.RU

b) İl Encümeni - Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı

b) İl Encümeni


İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

İl Encümenin Görevleri:


c) Vali


Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Vali, il özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetir, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular bunlarla ilgili raporları meclise sunar. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygular.

Vali ilçe düzeyindeki il özel idare hizmetlerini kaymakam eliyle yürütebilir. Kaymakamlar il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.

Vali, Mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunar. Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.

5.1.3- İl Özel İdare Teşkilatı


İl özel idaresi teşkilatı

;

genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur.

Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebilir.

İl Özel İdaresi Birimleri aşağıda belirtildiği şekilde kurulmuştur;* Genel SekreterlikGenel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

* Genel Sekreter Yardımcılığı5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak, Müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak.

* Hukuk Müşavirliğiİl Özel İdaresinin tüm dava dosyalarının takibi, sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

* Encümen Müdürlüğüİl Özel İdaresinin karar organı olan İl Genel Meclisi ile yürütme organı olan İl Encümeninin iş ve işlemlerini yürütmek.

* Destek Hizmetleri Müdürlüğüİl Özel İdaresi bünyesinde ihtiyaç duyulan yapım, bakım, onarım, mal ve hizmetlerin alınması ile ilgili olarak ihale yasası kapsamında ihale dosyalarının hazırlanıp ihalelerin gerçekleştirilmesi ile İl Özel İdaresinin taşınır mal iş ve işlemleri yapmak, kayıtlarını tutmak ve ayrıca Mikro kredi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütmek.

* Mali Hizmetler Müdürlüğüİdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, İdare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlamak.

* İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüDevlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olarak İl Özel İdaresince istihdam edilen memur ve işçilerin tüm iş ve işlemlerini yürütmek.

* Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüHibe, bağış, kira ve tahsis iş ve işlemlerini yürütmek, İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri envanterinin çıkarılması, kayıtlarının tutulması, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi, inşaat ruhsatlarının verilmesi, Jeotermal kaynak sularının arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, 1-(a) gurubu madenlere ruhsat verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

* İmar ve Kentsel İyileştirme MüdürlüğüMakine parkında bulunan iş makineleri ve hizmet taşıtlarının sevk ve idaresi, kayıtlarının tutulması, muayene ve idari işleri, zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması ve poliçelerinin takibi ile araçların bakım, onarım, akaryakıt, yedek parçalarının alınması, takibi ve işin gerçekleştirilmesi işlerini yürütmek.

İl Özel İdaresinin görev alanına giren yol ve ulaşım hizmetlerini gerçekleştirmek için arazi ve proje çalışmaları yapmak, tatbikat projeleri ve detayları, yol ve ulaşım hizmetleri ile ilgili geçici ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye kabul, fesih, iş artışları, revize birim fiyatlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve işin gerçekleştirilmesi.

İl Özel İdaresinin görev alanına giren tarımsal sulama kanal ve içme suları hizmetlerini gerçekleştirmek için arazi ve proje çalışmaları yapmak, tatbikat projeleri ve detayları, tarımsal sulama kanal ve içme suları hizmetleri ile ilgili geçici ve kesin hak ediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye kabul, fesih, iş artışları, revize birim fiyatlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve işin gerçekleştirilmesi.

Yol ve ulaşım, tarımsal sulama kanal ve içme suları, inşaat iskan ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili etüt, plan, programlarının hazırlanması ve diğer şubelere destek hizmeti verilmesi.

İl Özel İdaresinin görev alanına giren inşaat iskân ve kanalizasyon hizmetlerini gerçekleştirmek için arazi ve proje çalışmaları yapmak, tatbikat projeleri ve detayları, inşaat iskân ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili geçici ve kesin hak ediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye kabul, fesih, iş artışları, revize birim fiyatlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve işin gerçekleştirilmesi.

Köy yollarındaki trafik işaretlerinin yerlerini belirlemek, yerlerine konulmasını ve eksik levhaların tamamlanmasını sağlamak.

* Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüKültürel etkinlik faaliyetlerinin yapılması, Meslek Edindirme Kursları, Sivil Toplum Faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

* Eflâni İlçe Özel İdare Müdürlüğü* Eskipazar İlçe Özel İdare Müdürlüğü* Ovacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü* Safranbolu İlçe Özel İdare Müdürlüğü* Yenice İlçe Özel İdare Müdürlüğü


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.