.RU

I. ÚVod II. Historie zámku kynžvart

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

____________________________________________________________

Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2005/2006

Pavla Králová

4. ročník muzeologie - dějiny umění

MUZEOLOGICKÁ LITERATURA V KNIHOVNĚ KANCLÉŘE METTERNICHA

NA ZÁMKU KYNŽVART

bakalářská práce

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Holman

____________________________________________________________

Brno 2006

Prohlašuji tímto, že jsem bakalářskou práci na téma „Muzeologická literatura v knihovně kancléře Metternicha na zámku Kynžvart“ vypracovala samostatně, pouze s použitím literatury a pramenů v práci uvedených.

V Brně dne ................. .......................

PoděkováníZa odborné vedení, cenné připomínky a rady děkuji panu Mgr. Pavlu Holmanovi. Také bych ráda poděkovala za ochotu a čas panu PhDr. Petru Maškovi, vedoucímu oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea v Praze. Mé velké poděkování za vstřícnost a laskavé přijetí patří především panu PhDr. Miloši Říhovi, kastelánovi zámku Kynžvart a jeho trpělivým spolupracovníkům Kryštofovi Větrovskému, Ladislavu Novotnému a Martině Štrosové.

OBSAH:
I. ÚVOD..................................................... 5

II. HISTORIE ZÁMKU KYNŽVART................................. 7

III. KNIHOVNA KANCLÉŘE METTERNICHA......................... 10

IV. KATALOG KNIH S MUZEOLOGICKOU TÉMATIKOU................. 14

V. ZÁVĚR................................................... 53

VI. RESUMÉ................................................. 54

VII. RESUMÉ V ANGLICKÉM JAZYCE............................. 55

VIII. CITACE A ODKAZY...................................... 56

IX. PRAMENY A LITERATURA................................... 58I. ÚVODKnihovna kancléře Metternicha na zámku Kynžvart patří mezi nejvýznamnější šlechtické knihovny v České republice. Její rozsáhlý fond byl utvářen členy rodu Metternich-Winneburg po bezmála čtyři století. Po skončení druhé světové války v roce 1945 však knihovna přešla spolu se zámkem do majetku státu. Zámek Kynžvart se dnes nachází pod správou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, jeho knižní fondy jsou v péči oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea v Praze.

V této práci jsem se zaměřila pouze na největší z kynžvartských knihoven, a to na knihovnu kancléře Klemense Wenzela Lothara Nepomuka von Metternich. Oba další kynžvartské knihovní fondy, kterými jsou knihovna kancléřova syna Richarda a tzv. nejmladší knihovna, nebyly tématem této práce. Bakalářskou práci jsem rozčlenila do několika základních tematických celků. Na začátku je, podle mého názoru, nutné pro pochopení okolností vzniku a vývoji knihovny ve stručnosti zmínit základní informace o historii zámku Kynžvart a nejvýraznějších osobnostech rodu Metternichů, které se o budování kynžvartského knihovního fondu zasloužily. Stěžejní částí práce je však soupis literatury týkající se muzeologie v kancléřově knihovně, proto jsou úvodní kapitoly pojaty jen jako informativní a nemohou být v tomto směru pokládány za vyčerpávající.

Jak už jsem uvedla, smyslem této práce je vytvořit katalog knih s muzeologickou tématikou. Jedná se o součást projektu mapujícího postupně výše uvedenou literaturu v knihovnách českých a moravských hradů a zámků, tedy především publikace zabývající se sběratelstvím, muzejními sbírkami a výstavami. Předmětem bádání se tak staly katalogy výstav a sbírek, průvodce po stálých expozicích evropských muzeí a galerií, a v neposlední řadě teoretická pojednání o sběratelství a organizaci muzejní práce. Zařazeny byly také aukční katalogy. Naopak nebylo přihlédnuto k memoárové literatuře či deníkům z cest, cestopisné literatuře nebo průvodcům po jednotlivých státech a městech.

Vzhledem k zaměření této práce bylo možné literaturu použít jako druhotný pramen informací. Jednalo se zejména o knihy orientované na informace o šlechtických rodech, publikace o zámku Kynžvart a jeho historii, a především literaturu zabývající se konkrétně kynžvartskými knihovnami. Základním pramenem při vyhledávání knih zaměřených na sběratelskou činnost a muzea byl inventární katalog kancléřovy knihovny. Ten byl zveřejněn na internetových stránkách projektu Memoria Národního programu digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemia, konkrétně v databázi Manuscriptorium. Nejdůležitějším zdrojem informací pak byla samozřejmě kancléřova knihovna samotná.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.