.RU

Інформаційні джерела - Черкаський обласний інститут післядипломної


Інформаційні джерела 1. Головко А. Формування системного знання та наукового мислення учнів на уроках хімії засобами інтегрованого підходу. // Хімія - квітень 2004. - №23 (347) - С.3 – 4.

 2. Заблоцька О. Використання між предметних зв’язків з метою формування наукового світогляду учнів. // Біологія і хімія в школі – 2003. - №1.- С. 33-38.

 3. Ільченко В.Р. Конструювання цілісності змісту освіти // Педагогічні технології

 4. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические труды. М.: Просвещение, 1984.

 5. Ковчин Н. Психологічні основи формування цілісності природничо – наукової картини світу в учнів загальноосвітньої школи // Імідж сучасного педагога. – 2005, № 3 – 4. – С. 3 – 5.

 6. Концепція програми «Довкілля» / За ред. В.Р.Ільченко. – Київ- Полтава: ПОІППО, 2003. – 133с.

 7. Ляшенко А.Х. Освітня програма «Довкілля» і соціальний розвиток особистості школяра // Нива знань - 2002. - № 2. – С. 52 – 55.

 8. Пиаже Ж. Избранные педагогические труды. – М.: Просвещение, 1969. – 659 с.

 9. Пушкарева Т. Інтеграція знань учнів у природничих курсах // Хімія і біологія у школі. – 2003. - №5. С. 46 – 48.

 10. Чесна К. Інтеграція навчання на уроках хімії // Хімія. Біологія - жовтень 2004. - № 59 (383).- С. 2 – 4.


Огнива Валентина Вікторівна,

учитель Яблунівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Лисянської районної ради

АнотаціяІнтеграція хімічних знань з шкільними предметами - це не тільки один із засобів формування світогляду а й важливий фактор оптимізації та інтенсифікації навчального процесу, направлений на підвищення ефективності та якості навчання і виховання учнів. Проблему підвищення якості освіти, розвитку самостійності, творчої активності учнів, підготовки їх до самостійного здобуття знань не можна повністю вирішити без установлення цілісної картини світу на основі інтеграції хімічних знань з іншими предметами.

ІНТЕГРАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЗНАНЬ З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ ЗАДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУНавколишній світ розмаїтий і загадковий. Наука розкриває його таємниці. Одне з провідних місць у цьому посідає хімія. Кожен учитель піклується про те, щоб учень полюбляв саме його предмет, адже хімія- чарівний і захоплюючий світ метаморфоз. Уроки хімії - особливі. На цих уроках учні повинні навчитися спостерігати навколишній світ, замислюватися над його внутрішньою сутністю, причинами, що викликають зміни в ньому, аналізувати умови, що визначають різні тенденції його розвитку.

Світ неповторний, як і все наше життя. Вчителеві потрібно запалити вогник любові до свого предмету не на декілька років, а на все життя. Щоб цього досягти, треба процес навчання зробити спокійним, радісним, захоплюючим і завершеним. Для цього дуже корисним є проведення бінарних уроків, адже вчитель хімії повинен використати ті знання, які вже закладені в свідомості учнів. З перших кроків ми починаємо привчати учнів до того, що вони творять науку хімію разом з нами, використовуючи вже набуті знання і знання з інших предметів. Так , це природнича наука. Але скільки ж наук про природу ще існує!

Що це за науки? Беремо в руки шматочок вугілля... Що про нього знає наука?

Хімія – 200 речовин одержують з вугілля, від коксу до вибухових речовин, від барвників до ліків…; фізика- вугілля чорне, тверде, крихке, географія- де його поклади; біологія - як воно утворилося, математика - статистичні дані видобутку і переробки…

Міжпредметні зв’язки –це не тільки один із засобів формування світогляду учнів, ай важливий фактор формування позитивного ставлення учнів до процесу навчання; до матеріалу, що вивчається і бажання особистісного розвитку, і піклування про успішну діяльність у майбутньому.

Інтеграція хімічних знань з шкільними предметами передбачає:

Викладання хімії тісно поєднується з багатьма питаннями програмного матеріалу з біології, математики, фізики, основ здоров’я, географії, предметами гуманітарного циклу [7].

У викладанні

хімії та біології

є багато спільних тем, так як, більшість хімічних елементів використовуються для посилення росту, розвитку, а також лікування хвороб рослин, вивчається вплив мінеральних добрив, хімічних засобів захисту, води на врожайність, ріст, фотосинтез, розвиток рослин.

Вивчення білків, вуглеводів, жирів тісно переплітається з програмою біології.

Звертається увага на біологічну роль хімічних елементів, неорганічних і органічних речовин на живі організми, їх вміст у клітинах, тканинах формуються екологічні знання та правила поведінки в разі забруднення навколишнього середовища.,правильне використання вдома засобів чищення, прання, лікарських препаратів. Учні роблять висновки про роль електролітів в організмі людини, значення води у розчиненні солей, кислот та лугів, участь йонів металічних елементів у багатьох фізіологічних процесах.

Екологічні знання формуються в учнів протягом усього курсу хімії, учні вчаться пояснювати причини забруднення навколишнього середовища, дають відповіді на запитання про причини захворювань, якість продуктів харчування небезпеку «несертифікованих товарів» Екологічне виховання та навчання може здійснюватися на будь- якому етапі уроку – чи то під час актуалізації опорних знань, чи в процесі мотивації навчальної діяльності, вивчення нового матеріалу або застосування знань і вмінь, адже проблема екологічного виховання є невід’ємною складовою природничих дисциплін. Ця проблема виникла, коли людство гостро відчуло наслідки своєї «господарської діяльності».

Особливо актуальними є інтеграція

уроків хімії з уроками математики

адже знання з математики є необхідними для розуміння й вивчення хімії.

Починаючи вивчати хімію в 7 класі вчитель спирається на знання учнів про спільне кратне під час вивчення валентності, складання формул бінарних сполук, урівнювання рівнянь реакції. Дуже часто на уроках хімії використовується і метод пропорцій, який розвиває логічне мислення, допомагає вивести необхідну формулу для розв’язку задачі. Без використання математики шкільний курс хімії носитиме описовий характер, не сприятиме активізації мислення учнів, розвитку самостійної роботи, підвищенню ефективності уроків. Розв’язування задач не може обходитися без математичних обчислень, адже на уроках хімії використовується математична термінологія, правила й закони, уміння і навички. Хімічні досліди подобаються майже всім учням без винятку, створюють позитивний емоційний фон на уроці, підсилюють інтерес до предмета, виробляючи навички експеременту, вчитель наголошує на необхідності дотримання кількісного співвідношення речовин для вдалого виконання експерименту. Для розвитку логічного мислення учнів вчителю хімії потрібно використовувати спільні методи, прийоми у розв’язуванні задач, побудову та використання в навчанні логічних схем і алгоритмів діяльності. [2]

Дуже багато спільних тем є у викладанні

хімії та фізики.

На основі закону збереження маси речовини, атомно-молекулярного вчення, будови атома, газових законів, хімії металів, періодичного закону, сталості складу речовини учні вивчають поняття, явища фізики і хімії.

З перших уроків учні вчаться розрізняти хімічні і фізичні явища, властивості речовин. Для обчислень використовують знання фізичних величин. Процеси розчинення, електролізу, радіоактивність, будова періодичної системи ілюструють тісний взаємозв’язок між фізикою і хімією. Виконання хімічного експерименту неможливе без фізичних знань, адже знання з уроків фізики допоможе учням характеризувати будову газоподібних, рідких і твердих речовин.[ 5]

Говорячи про інтеграцію хімічних знань з шкільними предметами, потрібно відмітити тісний

взаємозв’язок з географією

. Це прослідковується під час вивчення природних ресурсів, охороні й відновленні природніх умов і багатств, ознайомленням з досягненнями та проблемами господарства свого населеного пункту, району, області, країни, вивченні основних технологічних процесів хімічних виробництв, проведенні пошукової роботи.

Розвиток інтересу до хімії, як природничої науки забезпечать використання фізичної, економічної карти України, карти промисловості, колекцій природних мінералів.

Вивчаючи хімію, учень повинен працювати із задоволенням, тому надзвичайно важливою є інтеграція

хімії з предметами гуманітарного циклу

: мовами, літературою, історією. Позитивного результату, самореалізації особистості сприяють завдання: написати вірші, казки, оповідання на хімічну тематику, конкурси хімічних кросвордів, газет, театралізовані уроки.

Для створення «ситуації успіху» на уроках хімії мотивацію навчальної діяльності потрібно складати з кількох компонентів таким чином, щоб кожен учень відчув себе після уроку хоча б на одну сходинку вище. На початку уроку вчитель має зацікавити учня, головним чином, для того, щоб останній зрозумів навіщо йому потрібні знання та вміння, які йому пропонуються, де він може їх використати. Тому мотивація може приймати дуже різноманітні форми, не втрачаючи свого головного змісту – привернути увагу учнів до матеріалу уроку.

Це можуть бути уривки з оповідань, прозових творів (Джек Лондон «Серця трьох»; А. Конан Дойл «Записки про Шерлока Холмса», «Маракотова безодня». Ж. Верн «П’ятнадцятирічний капітан» та інші) [6]. Наприклад при вивченні тем: хімічний елемент, будова атома, можна використати уривок із твору «Маракотова безодня» «Молекулы, из которых состоят элементы, подобны кирпичам. Эти кирпичики разбросаны вокруг нас, стоит лишь научиться складывать из них фигуры. Иногда достаточно вытащить один кирпич, один из целого здания – и вот перед нами абсолютно новая субстанция». Після прочитання уривку з твору, зацікавивши учнів задаються відповідні запитання по темі, такі форми роботи сприятимуть підвищенню інтересу до уроку і разом з цим розвиватимуть прагнення в учнів читати художню літературу.

Необхідною умовою оволодівання знаннями з хімії є зв’язок з

основами

здоров’я

. Учні використовуючи знання з цього предмету розширюють свій кругозір про шкідливі звички, забруднення навколишнього середовища, правила безпеки під час користування отруйними, радіоактивними, горючими, вибухонебезпечними речовинами. В учнів потрібно формувати прагнення піклуватися про своє здоров’я, використовуючи при цьому знання природничих дисциплін. На уроках хімії обов’язково потрібно робити фізкультхвилинки для відпочинку учнів, для цього необхідна інтеграція знань з основ здоров’я і фізичної культури.

Інтеграція

хімії з інформатикою

відкриває широкий простір для творчої роботи вчителя у створенні високоефективних новітніх технологій, використання яких виводить процес навчання на якісно новий рівень. Інформаційні технології на уроках хімії є потужною інформаційно-пошуковою і довідковою системою, інструментом для проведення різних видів робіт з використанням знань шкільних предметів.

Згідно з програмою хімії для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства. [1] Щоб цього досягти потрібно головним завданням вчителя було не передавати дітям певні знання, а навчати їх здобувати ці знання самостійно і використовувати залежно від обставин. Інтеграція знань хімії з шкільними предметами означає, що кожна дитина після уроку, незалежно від своїх здібностей, характеру, життєвих пріоритетів, повинна відчувати, що вона дійсно опанувала щось нове, корисне або цікаве для себе і що її почуття гідності аж ніяк не постраждало від того, що хтось вміє розв’язувати задачі або виконувати вправи краще за неї. Це дійсно дуже складне завдання. І для того щоб його вирішити, потрібно побудувати процес навчальної діяльності таким чином, щоб кожен учень задовольнив саме свою, а не вчителеву потребу для здобуття нових знань та вмінь з урахуванням рівня його інтелектуального та творчого розвитку.

Інформаційні джерела 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з хімії 7- 11 кл. Ірпінь, ВТФ «Перун» 2005.

 2. Білотіл А. Ю. «Використання уривків із творів художньої літератури на уроках хімії» Хімія № 1 , січень 2010, ст.. 8-10.

 3. Герасименко І.С. «З досвіду застосування між предметних зв’язків під час вивчення хімії»/ Хімія № 10, травень 2010 .ст 8-10.

 4. Лісницька М. «Особистісний підхід у навчанні» / Хімія. Шкільний світ, № 15, травень 2008 ст 6-8.

 5. Малахова Н.А., Лісницька М.Л. «Навіщо потрібно вивчати хімію, або деякі роздуми щодо мотивації процесу навчання» / Хімія- 2011, квітень № 8 ст2-7.

 6. Попель П.П. Крикля Л.С. Хімія 8, 9 кл. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ. Видавничий центр «Академія» 2008, 2009 р.

 7. Шевцов В.Я.» Міжпредметні зв’язки під час вивченні хімії в школі» Посібник для вчителя. К. Рад. школа, 1987р.


Паламаренко Тетяна Антонівна,

учитель хімії Руськополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Черкаської районної ради

АнотаціяМіжпредметні зв'язки у сучасній педагогіці – це не тільки один із засобів формування світогляду учнів, a й важливий фактор оптимізації та інтесифікації навчального процесу. При вивченні предметів природничого циклу школярі не завжди сприймають навчальний матеріал в цілому тому, що не вміють використовувати знання з інших наук. Пропоную приклади інтеграції суміжних наук у процесі вивчення хімії.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВІнтенсивний розвиток науково-технічного прогресу в сучасний період розвитку людства, зміни соціально-економічних умов життя потребують від особистості активізації її інтелектуальних можливостей, креативного мислення, теоретичних знань, творчого застосування своїх знань, вмінь, навичок.

Хімія як природнича наука вивчає та пояснює навколишній світ і водночас забезпечує задоволення практичних потреб суспільства, розв'язання сировинної, енергетичної, екологічної та інших глобальних проблем.

Роль навчального предмета «Хімія»як одного з базових у системі загальної середньої освіти зумовлена значенням хімічної науки у пізнанні законів природи і розвитку виробничих сил суспільства.

Вивчення хімії робить внесок у загальнокультурну підготовку випускників школи незалежно від того, яку професію обиратимуть вони в майбутньому, оскільки хімія пов'язана з різними галузями науки і промисловості, сільським господарством, будівництвом, охороною здоров'я тощо. Зважаючи на те, що ці зв'язки розширюються і міцніють, значення хімічної освіти у перспективі зростатиме.

Інтегрувати (лат. integrate відновлювати, доповнювати) - виконувати інтеграцію, об'єднувати частини в одне ціле.

Учителю, що готується проводити інтегрований урок, слід враховувати, що інтеграція - це не просто додавання, а взаємопроникнення двох або більше предметів. І тому на одному уроці не можуть бути представлені в рівній мірі література та історія, фізика і хімія, література і музика. Одному з них треба потіснитися, увібравши в себе другий і по-новому розкрити себе. В іншому випадку користь від інтеграції сумнівна, а шкода (хоча б у вигляді перевантаження) відчутна. Чим же відрізняється інтегрований урок від звичайної форми уроку? Порівняльний аналіз показує, що відмінність перш за все полягає в специфіці навчального матеріалу, на ньому розглянутого чи досліджуваного. Найчастіше предметом аналізу виступають багатопланові об'єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах. Традиційний шлях вивчення наступний: зміст навчального матеріалу + опора на наукову інформацію інших навчальних предметів + опора на раніше досліджуване + міжпредметні зв'язки світу = єдність, взаємопроникнення матеріалу.

Інтегрований урок - навчальне заняття, на якому позначена тема розглядається з різних точок зору, засобами декількох предметів (курсів). Основна мета такого уроку: формування в учнів єдиної наукової картини світу, цілісного уявлення про нього, гуманістичного світогляду і діалектичного мислення.

Ведуть його кілька вчителів. Наприклад: прес-конференція «Чорнобиль – наша біль і трагедія» (11 клас історія України, хімія, фізика…), «Узагальнення і систематизація знань з теми РОЗЧИНИ та КРОВ І КРОВООБІГ» (хімія і біологія 9 клас), «Розв'язування типових вправ. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині. Приготування розчинів» (алгебра, хімія 9 клас).

Міжпредметний урок - це форма заняття, де досліджуваний навчальний матеріал ілюструється відомостями з інших предметів, забезпечуючи при цьому синхронність навчання по темам,що пересікаються, кількох предметів, які розділені за часом на місяці, роки. Міжпредметний урок може вести один вчитель.

9 клас. (інтегрований урок біологія - хімія)

Тема уроку.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини».Узагальнення і систематизація знань з теми «Кров і кровообіг»Мета: узагальнити, систематизувати, скоригувати знання учнів з теми «Розчини», з теми «Кров і кровообіг», показати практичне значення вивченого матеріалу у побуті та майбутній професійній діяльності;

розвивати увагу, пам'ять, навички написання йонних рівнянь та розрахунку масової частки розчиненої речовини

виховувати вміння коректної і ефективної співпраці в групах

Обладнання: таблиці, ППЗ « Хімія 9 клас», манометр, розчини ліків

Девіз: «Знай! Умій! Використовуй!»

Хід уроку

 1. Повідомлення мети і завдань урокуУчитель хімії. Сьогодні на уроці ми повторимо та узагальнимо знання з даних тем. Наша мета - не тільки узагальнити знання з цих важливих тем, а й показати їх практичне застосування у вашому житті. Отже, запишіть тему сьогоднішнього уроку.

Сьогоднішній урок ми пропонуємо вам провести у незвичайній формі-кожен учень обрав найближчу для себе професію і в результаті створилось 4 команди спеціалістів:

 1. Основна частина урокуУявіть себе на деякий час спеціалістами обраних професій. Перш ніж перейти до виконання завдань практичного характеру, необхідно повторити та узагальнити ваші теоретичні знання й дати відповіді на запитання (5 хв.)

  1. Що таке розчин?

  2. Які типи розчинів вам відомі?

  3. Як називають компоненти будь-якого розчину?

  4. Що таке масова частка розчиненої речовини?

  5. Чи можна змінити масову частку розчиненої речовини в розчині? Наведіть приклад. (Ціна питання 2 бали)

 1. Практична робота у групахУчитель хімії. У кожній групі на столах видані різні розчини, які використовуються у вашій професійній діяльності. Необхідно обчислити маси компонентів для приготування таких розчинів та вказати їх застосування.(7хв)

Обчислення задач (на листках А3). Одна особа звітується (7 балів)

Застосування - 1 бал

Учитель біології. Дуже важлива транспортна функція крові. З їжі у кров потрапляють розчинені речовини, які складаються з іонів. Кінцеві продукти обміну виводяться кров'ю з організму.

Вам пропонується виконати завдання на картках.

(Один учень виконує на дошці з використанням ППЗ на оцінку - 11 балів, інші на листках)

K2SO4+BaCl2 →

CaCO3 + HCl →

(Час виконання 5 хв.)

Учитель біології

 1. Підбиття підсумків урокуУчитель біології. Учитель хімії. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, бо це найдорожчий для людини скарб.

На сьогоднішньому уроці отримали такі оцінки: ……..

 1. Домашнє завданняБіологія – §24. Хімія - §12.

9 клас. (інтегрований урок алгебра- хімія)

Тема уроку.

Розв

'

язування типових вправ. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині. Приготування розчинів.Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Елементи прикладної математики», провести корекційну роботу з метою усунення найтиповіших помилок учнів підготовити учнів до виконання завдань контрольної роботи; узагальнити, систематизувати, скоригувати знання учнів з теми «Розчини»;

розвивати вміння учнів розв'язувати задачі на знаходження статистичних даних. виховувати самостійність при виконанні завдань. Розвивати навички розв'язування задач із викоританням поняття «масова частка розчиненої речовини», розрахунків, пов'язаних із приготуванням розчинів методим діагоналей;

виховувати самостійність при виконанні завдань.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання: опорний конспект, мультимедійна дошка, таблиця розчинності, ППЗ «Хімія 9 клас».

Хід уроку 1. Повідомлення мети і завдань уроку 2. Перевірка домашнього завдання 3. Узагальнення і систематизація знаньФронтальне опитування

 1. Що таке прикладна задача? Наведіть приклади прикладнихзадач.

 2. Що називається математичною моделлю задачі? Наведіть приклади математичних моделей реальних ситуацій.

 3. Яка схема розв’язання прикладних задач?

 4. Що таке відсоток? Які типи задач на відсотки ви знаєте?

 5. Як знайти:

 1. відсотки від числа;

 2. число за його відсотками;

 3. відсоткове відношення двох чисел?

 1. Запишіть формулу складних відсотків. Наведіть приклади застосування цієї формули.

 2. Сформулюйте означення: а) випадкової події; б) вірогідної події; в) неможливої події.

 3. Що називається ймовірністю випадкової події?

 4. Чому дорівнює ймовірність: а) неможливої події; б) вірогідної події?

 5. Чи може ймовірність випадкової події дорівнювати 2; 1,1; 0,9; 1/100?

 6. Що називається статистичним спостереженням?

 7. Які ви знаєте способи подання статистичних даних?

 8. Що таке частота й відносна частота значення вибірки?

 9. Як знайти середнє значення вибірки? моду вибірки? медіану вибірки?

Хімічні поняття.

 1. Як математично можна передати склад розчину? Назвати відповідні формули.

 2. Як зменшити концентрацію розчину?

 3. Як збільшити концентрацію розчинів?

 1. Огляд типових вправЗадачі.

 1. Скільки грамів 3% і скільки грамів 8% розчинів солі треба взяти, щоб отримати 260 г 5% розчину солі?

Алгебраїчний спосіб:Нехай треба взяти х г 3% розчину солі і у г 8%. Тоді х+у=260. У х г 3% розчину міститься 0,03х г солі,а в у г 8% розчину 0,08у г солі. Тоді 0,03х + 0,08у= 260٠0,05

Маємо системуРозв'яжемо її:0,05у=5,2;

у=104 (г)

x=260 - 104

х=156 (г).

Отже, треба взяти 156 г 3% розчину солі та 104 г 8% розчину.

Хімічний спосіб:Задачі, у розв'язуванні яких використовується правило діагоналей, або правило змішування

Маси змішуваних розчинів обернено пропорційні їх масовим часткам речовини. При цьому слід вважати: масова частка сухої речовини 100% ; масова частка речовини у воді 0%.

Дано:

w1(cолі)=3% w2(cолі)= 8% w3(cолі)=5% m3розч.=260г

Розв'язання

 1. Ліворуч записуємо одну під одною масові частки речовини вихідних розчинів, а по середині і праворуч записуємо масову частку кінцевого розчину. По діагоналі від більшої масової частки віднімаємо меншу - результат записуємо праворуч:

3%

3 – частка 3% розчину

8%

2 – частка 8% розчину

5

%
 1. Числа 3 і 2 показують, у якому масовому співвідношенні потрібно змішувати вихідні розчини. Маса кінцевого розчину складає 260 г, що складає 3+2 =5.

 2. Обчислюємо маси першого і другого розчинів.

m1розч =260٠ 3:5=156(г)

m2розч.= 260 ٠2:5= 104(г)

Відповідь: m1розч =156 г; m2розч.= 104 г

m1розч.-?

m2розч.-?

Вправи

 1. Змішані розчини натрій гідроксиду масою 90 г, 120 г та 250 г з масовими частками натрій гідроксиду відповідно 15%, 40% та 28%. Обчисліть масову частку натрій гідроксиду в одержаному розчині. Відповідь: 28,5%.

 2. Який об'єм розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 60% {густина 1,5 г/мл) і розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 30% (густина 1,2 г/мл) необхідно витратити для приготування розчину масою 240 г з масовою часткою сульфатної кислоти 50%? Відповідь: 106,7 мл; 66,7 мл.

 3. Визначте масу розчинів, масова частка калій гідроксиду в яких 10% та 50%, необхідних для приготування розчину масою 800 г з масовою часткою калій гідроксиду 25%. Відповідь: 500 г; 300 г.

 4. Яку масу кристалогідрату хром (III) сульфату Сг2(S04)3 • 18Н2О та розчину, який містить 0,25 масових часток хрому (III) сульфату, необхідно витратити для приготування розчину масою 795 г, який містить 0,3 масових часток хром (ІІІ) сульфату. Відповідь:кристалогідрату - 133,6 г; розчину - 661,4г.

 5. Обчисліть масу розчину з масовою часткою калій карбонату 40% та масу вода, які необхідні для приготування розчину масою 800 г з масовою часткою К2СО315%. Відповідь: 300 г; 500 г.

 6. Обчисліть маси розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 93,6% та олеуму з масовою часткою сульфур (VI) оксиду 30% необхідних для приготування олеуму масою 2500кг з масовою часткою сульфур (VI) оксиду 18%. Відповідь: 513,7 кг; 1986,3 кг. (Олеум –розчин SO3 у моногідраті 100% сульфатної кислоти).

 1. Підбиття підсумків уроківСамостійна робота: І варіант - №1, ІІ варіант - №3, ІІІ варіант - №6.

Оцінка виставляється з алгебри або з хімії в залежності від способу вирішення задачі.

 1. Домашнє завданняРозв'язати задачі.

  1. Сплав золота зі сріблом містить 20г золота. До цього сплаву додали 5г срібла та 10г золота. Отриманий сплав містить на 5% більше срібла, ніж початковий. Скільки грамів срібла було в початковому сплаві?

  2. Сплав міді та цинку, що містить 2кг міді, сплавили з 6 кг міді. Отриманий сплав, у якому відсоток міді на 30% більший, ніж у попередньому. Якою була маса початкового сплаву?

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.