.RU

Parlamentet vill se tydligare regler för inköp av alkohol och cigaretter utomlands

Parlamentet vill se tydligare regler för inköp av alkohol och cigaretter utomlandsFöredraganden: Dariusz

ROSATI

(PES, PL)

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

Dok.: A6-0138/2005

Beslutsförfarande: Samråd (*)

Debatt: 7.6.2005

Omröstning: 8.6.2005


Parlamentsledamöterna vill göra livet enklare för människor som vill köpa alkohol och tobak utanför deras hemländer och ta med det tillbaka för eget bruk. Parlamentet har antagit ett betänkande av Dariusz

ROSATI

(PES, PL) med övervägande majoritet, om regler för gränsöverskridande handel med punktskatte­pliktiga varor (alkohol, tobak och energi­produkter) i EU. Ledamöterna anser att bevisbördan vid tvistemål skall ligga på nationella myndigheter för att bevisa att varor är avsedda för kommersiellt bruk, istället för att enskilda måste bevisa att det är för eget bruk.

Parlamentet stöder även kommissionens planer på att ta bort de föreskrifter som tillåter medlemsländerna att sätta upp vägledande referensnivåer för att avgöra om varor är för personligt eller kommersiellt bruk. Enligt ledamöterna har dessa värden alltför ofta använts som obligatoriska begränsningar i vissa medlemsstater och har i praktiken lett till diskriminering, vilket strider mot den inre marknadens principer. "Referensnivåerna blir alltså meningsfulla endast inom ramen för de kontrollinstruktioner som myndigheterna utfärdar för sina anställda och bör inte utgöra de enda kriterierna för att fastställa om punktskattepliktiga varor är avsedda för enskilda personers eget bruk eller för kommersiella ändamål."

För ytterligare information:

Ralph Pine

Strasbourg tel.:(33-3) 881 74751

Bryssel tel.:(32-2) 28 42941

(32) 0498.983.587

e-mail : econ-press@europarl.eu.int

Europeiska rådet


Europeiska rådets möte den 16-17 juni i Bryssel och Europas framtid


RådetLuxemburgs utrikesminister Nicolas

SCHMIT

redogjorde för ordförandeskapets prioriteringar inför det Europeiska rådets möte den 16-17 juni 2005 i Bryssel. Topp­mötets huvudfrågor är EU:s framtida utveck­ling, ratifikationsprocessen och en överens­kommelse om budgetplanen.

- Folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna är demokratiska val. Folken har gett uttryck för sin syn, oro, förväntningar och besvikelse. Detta måste respekteras och vi måste lyssna på budskapet, på samma sätt måste vi respektera resultatet av den spanska folkomröstningen där medborgarna röstade ja och de länder som redan har ratificerat. Medlemsländer som ännu inte har uttalat sig måste också få en chans att uttrycka sin synpunkt. Europa står inför en ny situation och det krävs verkligen att Europeiska rådet lyssnar på budskapet. Medborgarna är missnöjda med Europa i dess nuvarande form, de stöder fortsatt den europeiska idén men vill ha ett Europa som agerar på ett annat sätt i en värld i stark förvandling.

SCHMIT ville också påminna om att Europaparlamentet den 12 januari 2005 massivt röstade ja till förslaget. Han påminde vidare om att förslaget till författning är en sammanhållen text. Det går inte att plocka ut enskilda delar.

– Nu krävs en kollektiv, djupgående analys av situationen om hur vi skall fortsätta för att kunna möta de utmaningar som Europa står inför och leva upp till medborgarnas förväntningar på det ekonomiska och sociala planet

Därefter talade han om budgetplanen och underströk att ett misslyckande i att finna en kompromiss skulle ge fel signaler så väl internationellt som till EU:s medborgare. Budgetplanen skall leva upp till ekonomiska och sociala krav, miljöskydd och säkerställa att EU kan spela en aktiv internationell roll.

SCHMIT tog också upp andra viktiga frågor på toppmötets dagordning: Han nämnde Lissabonstrategin, där ett konkret svar krävs från medlemsländerna om de integrerade riktlinjerna 2005-2008 för sysselsättning och tillväxt, området för frihet säkerhet och rättvisa, Haag-programmet och kampen mot terrorism.

Slutligen talade han om Europas interna­tionella relationer. Vad gäller FN-reformen, betonade han att det är viktigt att nå ett ambitiöst och välbalanserat förslag till reform så att FN verkligen kan kämpa mot globala hot och möta världens utmaningar. Han talade även om den internationella konferensen om Irak som organiseras av EU och USA i Bryssel den 22 juni 2005.

KommissionenKommissionens ordförande José

BARROSO

inledde sitt anförande med att insistera på EU:s viktiga roll som en internationell aktör, särskilt för att bekämpa fattigdom och svält och att genomföra millenniummålen.

- EU måste vara solidarisk och inte sluta sig inåt - utan öppna sig för världen. Den euro­peiska frågan är huvudfrågan men vi får inte glömma bort de som behöver vår hjälp.

Därefter gick han över till att tala om budget­planen. Gårdagens plenardebatt (7 juni) gav enligt honom uttryck för en anmärkningsvärd syntes, Europaparlamentet har en klar vision för unionen för kommande år. En överens­kommelse om budgetplanen är nödvändig för att visa att EU är en stark politisk kraft som kan fortsätta med sitt arbete trots svårigheter. Det som nu ligger på bordet är ett minimalistiskt förslag för att möta framtida utmaningar och därför hoppades han att ord­förandeskapet skall ta hänsyn till parlamentets välbalanserade förslag.

BARROSO fann resultaten från folk­omröst­ningarna i Frankrike och Nederländerna ytterst oroande. Han drog en parallell med den situation Europa befann sig i för 50 år sedan, då lät man inte misslyckanden stoppa ambitionerna. Istället hittade man ett annat sätt att angripa problemet.

– Vi måste återkoppla unionen till med­borgarna! sade han och efterfrågade samtidigt mer energi till den politiska samsynen. Vi måste få med alla medborgare på detta projekt och visa att EU nu kan svara på med­borgarnas förväntningar. Med detta betonade BARROSO att man måste respek­tera ut­trycket för medborgarnas vilja. Deras fruktan måste tas på allvar. Medborgarna värnar om den sociala modellen, oroas över utloka­lisering och att Europa går för snabbt fram och de ser globaliseringen som ett hot. Nu krävs det att de politiskt ansvariga på nationell och europeisk nivå lyssnar på med­borgarna och ger dem svar.

- Det finns inte och har aldrig funnits en plan B, men kanske en plan D som står för demo­krati och dialog. Det är medlemsstaternas ansvar hur de skall gå vidare med ratifice­ringsprocessen. Men det är viktigt att invänta Europeiska rådet så att medlemsländernas agerar gemensamt på grundval av ett kollektivt beslut och att de länder som redan ratificerat fördraget respekteras samt att de som inte har fått en chans att uttala sig får den möjligheten. Det som krävs är en politisk samsyn och ingen teknokratisk, administrativ lösning, underströk BARROSO.

BARROSO efterfrågade även större öppenhet och insyn i EU:s arbete och mindre nationell egoism. Bryssel kan inte alltid skyllas för alla impopulära beslut. Han betonade också att hänsyn skall tas till Europas skillnader och mångfald och vikten av en balans mellan marknad och stat.

- Europa är inte problemet utan lösningen på de problem som medborgarna står inför! avslutade han.

PartigruppsinläggHans-Gert

PÖTTERING

(PPE/DE, DE) sade att Frankrikes och Nederländernas nej är viktiga att respektera men att man samtidigt inte kan förbise de tio länder som redan har ratificerat det konstitutionella fördraget och inte heller de 13 länder som skall ratificera.

POETTERING rekommenderade eftertanke. Det finns ingen snabb lösning. Dessa nej har en rad olika orsaker: bland annat missnöje med nationella regeringar och kritik mot Bryssel. Även utvidgningen var en avgörande faktor. Människor tycker att det går för fort. Han betonade också att Europa måste beakta subsidiaritetsprincipen.

Vidare talade han om anslutnings­för­hand­lingarna med Bulgarien och Rumänien och be­tonade att avtal skall hållas och efter­frågade samtidigt ärliga rapporter, inom ramen från förhandlingarna, från kom­mis­sionen som beskriver hur situationen verk­ligen är. I fråga om Turkiet betonade han att Turkiet måste respektera och införliva EU-lagstiftning. Hans grupp har olika åsikter om Turkiets anslutning. Målet kan vara fullt medlemskap eller ett priviligerat partnerskap.

Martin

SCHULZ

(PSE, DE) underströk att Europa nu måste lyssna på medborgarna.

- Varje Europaval har visat på samma tendens. Medborgarna tappar intresse. Det förtroende medborgarna hyste för Europa har försvunnit. Medborgarna förväntade sig fred och demokrati. Men löften om fred och demokrati, om jobb och socialt välstånd och säkerhet har inte uppfyllts.

SCHULZ var kritisk till nationell egoism och betonade att länken mellan Bryssel och medborgarna måste stärkas. Detta kräver mer tal om subsidiaritet, öppenhet, bättre insyn och effektivitet.

Slutligen talade han om utvidgningen. och sade att utvidgningsperspektivet inte skall ges upp. Han betonade att EU inte kan begära att andra länder skall reformera sina system om unionen själv inte är kapabel till en reform, som är ju nödvändig för att bibehålla fredsperspektivet.

Graham

R. WATSON

(ALDE/ADLE, UK) trodde att det kan komma något positivt ur den nuvarande situationen. Det kan leda till en offentlig debatt om EU och med­lemsstaternas ansvar. WATSON menade att en orsak till att det gränsöverskridande samarbetet misslyckats är att Europa saknar insyn. Han beklagade vidare att man försöker begrava det konstitutionella fördraget för tidigt. Om folkomröstningarna hade ägt rum samtidigt i alla medlemsländer skulle den nuvarande situationen inte ha uppstått.

Slutligen konstaterade han att den tysk-franska motorn har brutit ihop.

- Europa behöver starka visionära ledare. Här har rådet och kommissionen en viktig roll. För att återupprätta Europas förtroende krävs större insyn och öppenhet, sade WATSON.

I fråga om budgetplanen beklagade Daniel Marc

COHN-BENDIT

(De gröna/EFA, DE) att regeringarna inte förstår att om Europa skall agera för arbete och social trygghet krävs pengar.

– Vi behöver en europeisk budget som kan leda till europeiska initiativ!

Därefter talade han om folkomröstningarna:

– Vi måste vara tydliga och klara. Det är inte besvikelse det vi har sett i Frankrike. Det är ett nederlag. Vi har förlorat i den här debatten, sade han och efterfrågade en debatt där EU:s institutioner och det civila samhället deltar.

Också COHN-BENDIT efterfrågade öppen­het och sade att medborgarna har rätt att veta vad Europeiska rådet verkligen diskuterar.

Slutligen talade han om Kina och WTO. Kina måste respektera ILO:s regler och om så inte är fallet skall EU ta upp frågan.

- Ingen får förneka ett folk rätten att uttala sig om det konstitutionella fördraget, men man måste tala sanning. Ratificeringsprocessen har fallit juridisk och politiskt, sade Francis

WURTZ

(GUE/NGL, FR).

Han lyfte fram det bristande förtroendet för EU som finns och som har varit tydligt sedan omröstningen om Maastrichtfördraget och sade att EU står inför en existentiell kris. Även medelklassen säger nu nej. Dessa personer är emot att det handlar om konkurrens till varje pris, hotet mot sysselsättning och att beslut tas bakom lyckta dörrar.

- Det krävs radikala grepp för att ta sig ur krisen. Först måste ratificeringsprocessen för­klaras död och de kontroversiella libera­liseringsförslagen tas bort. För det andra krävs det en debatt där medborgarna deltar, sade han.

Philippe

de VILLIERS

(IND/DEM, FR) tog också upp att folket inte längre har förtroende för Bryssel. Folkomröstningarna var bevis på detta och nu är författningen död. Han riktade sig till alla europeiska ledare och uppmanade dem att lyssna på folken och respektera deras vilja till frihet och suverä­nitet. Han ansåg att förhandlingarna med Turkiet om medlemskap omedelbart skall avbrytas.

Cristiana

MUSCARDINI

(UEN, IT) sade att franska och nederländska medborgare ut­tryckt kritik mot att beslut fattas för högt upp i systemet. Europa måste hantera kriser som gäller sysselsättning och social dumpning och hon efterfrågade en bred dialog med med­borgarna. Hon tog också upp utvidgningen och sade att utvidgningsprocessen borde stanna upp efter Bulgariens och Rumäniens anslutning.

– Det finns bara en väg framåt: demokratiska val och beslut som skapar debatt där alla deltar, sade hon avslutningsvis.

Jean-Marie

LE PEN

(NI, FR) sade att ratificeringsprocessen nu var över och han konstaterade att klyftan mellan medborgarna och EU aldrig har varit så djup. Regeringarna måste lyssna på folken och deras önskan om suveränitet, frihet och egna språk. Också LE PEN var emot ett turkiskt medlemskap i EU.

Svenska ledamöters debattinlägg– Aldrig har så många européer haft så få att tacka för så mycket säger jag till det franska folket. De visade tillsammans med det holländska folket att de har tröttnat på att etablissemanget fortsätter att driva igenom förslag som flyttar bort makt från folket till regeringskansliernas stängda rum och storbolagens styrelserum. Problemet är inte att EU går för fort fram utan åt fel håll. EU har fastnat i gårdagens problem, integrerar stater och maximerar produktion istället för att integrera människor och maximera socialt miljöskydd, sade Carl

SCHLYTER

(De gröna/EFA, SE) som tyckte att man skall låta konstitutionen dö i frid. Han efterfrågade en ny process där varje kommun har sitt konvent.

Avslutande kommentarer av rådetNicolas

SCHMIT

s slutsats var att debatten som har satts igång av denna kris, som dock inte skall överdrivas, måste fortsätta. Det krävs klara besked till folket om möjliga vägar framåt och en demokratisk debatt

- Ert budskap är vägledande till dem som skall fatta beslut. Ni har inte kommit med lösningen men ni har visat vägen för att nå fram till lösningen, sade SCHMIT till ledamöterna.

Avslutande kommentar av kommissionen- Debatten har visat att det inte finns en universalmedicin och att det är ett ytterst komplicerat problem. Vi måste gå försiktigt tillväga. Slutsatsen är att vi måste sätta igång med en mer djuplodad debatt på det nationella planet och se till att politikerna lyssnar på vad medborgarna vill. Ingen har sagt att Europa pga. av dessa nej kommer att stå still, sade José

BARROSO

och efterfrågade nya visio­ner för Europa och nya konkreta lösningar.

Konstitutionella frågor


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.