.RU

Bibliografie - Dla studentów filologii polskiej

Bibliografie


Polska bibliografia literacka — ukazuje się od roku 1954; obejmuje kolejne lata, poczynając od 1944/1945 r.

Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T. 1–3. Oprac. J. Czachowska, M. K. Maciejewska, T. Tyszkiewicz, Wrocław 1983–1986

Literatura polska 1918–1975: Bibliografia do tomów 1 i 2: J. Stradecki, Dokumentacja bibliograficzna 1918– 1944, Warszawa 1975

Krytyka literacka, opracowania, tomy studiów, monografie

Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945–1985, wybór i wstęp J. Dąbała, Lublin 1992

S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994

S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974

S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, Warszawa 1990

J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.

J. Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998

J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995

J. Błoński, Zmiana warty, Warszawa 1961

J. Błoński, Odmarsz, Kraków 1978

J. Błoński, Witkacy na zawsze, Kraków 2002

W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni, Kraków 1996

S. Burkot, Proza powojenna 1945–1987, wyd. drugie, Warszawa 1991

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996, Kraków 1997

A. Fiut, Autoportret przekorny. Czesław Miłosz – rozmowy, Kraków 2003

Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, Kraków 1994

M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995

Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewski, Łódź 2004

Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze, red. J. Brzozowski i J. Poradecki, Łódź 1993

Dramat polski. Interpretacje. Cz.2: Po roku 1918, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski, Gdańsk 2001

T. Drewnowski, „Walka o oddech”. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990

A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa 1993

M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992

M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981

Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984

R. Gorczyńska [E. Czarnecka], Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków 1992 (i wyd. nast.)

Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997.

A. Hutnikiewicz, Od Czystej Formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie dwudziestolecia, Warszawa 1974 (i wyd. nast.)

M. Indyk, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego, Wrocław 1987

K. Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. M. Głowala, Wrocław 1975, BN I 222

J. Jarzębski, W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992

S. Jaworski, Między awangardą a nadrealizmem. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim, Kraków 1976

B. Kierc, Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera, Warszawa 2007

A. Kijowski, Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził T. Burek, t. 1–2, Warszawa 1991

T. Kłak, Czasopisma Awangardy, t. 1–2, Wrocław 1978–1979

J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974

A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 1981

J. Kwiatkowski, Klucze do wyobraźni, wyd. drugie rozszerzone, Kraków 1973

J. Kwiatkowski, Notatki o poezji i krytyce, Kraków 1975

J. Kwiatkowski, Eleuter. Szkice o wczesnej poezji Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 1966

J. Kwiatkowski, Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku), wybór i wstęp M. Podraza-Kwiatkowska i A. Łebkowska, posłowie M. Stala, Kraków 1995.

A. Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917–1923, t. 1–2, Kraków 1969

W. Ligęza, Świat w stanie korekty. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 2001

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Sławiński, J.Prokop, Kraków 1971 (i wyd. nast.)

M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007

M. P. Markowsk, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2001

R. Nycz, Sylwy współczesne, wyd. drugie, Kraków 1996

O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, oprac. naukowe i redakcyjne J. Brzozowski, Łódź 1993

O wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź 1996

Odojewski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. oraz posłowie S. Barć, Lublin 1999

T. Peiper, Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979

Pisanie Białoszewskiego. Szkice, pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993

Poeci dwudziestolecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, t. 1–2, Warszawa 1982

Polska krytyka literacka 1919–1939. Materiały, red. J. Z. Jakubowski, Warszawa 1966

Polski esej. Studia, pod red. M. Wyki, Kraków 1991

Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, t. 1–2, Kraków 1998–2000

Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod red. nauk. J. Kwiatkowskiego, Kraków 1985

Poznawanie Miłosza 2, cz. 1, pod red. A. Fiuta, Kraków 2000

Poznawanie Miłosza 2, cz. 2, pod red. A. Fiuta, Kraków 2001

Problemy literatury polskiej lat 1890–1939, pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego, Seria I–II, Wrocław 1972– 1974

Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1972 (i wyd. nast.)

Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996

G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, Kraków 1999

A. Sandauer, Poeci czterech pokoleń, w: Zebrane pisma krytyczne, t. 1, Warszawa 1981

J. Sławiński, Koncepcje języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965

A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997

Sporne postaci literatury współczesnej, red. A. Brodzka, L. Burska, t. 1–3, Warszawa 1994–1996

S. Stabro, Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali, Kraków 1995

A. Stawiarska, Gombrowicz w przedwojennej Polsce, Kraków 2001

Studia o Leśmianie, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Warszawa 1971

Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1971

L. Szaruga, Walka o godność. Poezja polska w latach 1939–1988. Zarys głównych problemów, Wrocław 1993

Szkice o poezji A. Wata, pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych, Warszawa 1999

M. Szulc Packalen, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych, Warszawa 1997

W. P. Szymański, Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych, Kraków 1973

W. Szyngwelski, Sobowtór w labiryncie. Proza artystyczna Edwarda Stachury, Warszawa 2003

J. Święch, Nowoczesność. Szkice literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 2006

W. Tomasik, Słowo o socrealizmie. Szkice, Bydgoszcz 1991

J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Paryż 1986 (i wyd. nast.)

Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. T. Cieślaka i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000

Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewski, Kraków 2001

T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca, przełożył J. Goślicki, Kraków 1997

S. I. Witkiewicz, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. J. Degler, Warszawa 1976

K. Wyka, Rzecz wyobraźni, wyd. drugie rozszerzone, Warszawa 1977

M. Zaleski, Przygoda drugiej awangardy, Wrocław 1984

Z. Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999

Literatura najnowszaUtwory literackie

Antologia nowej poezji polskiej 1990–1999, red. M. Czyżowski i R. Honet, Kraków 2000

Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy, wybór i oprac. P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga, Warszawa 1996 (wyd. drugie 1997)

Po Wojaczku 2: „bruLion” i niezależni, red. J. Klejnocki, t. 1–2, Warszawa 1991–1992

Przyszli barbarzyńcy, Kraków 1991

Marcin Baran, Sosnowiec jest jak kobieta, Warszawa – Kraków 1992, Destylat, Kraków 2001

Miłosz Biedrzycki, wybór wierszy

Marek Bieńczyk, Terminal, Warszawa 1994

Anna Bolecka, Biały kamień, Warszawa 1994 (lub: Kochany Franz, Warszawa 1999)

Wojciech Bonowicz, Wybór większości, Łódź 1995; Hurtownia ran, Kraków 2000

Marzena Broda: Światło przestrzeni, Kraków 1990; Cudzoziemszczyzna, Poznań 1996

Stefan Chwin, Hanemann, Gdańsk 1995

Maria Cyranowicz, i magii nacja, Kraków 2001

Tadeusz Dąbrowski, mazurek, Kraków 2002

Wilhelm Dichter, Koń Pana Boga, Kraków 1996

Izabela Filipiak, Absolutna amnezja, Poznań 1995

Natasza Goerke: Fractale, Poznań 1994; Pożegnania plazmy, Wołowiec 1999

Manuela Gretkowska: My zdies emigranty, Kraków 1991; Tarot paryski, Warszawa 1995

Mariusz Grzebalski, Ulica gnostycka, Poznań 1997

Paweł Huelle: Weiser Dawidek, Gdańsk 1987; Mercedes benz. Z listów do Hrabala, Kraków 2002

Krzysztof Jaworski, Wiersze 1988–1992, Warszawa – Kraków 1992

Aleksander Jurewicz, Lida, Gdańsk 1994 (lub: Pan Bóg nie słyszy głuchych, Gdańsk 1995)

Marzanna Bogumiła Kielar: Sacra conversazione, Suwałki 1992, Materia prima, Poznań 1999, Umbra, Warszawa 2002

Jarosław Klejnocki, W drodze do Delft, Warszawa 1998

Krzysztof Koehler, Na końcu długiego pola i inne wiersze z lat 1988–1998, Kraków 1998

Wojciech Kuczok: Szkieleciarki, Kraków 2002; Gnój, Warszawa 2003

Antoni Libera, Madame, Kraków 1999

Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2002

Joanna Mueller, Somnambóle fantomowe, Kraków 2003

Mirosław Nahacz, Osiem cztery, Wołowiec 2003

Andrzej Niewiadomski, Panopticum i inne wiersze, Lublin 1992

Daniel Odija, Ulica, Wołowiec 2001

Michał Olszewski, Do Amsterdamu, Kraków 2003

Jerzy Pilch, Bezpowrotnie utracona leworęczność, Kraków 1998 (lub: Spis cudzołożnic. Proza podróżna, Londyn 1993)

Jacek Podsiadło: Wiersze zebrane, Warszawa 1998; I ja pobiegłem w tę mgłę. Wiersze wybrane, wybór i przedmowa P. Marcinkiewicz, Kraków 2000; Wiersze zebrane, Warszawa 2003

Tomasz Różycki: Vaterland, Łódź 1997; Anima, Kraków 1999; Dwanaście stacji, Kraków 2004

Zyta Rudzka, Białe klisze, Warszawa 1993

Marcin Sendecki, Z wysokości (wiersze z lat 1985–1990), Kraków – Warszawa 1992

Andrzej Sosnowski: Sezon na Helu, Lublin 1994; Stancje, Lublin 1997

Andrzej Stasiuk: Mury Hebronu, Warszawa 1992 (lub: Biały kruk, Poznań 1995); Opowieści galicyjskie, Kraków 1995 (lub: Dukla, Czarne 1999)

Grzegorz Strumyk, Kino-lino, Warszawa 1995

Jakub Szaper (właśc. J. Bulanda), Narogi i patrochy, Sosnowiec 1994

Artur Szlosarek: Wiersze napisane, Kraków 1991; Wiersze różne, Kraków 1993, List do ściany, Kraków 2000

Janusz Szuber: O chłopcu mieszającym powidła, Kraków 1999; Okrągłe oko pogody, Kraków 2000

Marcin Świetlicki: Zimne kraje, Warszawa – Kraków 1992; Schizma, Poznań 1994; Pieśni profana, Czarne 1998; Czynny do odwołania, Wołowiec 2001

Robert Tekieli, Nibyt, Warszawa 1993

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Kamień pełen pokarmu. Księga wierszy z lat 1987–1999, Izabelin 1999, Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało, Kraków 2003

Olga Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998; Prawiek i inne czasy, Warszawa 1996; Gra na wielu bębenkach, Wałbrzych 2002

Tomek Tryzna, Panna Nikt, Warszawa 1995

Magdalena Tulli: Sny i kamienie, Warszawa 1995; Tryby, Warszawa 2003

Krzysztof Varga, Bildungsroman, Kraków 1997

Adam Wiedemann, Samczyk, Poznań 1996

Grzegorz Wróblewski: Ciamkowatość życia, Warszawa – Kraków 1992; Planety, Warszawa 1994

Opracowania

Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. i wstęp D. Nowacki i K. Uniłowski, Katowice 2003

Codzienne, przedmiotowe. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Izabelin 2002

P. Czapliński, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90, Kraków 2002

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996, Kraków 1997

P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003

P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000

M. Dąbrowski, Postmodernizm. Myśl i tekst, Kraków 2002

P. Dunin-Wąsowicz, Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia „bruLionu” wobec rzeczywistości III RP, Warszawa 2000

U. Glensk, Proza wyzwolonej generacji 1989–1999, Kraków 2002

R. Grupiński, Dziedziniec strusich samic. Kilka uwag o życiu umysłowym w Polsce, Poznań 1992

R. Grupiński, I. Kiec, Niebawem spadnie błoto czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Poznań 1997

J. Gutorow, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003

J. Jarzębski, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997

Kalendarium życia literackiego 1976–2000, Wydarzenia, dyskusje, bilanse, red. P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kraków 2003

J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986–1996), Warszawa 1996

A. Legeżyńska, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90, Poznań 2002

Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”, red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 2002

Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego, red. G. Jankowicz, Kraków 2003

Literatura polska 1990–2000, t. 1–2, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2002

K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999

T. Mizerkiewicz, Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku, Poznań 2001

D. Nowacki, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90, Kraków 1999

M. Orski, A mury runęły, Wrocław 1995

M. Orski, Autokreacje i mitologie, Wrocław 1997

Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, wyd. trzecie i ostatnie, oprac. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga, Warszawa 1998

Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, red. A. Lam i T. Wroczyński, Warszawa 2002

L. Szaruga, Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki literatury po roku 1989, Sejny 1997

P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002

Światy nowej prozy, red. S. Jaworski, Kraków 2001

K. Uniłowski, Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej, Kraków 2002

„Teksty Drugie” 1996, nr 5 — zbiór artykułów i szkiców

M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1997

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.