.

W ramach

Działania 8.1

w RPK zaplanowano przeprowadzenie 25 kontroli, co daje 30,12% realizowanych w 2009 r. projektów.

Wydział Kontroli Projektów przeprowadził 25 kontroli projektów, z czego wszystkie kontrole były kontrolami planowymi. Ponadto przeprowadzono 21 wizyt monitoringowych.

Tym samym w ramach Działania 8.1 zrealizowano w całości kontrole ujęte w RPK za 2009 rok.

Roczny Plan Kontroli na 2009 r. ulegał modyfikacji w zakresie terminu przeprowadzenia kontroli w przypadku niektórych realizowanych projektów. Czynności kontrolne były przeprowadzane w innym terminie, niż to założono w planie, jeśli zaistniały przesłanki, które umożliwiały ich wcześniejszą realizację, tj. wpływ wniosku o płatność, stosowny postęp rzeczowy realizacji projektu. Miało to umożliwić uniknięcie sytuacji, w której ilość kontroli do przeprowadzenia uległaby zbyt dużej kumulacji i uniemożliwiałaby realizację zapisów RPK w zakresie ilości przeprowadzonych kontroli, a tym samym przyczyniła się do zaniechania przeprowadzenia kontroli 30% z całości projektów realizowanych w ciągu roku w ramach DziałaniaIW nie zrealizowała w całości Rocznego Planu Kontroli na rok 2009 w zakresie wizyt monitoringowychz uwagi na charakter realizowanych projektów.

W roku 2009 przewidziano przeprowadzenie kontroli 30% wszystkich projektów realizowanych w ramach wdrażanych przez tutejszą Instytucję Pośredniczącą w ramach

Działania 8.2

. Ze względu na przejęcie z dniem 1 maja 2009 roku od instytucji wdrążającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zadań związanych z wdrażaniem tego Działania, tutejsza Instytucja Pośrednicząca podjęła także decyzję o realizacji Rocznego Planu Kontroli IW (IP2) na rok 2009, w zakresie niezrealizowanych kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 8.2. Liczba zaplanowanych kontroli na rok 2009 wyniosła 4 (1 kontrola związana z koniecznością realizacji Rocznego Planu Kontroli IW (IP2) oraz 3 kontrole przewidziane w Rocznym Planie Kontroli tutejszej IP). Do każdego kontrolowanego projektu zaplanowano przeprowadzenie minimum jednej wizyty monitoringowej - w przypadku tych projektów, w których jest to możliwe i zasadne. Roczny Plan Kontroli został zrealizowany. W ramach jednego z projektów przeprowadzono wizytę monitoringową. W ramach pozostałych projektów przeprowadzenie wizyty monitoringowej było niemożliwe ze względu na możliwości kadrowe. Wizyty te zostaną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2010 roku. W stosunku do części projektów przeprowadzenie wizyt monitoringowych było bezzasadne – projekty te to projekty badawcze, nieprzewidujące form wsparcia, które mogły by zostać objęte wizytą monitoringową.

 1. ustalenia pokontrolne w tym weryfikacja wydanych rekomendacji.

W trakcie realizacji Rocznego Planu Kontroli w ramach

Działania 8.1

zostało wydanych 20 zaleceń pokontrolnych w wyniku czego Instytucja Wdrażająca przyjęła wykonanie 13. IW jest w trakcie analizy dokumentacji, bądź korespondencji z beneficjentem w związku z czym nie przyjęła wykonania przez Beneficjenta 2 zaleceń pokontrolnych. Termin wydania 1 zalecenia pokontrolnego został wydłużony na prośbę beneficjenta, do momentu weryfikacji korekty 1 wniosku o płatność. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz wizyt monitoringowych najczęściej występującymi nieprawidłowościami oraz uchybieniami były:

-drobne uchybienia w dokumentacji dotyczącej zatrudnienia kadry,

-uchybienia dotyczące personelu projektu (m.in. dokonanie zmiany przed uzyskaniem zgody Instytucji Wdrażającej,
umowa partnerska zawarta na okres krótszy niż realizacja projektu).

-uchybienia w zakresie merytorycznych form wsparcia (np. zrealizowanie mniejszej liczby godzin formy wsparcia
niż zakładana we wniosku o dofinansowanie, niekompletna dokumentacja szkoleń),

-nieprawidłowości dotyczące zwrotu kosztów dojazdu.

-uchybienia w dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu,

-nieprawidłowości polegające na błędnym zakwalifikowaniu przez beneficjenta uczestników projektu,

-uchybienie w zakresie rekrutacji uczestników projektu (status części osób nie był zgodny z zapisami wniosku
o dofinansowanie projektu).

-nieprawidłowości/uchybienia w dokumentacji finansowo-księgowej (m.in. błędy we wnioskach o płatność, nieprzedstawienie dokumentacji potwierdzającej metodę wyliczenia kosztów pośrednich, brak numeru ewidencji księgowej, uzyskanie przychodu w postaci odsetek kapitalizujących, dekretacja księgowa naniesiona ołówkiem, wydatki ujęte w ewidencji księgowej
oraz na rachunku bankowym opłat bankowych poniesione przed okresem realizacji projektu, a także przekroczenie
cross-financingu skutkujące niekwalifikowalnością wydatków),

-okresowe korzystanie przez beneficjenta ze środków otrzymanych na finansowanie projektu na cele własnej działalności gospodarczej,

-nieprawidłowo zawarta umowa z bankiem dotycząca prowadzenia konta.

-nieprzestrzeganie zapisów zasady konkurencyjności przy wyłonieniu wykonawcy,

-niekompletna dokumentacja postępowania.

-brak Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

-brak dokumentu potwierdzającego wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych.

-

braki w oznakowaniu dokumentów i miejsc realizacji projektów prawidłowymi logotypami PO KL, EFS, UE lub informacji
o źródłach współfinansowania projektów.

-beneficjent nie umieścił informacji o oferowanych w ramach projektu formach wsparcia w internetowej bazie ofert szkoleniowych na stronie www.inwestycjawkadry.pl.

- uchybienia dotyczące oznakowania zakupionego sprzętu do projektu,- miejsce, w którym odbywała się forma wsparcia nie była oznakowana zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL,

- nieinformowanie o zmianach w harmonogramie realizowanych form wsparcia,

- stwierdzenie przez uczestników szkolenia w anonimowej ankiecie, iż uiszczali opłatę za udział w formie wsparcia,

- rozbieżności w zakresie znajomości przez uczestników szkolenia dat rozpoczęcia i zakończenia formy wsparcia.

W roku 2009 przeprowadzono 4 kontrole projektów realizowanych w ramach

Działania 8.2

. Czynności kontrolne wykazały między innymi następujące uchybienia:


Tylko w przypadku jednej kontroli planowej, w której wykazano uchybienia i nieprawidłowości, wydane zostały zalecenia pokontrolne

wraz z terminem ich realizacji (zobowiązanie beneficjenta do wdrożenia zaleceń pokontrolnych do dnia 28 lutego 2010 r.).

PRIORYTET IX

W ramach Priorytetu IX w 2009 roku przeprowadzono 27 kontroli realizacji projektu (24 były kontrolami planowymi, 3 doraźnymi). Dodatkowo odbyło się 11 wizyt monitoringowych (wszystkie miały miejsce w I półroczu 2009 roku).

Z dniem 1.05.2009 r. obowiązki związane z wdrażaniem oraz kontrolą projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX PO KL zostały przejęte od Instytucji Wdrażającej (IP 2) (Dolnośląski Wojewódzki urząd Pracy w Wałbrzychu) do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).


 1. Rodzaje kontrolowanej dokumentacji

W ramach dokonywanej kontroli sprawdzeniu podlegały dokumenty dotyczące realizacji projektu, w tym ich zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym, tj. wnioski o płatność beneficjentów, w szczególności załącznik nr 2 oraz załączone do nich faktury.

Zakres kontroli obejmował w szczególności:

1. Dokumentację dotycząca realizacji projektu;

2.. Merytoryczne formy wsparcia;

3. Kwalifikowalność uczestników projektu;

4. Prawidłowość rozliczeń finansowych;

5. Poprawność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i zasad konkurencyjności;

6. Poprawność udzielania pomocy publicznej;

7. Dane osobowe;

8. Działania promocyjno – informacyjne;

9. Sposób przechowywania dokumentów oraz archiwizacji;

10. Monitoring projektu;

11. Zaplecze techniczne projektu.

2) Liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc

W 2009 roku wydano 6 Zaleceń pokontrolnych. Dotyczyły one planowych kontroli.

W 2009 roku w ramach Priorytetu IX skontrolowano łącznie 27 projektów. 7 kontroli planowych zostało przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą (IP2). Instytucja Pośrednicząca dokonała 20 kontroli, w tym: 17 kontroli planowych oraz 3 kontrole doraźne.
7 kontroli planowych zostało przekazanych do realizacji przy przejęciu wdrażania IX Priorytetu od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i wynikało z konieczności realizacji Rocznego Planu Kontroli IW (IP2). Do końca 2009 roku dokonano 6 z 7 kontroli. Powodem, dla którego nie przeprowadzono wszystkich przewidzianych działań były ograniczone możliwości kadrowe tutejszej IP oraz nikły stan zaawansowania realizacji części nieskontrolowanych projektów. Od 1 maja 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IP zaplanował przeprowadzenie 15 kontroli. Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadzono 11 kontroli planowych oraz 3 doraźne. Z powodów podanych powyżej nie udało się przeprowadzić 4 kontroli planowych, które zostaną zrealizowane na początku 2010 roku.

3) Ustalenia pokontrolne w tym weryfikacja wydanych rekomendacji

W ramach kontroli planowych wystosowano 6 Zaleceń pokontrolnych:

 1. Beneficjentowi wydano Zalecenie pokontrolne w zakresie umów z kadrą zarządzającą i merytoryczną projektu (realizacja projektu nie odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w którym beneficjent zakładał zatrudnienie osoby na stanowisku Moderatora. Zespołowi Kontrolującemu nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zatrudnienie ww. osoby). Ponadto kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej dokonanie wyboru wykonawców usług, zleconych w

zakresie merytorycznych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dodatkowo zastrzeżenia pojawiły się w zakresie zaplecza technicznego. Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej dokonanie wyboru podmiotu wynajmującego beneficjentowi pomieszczenia przeznaczone na Biuro Projektu we Wrocławiu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zalecenia pokontrolne zostaną zweryfikowane podczas kontroli końcowej.

 1. Beneficjentowi wydano zalecenie pokontrolne w zakresie rozliczeń finansowych. W szczególności zwrócono uwagę na brak opisów formalno- merytorycznych na części dokumentów z zakresu rozliczeń finansowych prowadzonych w ramach projektu oraz na błędne wyliczenia kwot kwalifikowanych dotyczące niektórych poniesionych w ramach projektu wydatków. Kontrolujący dodatkowo stwierdzili nieprawidłowe opracowanie metodologii kosztów pośrednich. Zalecenia wykonano.

 2. Beneficjentowi wydano Zalecenie pokontrolne w zakresie merytorycznych form wsparcia (są one zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu za wyjątkiem zmiany przez beneficjenta harmonogramu prowadzenia zajęć) oraz w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu (zespół kontrolujący na podstawie deklaracji udziału w projekcie nie był w stanie stwierdzić kiedy jego uczestnicy zdeklarowali swoją chęć udziału w nim ze względu na brak daty).

 3. Beneficjentowi wydano Zalecenie pokontrolne dotyczące ścisłego przestrzegania przepisów prawa w zakresie tworzenia i funkcjonowania punktów przedszkolnych oraz zatrudniania pracowników. Należy jednocześnie podjąć niezbędne działania w celu realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie lub wprowadzeniu zmian do projektu, zgodnie z określoną w umowie o dofinansowanie procedurą. Ponadto zalecono stosowanie właściwych dokumentów zamówień publicznych w szczególności protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dbać o rzetelne i właściwe sporządzanie przedmiotowej dokumentacji. Termin wdrożenia Zaleceń przypada na dzień 28.02.2010 roku.

 4. Beneficjentowi wydano Zalecenie pokontrolne z zakresu utworzenia i prowadzenia rejestru/ewidencji wpływu formularzy zgłoszeniowych potencjalnych uczestników projektu, w sposób zapewniający możliwość weryfikacji ich ilości oraz poprawność zakwalifikowania uczestników. Należy podjąć działania zmierzające do zachowania 15 % wkładu finansowego ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu. Pismem z dnia 28 października 2009 roku beneficjent poinformował o wdrożeniu zaleceń.

 5. Beneficjentowi wydano Zalecenie pokontrolne z zakresu opracowania na rzecz projektu polityki rachunkowości oraz przesłania do tutejszej Instytucji Pośredniczącej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu opisującego tę politykę. Pismem z dnia 11 grudnia 2009 roku beneficjent poinformował o wdrożeniu zaleceń.2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.