.RU

III. Ruská symbolistní poezie (V. J. Brjusov, A. A. Blok) - Metafora a metonymie ve vývoji ruské poezie (magisterská...


III. Ruská symbolistní poezie (V. J. Brjusov, A. A. Blok)Od 90. let 19. století se spolu s rozvojem moderních uměleckých směrů začíná prosazovat také symbolismus. Pod vlivem francouzského impresionistického malířství a moderní poezie se rozvíjejí různé druhy umění. Po zrušení nevolnictví v Rusku roku 1861 dorůstá již třetí generace mladých lidí, kteří se vzdělávají na ruských a zahraničních univerzitách. V souvislosti s touhou po vzdělání se projevuje také originalita uměleckého myšlení, které je mimo jiné ovlivněno pojetím Gesamtkunstwerku (jako souborného uměleckého díla) Richarda Wagnera, který se proslavil svými inscenacemi oper v německém Beyreuthu. Ruský básnický symbolismus je ovlivněn filozofickými koncepcemi Friedricha Nietzsche a Vladimíra Solovjova. Asociativnost fantazie, jež se rozvíjí pod vlivem francouzského malířství, je důležitou podmínkou dalšího rozvoje umění. Barva a zvuk slova, respektive syntéza hudby a poezie musí znamenat určitou jednotu. Symbolisté vždy zdůrazňovali jedinečnost krásy slov v pomíjivém okamžiku. Svůj vzor viděli ve francouzské poezii (Baudelaire, Rimbaud) a v generaci symbolistních básníků (Mallarmé, Valéry).

Symbolismus se v ruské literatuře projevuje od 90. let 19. století do počátku 10. let 20. století. Autory můžeme rozčlenit do dvou generací: 1/ starší generace ruských symbolistů (Merežkovskij, Gippiusová, Brjusov, Balmont, Solovjov, Ivanov a jiní); 2/ mladší generace (Blok, Bělyj, Vološin a další). Pavel Klein zdůrazňuje: Univerzalita tvorby jednoznačně vycházela ze syntetičnosti nově vznikající atmosféry, jež se v jednotlivých individuálních projevech umělců pokoušela na místo dřívějších rozdílů hledat zejména příbuzné znaky, odkazující ke společnému objevování nových možností komunikace s potenciálními recipienty.58

Básníci, tvůrčí osobnosti, cítili hluboký odpor k měšťácké morálce, ke všem formám lidského snobismu a pokrytectví, který se vyznačoval pouze předstíraným, nikoliv opravdovým zájmem o umělecká díla. Protestovali proti oportunismu, jenž se ve společnosti projevoval bezostyšným a nekritickým souhlasem s názory těch, kteří tvrdili, že vzdělanost a kultura nemá pro Rusko význam a že je třeba udržovat obyvatelstvo v nesvobodě pod přísnou kontrolou policejních orgánů. Básníci reagují na aktuální politické události, neboť nebyli zcela lhostejní ke společenskému vývoji. Odklánějí se také od racionalismu, který ovládal vědecké poznání a společenské dění. Snaží se o výraznější emocionální dopad na čtenáře nebo divadelní publikum. Zdůrazňovali spojení umění s významnými etickými hodnotami (Pravda, Dobro, Krása).

Po revoluci roku 1905 začínají básníci ruského symbolismu citlivěji vnímat sociální rozpory. Tyto události spolu s hrůzami I. světové války byly zřejmě jedním z rozhodujících impulzů, které přesvědčily řadu vzdělaných a talentovaných osobností, aby se přiklonily na stranu revoluce. Největší tragedií Ruska (a hrozným omylem ruské inteligence) bylo, že revoluční události v listopadu roku 1917 nepřinesly dlouho očekávané ukončení krvavé války, ale uvrhly jej do ještě strašlivějších, bratrovražedných bojů občanské války.

Symbolisté přepracovávali staré mýty, obdivovali exotické nebo dávno zaniklé civilizace, jež měly být metaforou budoucí vysněné společnosti, ideálem lidského soužití. Ve svých dílech zobrazují velké postavy dějin a literatury. Měli sklon k mysticismu. V poezii hledají nová metrická schémata a básnické formy. Nejčastěji používají žánry: lyrickou poezii, drama (zpravidla knižní) a umělecký esej. Spojují písňovou formu nebo sonet s folklórními motivy. Básník a esejista Konstantin Dmitrijevič Balmont ve stati Elementární slova o symbolistické poezii píše: “Symbolistická poezie je nerozlučně spjata se dvěma jinými druhy současné literární tvorby, známými pod názvem dekadence a impresionismus.”59 Dále jsou symbolisté ovlivněni ruským (peredvižnici) a francouzským impresionistickým malířstvím.

Symbol znamená určitý atribut, který se vyskytuje v uměleckém díle a který nutí čtenáře nebo posluchače ke konfrontaci světa snů s běžnou realitou. Simona Koryčánková poukazuje: Symbol je ve své podstatě mnohoznačný, to znamená, že zahrnuje nejen širokou škálu možných významů v určitém kontextu, ale také množství jeho použití v různých jiných kontextech.60 Umělci hledají mystické obrazy nebo nadpozemské představy (často se vyskytují motivy: sen, blouznění, vidění, mlha, soumrak, svítání). Slova v symbolistické poezii autoři využívají jako tóny nebo instrumenty, prostřednictvím kterých se snaží docílit určité nálady nebo silného hudebně-básnického dojmu. Zdůrazňují emocionální efekt básnického díla, kterého se snaží docílit frekvencí určitých hlásek. Tohoto efektu mohou dosáhnout také důrazem na rytmus a na opakování obrazů. Důležité jsou motivy světla a barev (bílá, zlatá, modrá, zelená, rudá a purpurová). Tyto principy se spojují se slovním výtvarnictvím, s náladovostí slov a s trýznivým neklidem citlivého srdce.

K typologii postav, které vystupují v dílech symbolistických autorů, prof. Danuše Kšicová poznamenává: Jeho hrdinové jsou buď slabí a pasívní, nebo silní, ale démonicky zlí, či anarchisticky destrukční. Nikdy však nejsou idealizováni – v tom se projevil tlak dlouhé realistické tradice.61

Principy symbolistní poetiky se spojily prostřednictvím fantazie v jednotu. Jiří Honzík v předmluvě k antologii ruského básnického symbolismu Zlato v azuru uvádí: Plasticky názorné zobrazování skutečnosti převážně prostřednictvím co nejvěrnějších obrazů skutečnosti samé vystřídaly postupy mnohem subjektivnějšího, stylizovanějšího a sublimovanějšího rázu; do popředí vystoupila téměř ničím neomezovaná hra fantazie, nikoliv logický, ale intuitivně asociativní princip výstavby uměleckého díla, záliba v neurčitosti, v mnohoznačných nápovědích, jinotajích, zámlkách.62

Po roce 1910 se začínají objevovat hluboké názorové rozpory mezi předními osobnostmi ruského symbolismu, které se projevovaly mimo jiné konkurenční nevraživostí a úbytkem tvůrčích sil.

V této kapitole naší práce bychom se věnovali dvěma nejvýznamnějším osobnostem ruského básnického symbolismu, kteří zastupují obě zmíněné generace: V. J. Brjusovem a A. A. Blokem. V centru naší pozornosti budou jen určité příklady, na nichž se pokusíme představit vývoj metafory a metonymie v rámci ruského verše.

Valerij Jakovlevič Brjusov (1873 – 1924), osobnost s velkým okruhem zájmů (poezie, próza, historie, překladová literatura a literární věda), bývá považován za jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů ruského symbolismu. Pocházel ze střední společenské vrstvy. Jeho dědeček byl nevolník, otec samouk. V mládí studoval na prestižních moskevských školách, později se stal profesorem na Moskevské univerzitě. Jiří Honzík zdůrazňuje: “Brjusov měl nejen neobyčejně hluboké historické vzdělání, vyznal se však výborně i v přírodních vědách, v matematice, byl schopen číst nejméně v deseti jazycích, výtečně ovládal poetiku a i samu poezii pokládal především za plod velkého intelektuálního a mravního úsilí, za výsledek poctivé lidské práce, ba přímo vyčerpávající, byť radostné dřiny.”63

V roce 1894 vyšel sborník Ruští symbolisté, v němž otiskl řadu svých veršů jak pod svým jménem, tak pod různými pseudonymy, aby tím vytvořil dojem, že se jedná o celé generační básnické hnutí. Je autorem mnoha sbírek, z nichž již první svědčí o velkém tvůrčím talentu: Chefs d´oeuvre (1895), Me eum esse (1897), Tertia Vigilia (1900), Urbi et Orbi (1903), Stephanos (1905) a další. V letech 1904 – 1907 působí v redakci časopisu Věsy (Váhy) a v nakladatelství Škorpion. Je autorem historických románů, novel a dramat. Věnoval se překladům z různých evropských literatur (Byron, Hugo, Goethe, Rolland, Verhaeren a Maeterlinck). Významně také přispěl do ruské překladové literatury antologií arménské poezie. Podobně jako další ruští symbolisté přivítal revoluční události, což se projevilo i v básnických sbírkách vydaných po roce 1917: Последние мечты (1920), В такие дни (1921), Миг (1922), Дали (1922) a Mea (1924).

Valerij Brjusov využívá různé básnické formy (sonet, stance, tercíny), napsal dokonce dva sonetové věnce, které vyžadují od básníka značnou zručnost při utváření básnické formy. Vynikal svou obsahovou a formální virtuozitou, originálními rýmy a veršovými schématy. Užívá daktylotrochejského verše a používá vedle klasického čtyřstopého jambu také jeho pěti- a šestistopé varianty.

V úvodu ocitujeme známou juvenilní Brjusovovu báseň z 6. června 1895 Сонет к форме:

Есть тонкие властительные связи

Меж контуром и запахом цветка.

Так бриллиант невидим нам, пока

Под гранями не оживет в алмазе.

Так образы изменчивых фантазий,

Бегущие, как в небе облака,

Окаменев, живут потом века

В отточенной и завершенной фразе.

И я хочу, чтоб все мои мечты,

Дошедшие до слова и до света,

Нашли себе желанные черты.

Пускай мой друг, разрезав том поэта,

Упьется в нем и стройностью сонета,

И буквами спокойной красоты!64

Tento sonet dodržuje klasické rýmové schéma: rýmová zakončení v tezi (první čtyři verše) se musejí shodovat s rýmy v antitezi (druhé čtyři verše sonetu), pro syntézu (závěrečných šest veršů) tato shoda platí nezávisle na předchozích rýmových ukončeních.

Text vytváří dojem, že slova je nutné obrousit jako drahokam, aby zůstala čirá, pevná a ostrá. V první strofě nacházíme personifikaci (бриллиант оживет), ale v dalších verších se objevuje metaforický přenos: образы изменчивых фантазий окаменев в отточенной фразе. Jedná se o celý konstrukt, jímž je naplněn význam celé druhé strofy sonetu. V závěrečných třech verších čteme rozvinutou metaforu (друг упьется стройностью сонета и буквами красоты). V závěru sledujeme metonymii (друг, разрезав том поэта) – rozřezáváme vždy pouze stránky.

V červenci roku 1896 při pobytu na Krymu napsal Valerij Jakovlevič Brjusov báseň Есть что-то позорное в мощи природы..., kterou zařadil do sbírky Me eum esse (1897).

Есть что-то позорное в мощи природы,

Немая вражда к лучам красоты:

Над миром скал проносятся годы,

Но вечен только мир мечты.

Пускай же грозит океан неизменный,

Пусть гордо спят ледяные хребты:

Настанет день конца для вселенной,

И вечен только мир мечты.65

Tato báseň představuje uzavřený sémantický systém, do něhož vstupují metafory (лучи красоты, ледяные хребты a мир мечты), které pomáhají utvářet atmosféru snění, jenž se stává útěkem od myšlenek na zánik a zmar. V tomto textu jsou metafory vyjádřeny přívlastky (shodnými nebo neshodnými), zatímco v predikačních vazbách se projevuje spíše personifikace. Verše vytvářejí při četbě nahlas velmi působivý a libozvučný dojem.

Dne 24. června 1896 napsal Valerij Brjusov báseň Побледневшие звезды дрожали..., jež byla zařazena do téže sbírky jako výše citovaný text:

Побледневшие звезды дрожали,

Трепетала листва тополей,

И, как тихая греза печали

Ты прошла по заветной аллее

По аллее прошла ты и скрылась...

Я дождался желанной зари,

И туманная грусть озарилась

Серебристою рифмой Марии.66

V tomto textu básník intuitivně spojuje smutek a snění (nebo blouznění) v jeden celistvý obraz. V závěrečných třech verších se opět objevuje rozvinuté metaforické vyjádření (туманная грусть озарилась серебристою рифмой), které vypovídá o tvůrčí touze (obraz stříbrného rýmu) a o naději zářící nad mlhavým smutkem. V podtextu se jedná o polarizaci motivů: světlo (představující naději, radost) a mlha (spojená s neznámým smutkem). Tvorba těchto protikladů se vytváří v básníkově podvědomí a při psaní je autor používá intuitivně.

Pro poezii Valerije Brjusova je typický sklon k heslovitosti nebo tezovitosti. Metafory se neustále vracejí v různých variantách (v různých slovních spojeních). Opakují se motivy snění, blouznění, tajemství, klidu, světla atd. Symbol jako určitý emblém prochází celým dílem a často se objevuje znovu v různých variacích. V některých případech básník využívá příliš abstraktní obrazy, které mají spíše zvukovou (hudebně-melodickou) než významotvornou hodnotu.

Valerij Jakovlevič Brjusov napsal dne 10. srpna 1896 v Pjatigorsku báseň Мы бродили, вдвоем и печальны..., kterou zařadil do sbírky Me eum esse (1897). Ocitujeme z ní pouze druhou strofu:

(...)

Желтоватый, безжизненный месяц

Над лугами взошел и застыл,

Мир тенейутомлен и невесел

К отдаленым кустам отступил.

Желтоватый, безжизненный месяц

За стволами взошел и застыл.67

(...)

Slovní spojení желтоватый, безжизненный месяц застыл metaforicky vyjadřuje autorův ironický odstup od básnické manýry, jež obvykle opěvovala tajemnou krásu měsíce jako romantického atributu. V třetím a čtvrtém verši citovaného úryvku nacházíme vyjádření (мир тенейутомлен и невесел...), v němž se opět spojují neradostné pocity s motivem tmavého stínu. Tato polarizace motivů pramení z běžné lidské potřeby chápat určité přirozené protiklady jako symboly nebo metafory, které se vztahují k jejich každodennímu poznání. A. Kozlovskij poznamenává: “Brjusova přitahuje síla rozumu a ducha těch lidí, která jim dává možnost povznést se nad okamžité všední starosti a nad drobné touhy, odhalit neznámé, přivést svět k novým obzorům.”68

Dne 20. března 1899 napsal Valerij Brjusov báseň Я провижу гордые тени..., kterou zařadil do své třetí sbírky Tertia Vigilia (1900):

Я провижу гордые тени

Грядущих и гордых веков,

Ушедшие в небо ступени

Застывшие громады домов;

Улицы кишащие людом,

Шумные дикой толпой,

Жизнь, озаренную чудом,

Где каждый миг – роковой;

Всю мощь безмерных желаний,

Весь ужас найденных слов, -

В среди неподвижных зданий

В теснине мертвых домов.69

Ve verších nacházíme několik prostých a nerozvinutých metafor (тени веков, громады домов, озарить чудом, в теснине домов). Od obvyklejších spojení (тени веков) až k těm skutečně objevným (в теснине домов). Tyto výrazy svědčí o bohaté autorově fantazii a o jeho touze po neotřelém básnickém vyjádření. Skutečné metaforické myšlení však dokládají složitější slovní konstrukty (мощь безмерных желаний), které Brjusov zpravidla užívá v závěrečných verších zřejmě proto, aby zesílil emocionální vyznění textu.

Valerij Jakovlevič Brjusov napsal dne 16. září 1900 krátkou báseň Словно нездешние тени..., jež byla později zařazena do sbírky Tertia Vigilia (1900):

Словно нездешние тени,

Стены меня обступили:

Думы былых поколений!

В городе я как в могиле.

Здания хищные звери

С сотней несытых утроб!

Страшны закрытые двери:

Каждая комната гроб!70

Tato báseň se svým tématem dost vymyká z běžných představ o poezii ruského symbolismu. Autorova existenciální úzkost se promítá do obrazu města jako hrobu, domy jsou pro něj dravou zvěří a každá místnost se zavřenými dveřmi mu připomíná rakev. Slovní spojení здания хищные звери, каждая комната гроб se nacházejí na rozhraní mezi metaforou a básnickým přirovnáním.

Danuše Kšicová poznamenává: “V předrevoluční tvorbě se Brjusovovo intimní téma pojí často s filozofickou reflexí; doznívá balmontovská hudebnost. V posledním údobí tvorby nabývá převahu objektivní racionalismus a neoklasicistická poetika.”71

Podle našeho čtenářského názoru se nám jeví jako umělecky nejprogresivnější první čtyři básnické sbírky Valerije Jakovleviče Brjusova. V dalších titulech vydaných autorem se více prosazuje racionální přístup, který vylučuje bezprostřednost uměleckého výrazu.

Pro symbolisty je primárně důležitá zvuková stránka slov a teprve v druhém plánu bývá vyjádřen význam. Valerij Jakovlevič Brjusov založí tématický základ básně na určitém historickém nebo mytologickém podkladu, který dále kreativně rozvíjí tak, aby výsledek nebyl v rozporu s dějinami nebo se skutečností. Jeho metafory bývají často bohatě rozvinuté a obsahově dokážou naplnit například celou strofu takovým způsobem, že by mohla existovat jako kratší samostatná báseň.

Představitelem mladší generace ruských symbolistů je Alexandr Alexandrovič Blok (1880 – 1921), básník, dramatik a překladatel. Narodil se v rodině významných ruských vzdělanců. Sám se později oženil s herečkou Ljubov Dmitrijevnou Mendělejevovou, dcerou objevitele chemické soustavy prvků. Je autorem básnických sbírek: Стихи о Прекрасной Даме (1905), Нечаянная радость (1907), Земля в снегу (1908), Ночные часы (1910), Ямбы (1919), За гранью прошлых дней (1920), Седое утро (1920) a významných poem: Соловьиный сад (1918), Двенадцать (1918), Скифы (1918). Pokud soudíme podle počtu vydaných výtisků, nezaujaly jeho první knížky příliš široký okruh čtenářů. Pozdější sbírky a reedice prvních titulů měly mnohem větší náklad. Napsal volnou dramatickou trilogii Балаганчик (1906), Незнакомка (1906), Король на площади (1906) a historické drama Роза и крест (1913). První ze jmenovaných her inscenoval Vsevolod Emiljevič Mejerchold v petrohradském divadle V. F. Komissarževské (premiéra 30. 12. 1906). Sláva Alexandra Bloka rostla a v období před vypuknutím první světové války se stal významnou uměleckou autoritou. V červenci roku 1916 byl povolán k vojenské službě, ale bojů na frontě se nakonec nezúčastnil. Revoluční události roku 1917 ho inspirovaly k poemě Двенадцать, která představuje jeden z nejvýznamnějších vrcholů ruské poezie 20. století. Do čela oddílu dvanácti rudoarmějců (jako apoštolů) postavil Krista.

Po revoluci pracuje v kulturních institucích bolševické vlády. Složitá životní situace, v níž se ocitl na počátku 20. let, se zřejmě výrazně projevila na básníkově zdravotním stavu a uspíšila jeho smrt.

Alexandr Blok většinou tvořil v rámci klasické strofické formy složené ze čtyřveršových slok nebo používal stichického nebo distichického uspořádání básně. Tím se lišil od Valerije Brjusova, který dokázal více uplatnit různé formy a veršové rozměry. Alexandr Blok začal ve svém díle při uspořádání verše využívat tónický systém.

Básník poznamenává ve své autobiografické stati: “Psaním veršů jsem se začal vážně zabývat, když mi bylo asi osmnáct let. Zhruba tři až čtyři roky jsem své výtvory ukazoval pouze matce a tetě. Všechno to byly lyrické verše a do vydání mé první knížky “Verše o krásné dámě” se jich nahromadilo až osm set, nepočítaje v to mladistvé pokusy. Do knihy jsem jich zařadil kolem sta. Potom – a vlastně až dodnes – uveřejňuji ledacos z nich v časopisech a v novinách.”72 Ve stejném textu autor přiznává, že byl ovlivněn poezií Vladimíra Solovjova.

Patrně v roce 1901 napsal Alexandr Blok báseň Новых созвучий ищу на страницах..., která byla zařazena do sbírky Стихи о Прекрасной Даме (Verše o krásné dámě). Ocitujeme z ní první dvě strofy:

Новых созвучий ищу на страницах

Старых испытанных книг.

Грежу о белых исчезнувших птицах

Чую оторванный миг.

Жизнью шумящей нестройно взволнован,

Шепотом, криком смущен, -

Белой мечтой неподвижно прикован

К берегу поздних времен.73

(...)

Básník má výraznou schopnost invenčně vyjádřit nezachytitelnost jedinečné chvíle v čase (оторванный миг) a evokovat životní pocity prostřednictvím dalších objevných metafor (жизнью шумящей, белой мечтой прикован к берегу времен). Druhá z nich představuje složité sdělení složené z několika obrazů, které vytvářejí velmi abstraktní dojem.

Ve verších první sbírky Alexandra Bloka se začíná projevovat se zvýšenou citlivostí smysl pro ostré paradoxy (шепот вьюги, морозное солнце – v básni Я вырезал посох из дуба..., пламенная тень – v textu Сны раздумий небывалых..., сладостный обман – v básni Мой вечер близок и безволен...). Na čtenáře nebo posluchače působí neobvyklým dojmem, který vzniká ze spojení, jenž se na první pohled příčí logickému uvažování. Básník vytvoří novou poetickou kvalitu.

O Velikonocích roku 1903 napsal Blok text Вот они белые звуки.... Její text byl autorem zařazen do první sbírky veršů (Verše o krásné dámě):

Вот они – белые звуки

Девственно горних селений...

Девушки бледные руки,

Белые сказки забвений...

Медленно шла от вечерни,

Полная думы вчерашней...

У колокольни вечерней

Таяли белые башни...

Белые башни уплыли,

Небо горит на рассвете.

Песню цветы разбудили –

Песню о белом расцвете...74

Báseň se vyznačuje – v souladu s teoretickými výklady symbolismu – silně výtvarnou působivostí. Každý barevný motiv představuje určitou poetickou hodnotu (bílá v tomto případě něžnost a neposkvrněnou panenskost). Tento princip se projevuje i v metaforických spojeních (белые звуки девственно горних селений, белые сказки забвений) nebo v prostých básnických přirovnáních (белые башни, белый расцвет). Metafory autor využívá i v predikačních vazbách (таяли башни, башни уплыли, небо горит), méně často se vyskytují personifikace (цветы песню разбудили).

V letech 1903 – 1904 napsal Alexandr Blok cyklus básní Ущерб (v překladu ztráta, škoda nebo újma). Jeho součástí je text Золотистою долиной...:

Золотистою долиной

Ты уходишь, нем и дик.

Тает в небе журавлинный

Удаляющийся крик.

Замер, кажется, в зените

Грустный голос, долгий звук.

Бесконечно тянет нити

Торжествующий паук.

Сквозь прозрачные волокна

Солнце, света не тая,

Праздно бьет в слепые окна

Опустелого жилья.

За нарядные одежды

Осень солнцу отдала

Улетевшие надежды

Вдохновенного тепла.75

Humorně laděná báseň zachycuje náladu babího léta a nastupujícího podzimu. V textu se objevují dvě metafory vyjádřené básnickými epitety (тает крик, слепые окна) – druhá z nich se blíží personifikaci. V závěrečných verších objevujeme složitější semantický konglomerát (улетевшие надежды вдохновенного тепла). Autor v něm spojuje naději s létáním. S podobným metaforickým modelem jsme se setkali už v díle Michaila Jurjeviče Lermontova.

Druhá básnická sbírka Alexandra Alexandroviče Bloka Нечаянная радость (1907) se skládá z několika uzavřených básnických cyklů, v nichž se opakují určité motivy (весна, мечта, солнце) a evokují jisté barvy, které se často vyskytují v poezii ruského symbolismu (голубой, золотой, зеленый). Na jaře roku 1906 autor napsal cyklus básní Магическое, který obsahuje báseň Там в ночной завывающей стуже..., z níž ocitujeme závěrečné dvě strofy:

(...)

С легким треском рассыпался веер,

Разверзающий звездную месть.

Но в глазах, обращенных на север,

Мне холодному – жгучая весть.

И, над мигом свивая покровы,

Вся окутана звездами вьюг,

Уплываешь ты в сумрак снеговый,

Мой от века загаданный друг.76

V tomto textu se setkáváme s několika velice výraznými metaforami (звездная месть, жгучая весть, звезды вьюг). Celá báseň je vytvořena na základě asociací, které autor dokázal včlenit do přesné artistní formy. Vějíř jako atribut představující záhadnost ženské krásy se spojuje s obrazem noční oblohy a pomsty.

Ocitujeme ještě část další básně z tohoto cyklu: Лазурью бледной месяц плыл... Uvádíme 4. – 6. strofu textu:

(...)

Что пили ночь и забытье,

Но день их опалил...

Как страшно мирное жилье

Для тех, кто изменил!

Им смутно помнились шаги,

Падений тайный страх,

И плыли красные круги

В измученных глазах.

Меня сжимал, как змей, диван,

Пытливый гость – я знал,

Что комнат бархатный туман

Мне душу отравлял.77 (...)
V prvních dvou verších citovaného úryvku můžeme vysledovat dvě metafory (пили ночь и забытье, день опалил), které jsou doplněny prostými básnickými obrazy. Básník zde vyjadřuje plíživou úzkost osamělého člověka v interiéru bytu. V závěrečné citované strofě se objevují další složitější metaforická vyjádření (меня сжимал диван, бархатный туман душу отравлял). Druhá z nich působí jako drobná hádanka, v níž čtenář snadno objeví, že sametová mlha je vlastně tabákovým kouřem, jenž otravuje nejen duši, ale i tělo.

V lednu roku 1907 napsal Alexandr Blok básnický cyklus Sněžná maska (Снежная маска), který představuje jeden z nejvýznamnějších vrcholů jeho básnického díla. Autor ji publikoval v básnické sbírce Земля в снегу (1908). Ocitujeme báseň Ее песни:

Не в земной темнице душной

Я гублю.

Душу вверь ладье воздушной

Кораблю.

Ты пойми душой послушной,

Что люблю.

Взор твой ясный к выси звездной

Обрати.

И в руке твой меч железный

Опусти.

Сердце с дрожью бесполезной

Закрути.

Рукавом моих метелей

Задушу.

Серебром моих веселий

Оглушу.

На воздушной карусели

Закружу.

Пряжей спутанной кудели

Обовью.

Легкой брагой снежный хмелей

Напою.78

V této básni přichází autor s novým rytmickým modelem, jenž je zvýrazněn pravidelným střídáním delších a kratších veršových celků. Tuto konstrukci podporuje i podoby rýmového schématu, které platí shodně pro celou strofu. V textu se objevuje několik výrazných metafor, které jsou vyjádřeny epitety prostřednictvím shodných nebo neshodných přívlastků (воздушная ладья, звездная высь, рукав метелей, серебром веселий, воздушная карусель, снежный хмель).

Wolfgang Kasack ve Slovníku ruské literatury 20. století poznamenává: Sněžná maska mocně působí dynamickým rozvíjením a křížením smělých metafor. Blok je básník okamžitých, konkrétních a vizionářských dojmů, jimž dává barvitě vznikat v souladu zvukové a obrazové stránky celku.79

V říjnu roku 1912 napsal Alexandr Blok báseň В небедень, всех ночей суеверней,..., která byla zařazena do poválečné sbírky Седое утро (1920):

В небе – день, всех ночей суеверней,

Сам не знает, он – ночь или день.

На лице у подруги вечерней

Золотится неясная тень.

Но рыбак эти сонные струи

Не будил еще взмахом весла...

Огневые ее поцелуи

Говорят мне, что ночь – не прошла...
Легкий ветер повеял нам в очи...

Если можешь, костер потуши!

Потуши в сумасшедшие ночи

Распылавшийся уголь души!80

V tomto textu nalézáme metaforická vyjádření: v predikační vazbě (золотится тень), v přívlastku shodném (огневые поцелуи) nebo neshodném (уголь души). Dále se v něm nacházejí básnické tropy, které jsou odvozeny od personifikace (день суеверней ночей, сонные струи, сумасшедшие ночи).

Koncentrovaná metaforická vyjádření jsou spíše doménou ruské básnické moderny (symbolismus) než klasiků ruské poezie 19. století (Puškin, Lermontov). V poezii Valerije Brjusova a Alexandra Bloka nacházíme bohaté metaforické konstrukty, které pointují závěr strofy či básně. Metonymie se vyskytuje zřídka. Báseň představuje složitý systém, v němž se do harmonické jednoty spojují významotvorné, rytmické, gramatické a melodické funkce jazyka.

Boris Ejchenbaum ve stati Melodika verše poznamenává: V lyrickou báseň můžeme určit jako spojení vět, spjatých ve svém pohybu jednotným rytmicko-syntaktickým a zvukovým řádem. Rytmicko-syntaktický řád se projevuje symetrií period, oddělených kadencemi (strofa), a stavbou vět na základě intonačního systému. Zvukový řád se projevuje opakováním vzájemně si odpovídajících samohlásek a souhlásek. Každý z těchto faktorů lyrické kompozice může být dominujícím – ostatní pak mají více nebo méně podřízenou úlohu.81

Autoři tyto prostředky využívají intuitivně a častokrát nejsou schopni své verše racionálně analyzovat. Text zachycuje výsledek procesů odehrávajících se v podvědomí.

Každý básník by měl neustále hledat a milovat moudrost. Prostřednictvím upřímného slova vtisknout svým veršům duši. Usilovat o pravdu a zachytit bolestně získanou životní zkušenost, aby je potom prostřednictvím svých básní mohl předávat čtenářům třeba mnoho let po smrti.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.