.RU

53. Wyjaśnij: piropissyt, antracyt, sanidyn, liptobiolity, grafit - 1. Klasyfikacja skał magmowych


53. Wyjaśnij: piropissyt, antracyt, sanidyn, liptobiolity, grafitPIROPISSYT- liptobiolit żywiczno-woskowy towarzyszący węglowi brunatnemu, o szczególnie dużej zawartości bituminów, szarawobrunatny i lekki; przy ekstrakcji odczynnikami organicznymi otrzymuje się z niego parafinę, wosk montanowy i inne produkty. Jest niezwykle odporny na czynniki fizyczne i biochemiczne.

ANTRACYT- skała osadowa lub/i metamorficzna, organogeniczna, stanowiąca odmianę węgla kopalnego. Jest to najsilniej przeobrażona odmiana węgla kamiennego, charakteryzująca się największą zawartością węgla, a co za tym idzie najwyższą wartością energetyczną ze spalania. Charakteryzuje się bardzo małą zawartością części lotnych (3-10%), wysokim ciepłem spalania, brakiem zdolności spiekania oraz własności koksujących. Zawartość węgla w antracycie wynosi 90-97%. Jest koloru czarnego. Jest skałą zbitą i twardą, zawiera niewielkie ilości węglowodorów, niekiedy także pirytu i kwarcu.

SANIDYN- dmiana glinokrzemianu potasu. Minerał należący do grupy skaleni. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, w bardzo wysokich temperaturach. Twardość 6. Bezbarwny, biały lub białawoszary. Występuje w skałach wylewnych m.in. ryolitach, trachitach.

LIPTOBIOLIT- węgiel kopalny (zawierający ciała bitumiczne) –powstały z nadzwyczaj odpornych na zniszczenia produktów roślinnych, takich jak substancje żywiczne i woskowe oraz nabłonki liści i zarodników. Typowym liptobiolitem jest bursztyn. Żywice roślinne podobne do bursztynu występują w humusowych węglach brunatnych i kamiennych rozproszone w postaci ziaren lub skupień soczewkowatych.

GRAFIT- odmianą alotropową węgla. Powstaje w wyniku zmetamorfizowania skał, jako produkt końcowy przemiany substancji organicznych bogatych w węgiel. Pojawia się także w pegmatytach i żyłach hydrotermalnych. Niekiedy bywa znajdowany wśród granitów, porfirów, gabr, granulitów. Współwystępuje z pirytem, markasytem, kalcytem. Budują go kryształy płytkowe. W przyrodzie bardzo rzadko spotyka się dobrze wykształcone kryształy. Najczęściej występuje w postaci agregatów łuseczkowych, blaszkowych lub w formie zbitej masy o szaroczarnej barwie. Jest minerałem giętkim, ale nie jest sprężysty. Jest krajalny i nieprzezroczysty, w dotyku jest tłusty i brudzi ręce.

54. Pojęcia: lidyt, diatomit, less, mikryt, gnejsLIDYT- osadowa skała krzemionkowa należąca do grupy skał organogenicznych, barwy czarnej lub ciemnoszarej, skrytokrystaliczna lub bardzo drobno krystaliczną. Składa się głównie z chalcedonu i mikrokrystalicznego kwarcu i substancji organicznych oraz często pirytu. Zawartość minerałów ilastych oraz składników piroklastycznych powoduje warstwowanie. Podczas diagenezy, wskutek rekrystalizacji chalcedonu powstają żyłki kwarcu przecinające skałę w różnych kierunkach. Substancja organiczna znajdująca się w lidytach, jest substancją węglistą o wysokim stopniu uwęglenia. Skała drobnoziarnista, zwięzła i twarda, krucha, pospolita wśród osadów paleozoicznych .

DIATOMIT- skała osadowa należąca do grupy skał organogenicznych, powstająca w wyniku nagromadzenia krzemionki pochodzącej z pancerzyków okrzemek, które częściowo przekrystalizowały w chalcedon. Często zawiera domieszki węglanu wapnia (głównie kalcytu), związków żelaza, substancji ilastych, kwarcu detrytycznego i szczątki innych organizmów. Barwa najczęściej biała, żółtawobiała, żółtoszara lub brunatna. Lekki, miękki i porowaty. Niepalny. Powstaje na obszarach płytkich mórz i słodkowodnych jezior, w warunkach chłodnego lub zimnego klimatu. W zależności od stopnia zwięzłości wyróżnia się dwie odmiany diatomitu: ziemię okrzemkową - kruche, słabo skonsolidowane, ziemiste skupienia, oraz trypla (tripoli) - diatomit bardzo zwięzły, z zatartą strukturą biomorficzną.

LESS- to węglanowy utwór średnioplastyczny. W lessach dominuje frakcja aleurytowa (0,05-0,02 mm) złożona przede wszystkim z kwarcu z domieszką skaleni, węglanów, rzadziej innych minerałów. Zróżnicowanie wielkości ziaren w skałach jest bardzo małe, jest to więc skała dobrze wysortowana. Zazwyczaj bezstrukturalna, dość porowata. Barwa przeważnie żółtawoszara.

Less jest skłonny do osiadania pod wpływem zawilgocenia względnie dodatkowego obciążenia. W stanie suchym wykazuje skłonności do pękania i tworzenia pionowych obrywisk, które zanikają, gdy less jest wilgotny i nasycony wodą. Ma on genezę eoliczną.

MIKRYT- rodzaj spoiwa węglanowych skał osadowych (np. wapieni), utworzonego przez niewidoczne makroskopowo kryształy węglanów (głównie kalcytu) o rozmiarach rzędu kilku tysięcznych milimetra. Makroskopowo mikryt ma postać jednorodnego wapienia). Nawet pod mikroskopem zwykle nie sposób wyróżnić poszczególnych kryształów i ziarn, widoczne są ciemne agregaty kalcytu. Mikryt zwykle tworzy się w wyniku strącania chemicznego lub biochemicznego. Mikrytowa masa wypełniająca może występować jako jedyny składnik wapieni lub współtworzyć spoiwo czy też masę wypełniającą wraz ze składnikami ziarnistymi.

GNEJS- skała metamorficzna powstająca w warunkach metamorfizmu regionalnego lub dyslokacyjnego. Skała jasna, niekiedy różowo-czarna, barwa jest związana ze składem mineralnym. Są średnio- lub gruboziarniste, niekiedy porfirowate, granolepidoblastyczne. Tekstura oczkowa lub słojowa, rzadziej ołówkowa. Charakterystyczna jest laminacja i oddzielność na płytki o zwykle nierównych powierzchniach, wyznaczanych przez warstwy mikowe naprzemianległe z warstwami skaleniowo-kwarcowymi, o zróżnicowanej miąższości, często z oczkami lub słojami większych skaleni. Główne min to skalenie i kwarc, ponadto mogą występować: biotyt, hornblenda, muskowit, chloryt, piroksen, granat, sillimanit, kordieryt. Są typowymi produktami średniego i wysokiego metamorfizmu regionalnego

55. Pojęcia: jaspis, witryn, troktolit, marmur, spongiolit.JASPIS- Skała osadowa, zwięzła, zbita, drobnoziarnista, zbudowana z chalcedonu i kwarcu – występują one w zmiennych proporcjach. Zawiera różne minerały spełniające rolę domieszek są to: hematyt, goethyt,magnetyt, mangan, chloryty, aktynolit, epidot, zoisyt. Związki żelaza nadają jaspisom barwę brązową, żółtą, czerwoną lub zieloną. Jest to barwna odmiana rogowców. Są one skałami wstęgowanymi lub plamistymi, nieprzeźroczystymi, skrytokrystalicznymi

WITRYN- węgiel błyszczący – charakteryzujący się intensywnym połyskiem i smolistoczarną barwą. Ten rodzaj węgla tworzy w pokładzie smugi i pasemka o grubości od kilku mm (1-13mm) do rzadziej kilku cm ( 2-5 cm). Zawartość węgla błyszczącego w pokładach węgla niskouwęglonego wynosi średnio 5 – 20 %. Zawartość popiołu w węglu błyszczącym jest nieznaczna i zmienna w zakresie 2 – 6 %

TROKTOLIT- głębinowa skała magmowa podobna do gabra; zbudowana z wapiennego plagioklazu i oliwinu; charakterystyczny wygląd: szare plamy plagioklazów z czerwonymi lub brunatnymi cętkami przeobrażonego oliwinu;

MARMUR- skała metamorficzna. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy). Monomineralne marmury są białe ale często skały te mają barwe jasnoszarą, różowawe, zielonkawe lub nawet dosyć ciemne. Barwa jest wynikiem rozproszenia domieszek różnych substancji. Powstają w wyniku metamorfizmu regionalnego lub termicznego wapieni i dolomitów w szerokim zakresie ciśnień i temperatur.

SPONGIOLIT- skała osadowa należąca do grupy skał organogenicznych, powstająca w wyniku nagromadzenia znacznych ilości igieł gąbek i scementowania ich krzemionkowym spoiwem. Zawiera także domieszki kwarcu, glukonitu oraz węglanu wapnia. Barwa zwykle szara lub szaroniebieskawa, a także zielonkawa lub brunatna. Osad morski. Odznacza się dużą twardością.

KWARCYT- są to skały jasne, niemal białe, szare lub czerwonawe, niekiedy smużyste i pasiaste. Są skałami masywnymi. Dominującym składnikiem jest kwarc, dodatkowo muskowit, skalenie, chloryty, sillimanit, dysten, kordieryt, talk, granat, epidot, turmalin. Powstają ze skał osadowych bogatych w krzemionkę w wyniku metamorfizmu regionalnego lub kontaktowego w szerokim zakresie ciśnień i temperatur.

56. Petrografia węgla kamiennego, marmuru i kwarcytuWĘGIEL KAMIENNY- w ich budowie uczestniczątkanki oraz te części roślin, które pozostały odporne na czynniki destrukcyjne działające podczas fosylizacji roślin. Węgiel kamienny zawiera 78-92% pierwiastka węgla (do węgla kamiennego zalicza się też antracyt zawierający do 97% węgla). Barwa czarna. Zwarty, kruchy. Przy spalaniu daje długi, błyszczący płomień. Węgiel kamienny należy do węgli humusowych, niejednorodnych w swej strukturze, stanowiących mieszaninę kilku odmian petrograficznych (różniących się twardością i połyskiem), tworzących pojedyncze pasma. Wyróżniamy węgle kamienne humusowe: błyszczące, półbłyszczącem matowe, włókniste

KWARCYT- są to skały jasne, niemal białe, szare lub czerwonawe, niekiedy smużyste i pasiaste. Są skałami masywnymi. Dominującym składnikiem jest kwarc, dodatkowo muskowit, skalenie, chloryty, sillimanit, dysten, kordieryt, talk, granat, epidot, turmalin. Powstają ze skał osadowych bogatych w krzemionkę w wyniku metamorfizmu regionalnego lub kontaktowego w szerokim zakresie ciśnień i temperatur.

MARMUR- skała metamorficzna. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy). Monomineralne marmury są białe ale często skały te mają barwe jasnoszarą, różowawe, zielonkawe lub nawet dosyć ciemne. Barwa jest wynikiem rozproszenia domieszek różnych substancji. Powstają w wyniku metamorfizmu regionalnego lub termicznego wapieni i dolomitów w szerokim zakresie ciśnień i temperatur.

57. Alitowe, żelazisteSkały Alitowe

- powstałe w skutek wietrzenia laterytowego. Skały zbudowane głównie z tlenków i wodorotlenków glinu. Powstały w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego. Wyróżniamy:

Boksyty

-

są to skały złożone z mieszaniny tlenków glinu. Domieszkami w tych skałach są tlenki żelaza (hematyt, goethyt) i detrytyczny kwarc. Boksyty powstają w wyniku wietrzenia chemicznego zasadowych skał magmowych np. gabra, bazaltu. Powstają w środowisku chemicznym alkalicznym i w takim środowisku z wietrzejących min glinokrzemianowych wyprowadzana jest krzemionka wskutek tego produkty z wietrzenia wzbogacają się w A1203. Ten typ wietrzenia przebiega najczęściej w klimacie ciepłym i gorącym. Boksyty należą do podstawowych surowców, z których otrzymuje się metaliczne aluminium

Lateryty- należą do skał pośrednich pomiędzy ilastymi a boksytami tworzą się także w klimacie ciepłym i gorącym kosztem skał glinokrzemianowych bądź też kosztem przeobrażenia min ilastych występujących w innych skałach np. w marglach lub wapieniach. W składzie min laterytów uczestniczą wodorotlenki glinu, min ilaste silnie zmienione oraz duża zawartość tl żelaza hematytu i goethtu. Barwa tych skał jest prawie zawsze brunatno - czerwona.

Terra rosa- to produkty przeobrażenia min ilastych występujących w wapieniach o barwie brunatno -czerwonej. Produkty te zgromadzona są najczęściej w lejach krasowych skałach węglanoych. Alkaliczne środowisko wytworzone przez podłoże węglanowe przyczynia się do laterytyzacji a w niektórych przypadkach

boksytyzacji

domieszek ilastych uczestniczących w skałach węglanowych. Terra Rosa zbudowana jest z min ilastych silnie zmienionych z niewielkiej ilości tlenków glinu i dużej ilości tlenków żelaza. Skały te występują rónież w klimacie umiarkowanym

Skały żelaziste

- wykazują wysoką zawartość żelaza 10-15% wag. Fe. Jest związane w postaci tlenowej lub soli kwasów tlenowych. Większość osadowych skał żelazistych powstała w środowisku płytkich, stagnujących wód zbiorników lądowych (środowiska bagienne lub jeziorne) oraz przybrzeżnych strefach mórz. Powstają przy nadmiarze tlenu, a niekiedy CO2, w warunkach wodnych przesyconych połączeniami Fe zaczynają się wytrącać trudno rozp. Wodorotlenki tego pierwiastka. Powstają w strefie klimatu umiarkowanego, a także wilgotnego, tropikalnego. Wodorotlenki te w pierwszym etapie przybierają formę bezpostaciowych, koloidalnych, brunatnie lub żółtawo zabarwionych substancji. Jest to ferrihydryt który w wyniku starzenia, przekrystalizowania. transformacji przechodzi w formy mineralne bardziej uporządkowane (hydrogoethyt, goethyt). Początkowe stadium litogenezy jest związane z nagromadzeniem luźnych, wilgotnych osadów które z czasem ulegają lityfikacji i cementacji. Powstaje w ten sposób żelaziak brunatny czyli limonit, który zbudowany jest głównie z getytu i lepidokrokitu oraz minerałów ilastych i kwarcu. Limonity tworzą się w środowiskach podmokłych, bagnistych, jeziornych oraz w przybrzeżnych strefach mórz.

Tworzą się również rudy darniowe i bagienne. Osady te tworzą się zwykle w glebach pod podmokłymi łąkami i na bagnach w strefie klimatu umiarkowanego. Są to utwory wykształcone w postaci konkrecji lub warstw o barwie brunatnej i ziemistym wyglądzie.

58. Petrografia węgla kamiennegoWĘGIEL KAMIENNY- w ich budowie uczestniczątkanki oraz te części roślin, które pozostały odporne na czynniki destrukcyjne działające podczas fosylizacji roślin. Węgiel kamienny zawiera 78-92% pierwiastka węgla (do węgla kamiennego zalicza się też antracyt zawierający do 97% węgla) powinien zwierać poniżej 8 – 10 % wilgotności całkowitej, poniżej 42 % części lotnych. Barwa czarna. Zwarty, kruchy. Przy spalaniu daje długi, błyszczący płomień. Węgiel kamienny należy do węgli humusowych, niejednorodnych w swej strukturze, stanowiących mieszaninę kilku odmian petrograficznych (różniących się twardością i połyskiem), tworzących pojedyncze pasma. W petrografii węgla wyróżnia się : litotypy, maceraty, mikrolitotypy, karbomineryty oraz minerały i skały. Węgiel kamienny w pokładzie tworzy zwykle pasemka różniące się pomiędzy sobą połyskiem, barwą i innymi cechami zewnętrznymi. Połysk węgla kamiennego jest jego najistotniejszą cechą zewnętrzną. Intensywność połysku jest ściśle związana ze stopniem uwęglenia oraz ze składem petrograficznym.

Barwa węgla kamiennego jest odzwierciedleniem przede wszystkim jego składu petrograficznego, a także stopnia uwęglenia. Ze względu na skład petrograficzny węgla można wyróżnić jego barwę smolistoczarną, czarną, szarą, szaroczarną. Zaś ze względu na stopień uwęglenia, węgiel przechodzi od barwy brunatnoczarnej poprzez czarną, szaroczarną do ołowianoszarej a nawet do żółtawoszarej.

W zależności od grubości pasemek i smug węgiel można podzielić na :

Wyróżniamy węgle kamienne humusowe:

Węgiel błyszczący (witryn) – charakteryzujący się intensywnym połyskiem i smolistoczarną barwą. Ten rodzaj węgla tworzy w pokładzie smugi i pasemka o grubości od kilku mm (1-13mm) do rzadziej kilku cm ( 2-5 cm). Zawartość węgla błyszczącego w pokładach węgla niskouwęglonego wynosi średnio 5 – 20 %. Zawartość popiołu w węglu błyszczącym jest nieznaczna i zmienna w zakresie 2 – 6 % .

Węgiel półbłyszczący (klary) – charakteryzujący się obecnością naprzemianlegle ułożonych drobnych pasemek węgla matowego i błyszczącego. Jest to węgiel drobnopasemkowy, gdzie grubość poszczególnych pasemek wynosi poniżej 3 mm.

Węgiel matowy (duryn) – który, może posiadać barwę szarą lub barwę brunatnoczarną. Ten rodzaj węgla występuje rzadziej niż węgiel błyszczący lub półbłyszczący.

Węgiel włóknisty (fuzyn) – który, przypomina w dużym stopniu węgiel drzewny. Charakteryzuje się dużą kruchością i ścieralnością.

59. Rodzaje węgli brunatnychWęgiel brunatny to skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Barwa jasnobrunatna, brązowa do czarnej.

Rozróżnia się kilka odmian węgla brunatnego:
Na podstawie zewnętrznych cech fizycznych wyróżniamy


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.