.RU

Варіант 9 - Українська мова професійного спілкування


Варіант 91 Проаналізуйте дієслівні категорії способу і часу, подайте способи їх творення, визначіть специфіку використання і можливу синонімію форм.

2 Наведіть основні класифікації ділових документів.

3 Наведіть правила постановки коми в складному реченні, проілюструйте їх прикладами.

4 Напишіть доповідну записку про зміни в робочому розкладі.

5 Розкриваючи дужки, запишіть з великої чи малої літери:

(х)арківський (г)ідрометеорологічний (т)ехнікум, (н)імецька (д)ержавна (о)пера, (в)улиця (п)олтавський (ш)лях, (з)акон (у)країни "(п)ро (п)одаток (н)а (д)одану (в)артість", (п)алац (п)равосуддя, (з)асідання (п)резидії (у)країнського (т)овариства (о)хорони (п)ам'яток (і)сторії та (к)ультури, (к)афедра (у)країнської (м)ови (х)арківського (н)аціонального (у)ніверситету (і)мені В.Н. Каразіна, (п)івнічна (б)уковина, (з)бройні (с)или (у)країни, (г)ельсінська (с)пілка, (п)ерська (з)атока, (щ)орічне (с)вято (д)ень (м)едичного (п)рацівника, (м)іжнародна (а)соціація (у)країністів, (ч)ернівецька (о)бласна (д)ержавна (а)дміністрація, (і)нститут (л)ітератури (і)мені Т.Г. Шевченка (н)аціональної (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)агаліївські (р)укописи, (в)сесвітня (к)онференція з (п)олітики в (г)алузі (к)ультури, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (н)аціональна (б)ібліотека (у)країни (і)мені В.І.Вернадського, (с)танція (м)етро "(а)кадеміка (п)авлова", (м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни.

6 Від поданих дієслів утворіть, якщо це можливо, дієприкметники:

Існувати, зупинитися, оглядати, спостерігати, утворитися, організувати, працювати, перенести, посиніти, відбілити, перефарбувати, підписати, занести, залучити, викладати, піднімати, реферувати, боротися, зупинитися, ненавидіти, випросити, відстоювати, рекламувати, нагородити, відзначатися.
7 Перекладіть наведені словосполучення українською мовою:

Вызвать по делам службы; отпуск по болезни; агент по снабжению; называть по фамилии; в наш адрес; ввести в состав; поставить в пример; необычный по вкусу; по единой форме; повторяющаяся причинно-следственная связь; развивающийся процесс экономического роста; политика, основывающаяся на количественной теории денег; по прибытии поезда; в алфавитном порядке; текучесть кадров; списать в расход; учредительное собрание; к подписи; расписка в получении; регулирующая функция; действующее законодательство; до истечения срока; спешная корреспонденция; в достаточной мере.

8 До поданих слів доберіть синоніми:

Відкидати, віддавати, очевидно, оцінювати, отруйний, органічний, освідчення.

9 Поясніть лексичне значення поданих слів іншомовного походження:

Ритор, оракул, комерсант, агент, комунікація.

10 Поясніть семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Як такі слова називаються? Складіть з цими словами словосполучення.

Виборний – виборчий – вибірний; винятковий – виключний; ґніт – гніт; довіряти – доручати.

11 Утворіть словосполучення прикметників з іменниками, що пропонуються:

Людський//людяний//людний: закон, рід, шлях, тіло, усмішка, натура, містечко, справедливість, зібрання, людина, щастя; мажорний//мінорний//мажоритарний: система, акорд, музика, настрій; рідкий//рідкісний: книга, гребінець, волосся, гість, вибухи, тісто, каша, випадок, туман, порода, рослина; розвіданий//розвідувальний//розвідницький: літак, запаси природного газу, загін, завдання, школа, хист, вогневі позиції, корисні копалини, служба, бій, робота; професійний//професіональний: хвороба, організація, актор, творчість, театр, боксер, спілка, лексика, жаргон; поступальний//поступливий//поступовий: перехід, людина, рух, розвиток.

12 Напишіть подані географічні назви відповідно до правописних норм:

Ново/миргород, Крути/бороди, Страхо/лісся, Дмитро/варварівка, Донець/сіверський, Йорк/шир, Жовті/води, Гола/пристань, Коронель/ов'єдо, Семи/пілки, Ай/петрі, Па/де/кале, Буенос/айрес, Шрі/ланка, Сан/маркос, Новосілки/на/дніпрі, Цілино/град, Ніколаєвськ/на/амурі, Лихо/славль, Нові/замки, Першо/травневе, Верни/городок, Холодний/яр, Бранден/бург, Давидів/брід, Баден/баден, Уж/город, Мінеральні/води, Пуща/водиця.

13 Напишіть українською мовою наступні прізвища:

Новикова, Механикова, Можний, Кочеев, Беловол, Горелик, Приступа, Таскаева, Хализева, Янчевский, Едакин, Васильев, Горошинский, Толстой, Скорик, Семенова, Завгородняя, Сорокина, Андреев.

14 Напишіть подані іменники у формі родового відмінка однини:

Вівторок, десяток, кобзар, гараж, підпис, Єнісей, маклер, теніс, аналіз, посібник, приклад, експерт, туман, карниз, гнів, будинок, розділ, Казахстан, Мирослав, вибір, волейбол, край.

15 Напишіть подані іменники у формі кличного відмінка однини:

Пацієнт, Яків Пилипович, голуб, місяць, Марина Данилівна, Володимир Степанович, Марія, дівчина, жінка, відвідувач, депутат, дід, брат, солдат, Аркадій, Сергій Трохимович, акціонер, аудиторія, Розаліна, Мішель, Франц.

16 Від поданих прикметників утворіть, якщо це можливо, вищий і найвищий ступені порівняння (синтетичну й аналітичну форми):

Красивий, малий, суперекономний, злющий, прямий, холодний, скрутний, обережний, світленький, завбачливий.

Поясніть, які прикметники не утворюють ступенів порівняння.

17 Провідмінюйте подані числівники:

471; 149; 0,99; 1/9; 97-ий; 556; 61-а; 9/10.

18 Перекладіть поданий текст українською мовою.

Первой теоретической школой был меркантилизм (от итальянского "мерканте" – купец, торговец). Представители этой школы считали, что богатство общества возникает только в торговле (деньги, золото). Главный предмет своей науки они видели в процессах товарного и денежного обращения. Такие представления не были случайными. Они соответствовали начальному виду капиталистической деятельности – международной торговле, когда товары покупались в одной стране по более низким ценам, а продавались в другой по более высоким. Поэтому меркантилисты советовали государству расширять торговлю, накапливать золото в стране. Представитель этой школы – Томас Ман (1571 – 1641 гг.). Идеи меркантилизма – государственное вмешательство в хозяйственную жизнь, протекционизм в торговле – используются и в современной экономике.

Между тем критики меркантилизма справедливо отмечали, что во время торговой сделки не возникает вообще никакого богатства, а происходит лишь обмен денег на товар и наоборот. При нарушении равенства в обмене богатство лишь перераспределяется в пользу одной из сторон. Когда же обмен равноценен, то никто не может обогатиться.

Позже появляется теоретическое учение физиократов ("физиократия" в переводе с греческого – власть природы). Вслед за основателем учения Франсуа Кенэ (1694 – 1774 гг.) физиократы считали, что источником богатства является производство, хотя и существует только одна его отрасль – сельское хозяйство, где богатство возникает естественным путем и представляется даром природы. Отсюда рост богатства они связали только с естественным плодородием земли, а промышленность не считали отраслью, где создается прирост доходов. Однако сама по себе природа без приложения капитала и труда не может постоянно умножать богатство общества.

(Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича. – СПб., 1999).

Варіант 101 Визначіть основні ознаки та правила підготовки усного публічного виступу (доповіді, промови).

2 Проаналізуйте лексичний склад сучасної української мови з погляду його використання.

3 Наведіть загальні правила правопису складних слів, проілюструйте їх прикладами.

4 Напишіть резюме.

5 Розкриваючи дужки, запишіть з великої чи малої літери:

(ч)лен-(к)ореспондент (н)аціональної (а)кадемії (н)аук (у)країни, (с)талінський (р)ежим, ІІ (з)'їзд (п)исьменників (у)країни, (к)ирило-(м)ефодіївське (б)ратство, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (п)арк (к)ультури (і)мені М. Рильського, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (з)асідання (в)ченої (р)ади (е)кономічного (ф)акультету (х)арківського (н)аціонального (у)ніверситету (і)мені В.Н. Каразіна, (в)улиця (з)олоті (в)орота, (х)арківська (д)ержавна (н)аукова (б)ібліотека (і)мені В.Г. Короленка, (с)танція (м)етро "(п)роспект (г)агаріна", (м)іністерство (с)татистики (у)країни, (д)ень (а)втомобіліста, (с)офійський (с)обор, (т)ичинині (в)ірші, (а)втомобільна (к)омпанія "(д)женерал (м)оторс", (к)иївський (в)окзал у (м)оскві, (к)нижкова (п)алата, (р)еспубліка (п)ольща, (в)улиця (к)узнецький (м)іст, (з)елений (м)ис, (з)ахідна (у)країна, (м)олочний (ш)лях, (г)енеральний (с)екретар (о)рганізації (о)б’єднаних (н)ацій, (н)аддніпрянщина, (ф)едеральне (б)юро (р)озслідувань, (з)авідувач (к)афедри (е)кономічної (т)еорії, (п)рофесійно-(т)ехнічне (у)чилище.

6 Від поданих дієслів утворіть дієприслівники:

Надати, їхати, виплатити, призначити, призначати, дозволяти, скликати, заробити, заробляти, збиратися, зібратися, спиратися, спертися, повідомляти, повідомити, підходити, йти, взяти, переказати, переказувати, нараховувати, нарахувати, їхати.

7 Перекладіть подані словосполучення українською мовою:

Вынести благодарность; работать по схеме; по моим сведениям; положить в карман; в двух шагах; пришлось по вкусу; принять к сведению; по закону; принять во внимание; по собственной воле; согласно приказу; движущие силы; скрывшиеся из виду; при условии; находящиеся в командировке; консультирующий по вопросам розничной продажи; бегущая строка; по состоянию здоровья; пьеса в трех действиях; по понедельникам; по прибытии в порт; прилагать печать к чему; вышедший в отставку; оставаться без последствий; заявление об отводе; заранее обдуманное намерение.

8 До поданих слів доберіть синоніми:

Компетентний, приватний, розводити, гармонійний, забавляти, легковажний, лестити.

9 Поясніть лексичне значення поданих слів іншомовного походження:

Ажіотаж, імітація, емансипація, генерація, аудієнція.

10 Поясніть семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Як такі слова називаються? Складіть з цими словами словосполучення.

Базар – ринок – ярмарок; далекоглядний – далекозорий; гірський – гірничий – гірницький; глуз – глузд.

11 Перепишіть, виправляючи наявні в тексті помилки, прокоментуйте їх.

 1. Скоро запорожці розташувались у балці на ніч і почали збирати пальне та варити вечерю.

 2. Із задоволенням згадав Начко про скінчений вже пайок своєї денної праці.

 3. Біля міста розташувався загін особового призначення, поява якого сприяла поширенню чуток про небезпеку.

 4. Первинне мистецтво було своєю суттю синкретичним.

 5. Снаряди летіли один за одним ритмічно і методично, з квадрата на квадрат, і тоді знову поверталися на квадрат, вже прострілений.

 6. Варка була дуже бідна, але роботяща, тиха на удачу, добра й смирна.

 7. Комедія "Шумить Дніпро" – творча вдача всього колективу самодіяльного народного театру.

 8. Мати боялася протягу, тому навіть у найспекотніші дні піднімала вітряне скло.

 9. До цього віршованого розміру часто вдавалися творці мадригалів.

 10. Його вчинок більшість присутніх сприйняла як нетактичний.

12 Напишіть подані географічні назви відповідно до правописних норм:

Старо/констянтинів, Сорока/дуби, Три/пілля, Крути/бороди, Гуляй/поле, Баня/лука, Пуща/водиця, Івано/франківськ, Яр/під/зайчиком, Давидів/брід, Сант/яго, Сен/Готард, Вест/індія, Кейп/таун, Княж/піль, Волго/град, Мала/данилівка, Світло/дарське, Сан/себастьян, Чехо/словаччина, Петро/павлівка (село), Михайло/коцюбинське, Ла/манш, Санкт/моріц, Даугав/пілс, Фолл/ривер, Нижні/сірогози, Копет/даг.

13 Напишіть подані прізвища українською мовою:

Борисенко, Лебедь, Авдиевский, Прокопов, Балий, Артемов, Ковалевская, Авдеев, Луговской, Меринов, Аракчеев, Усвятцев, Кривонос, Пачевский, Стоич, Тажибаев, Гавлик, Голембевский, Измаилов, Мацеев, Зверев.

14 Напишіть подані іменники у формі родового відмінка однини:

Ліс, оркестр, магній, десяток, поршень, понеділок, вокзал, універмаг, ґанок, фейлетон, альманах, детектив (агент), депутат, реалізм, анальгін, курінь, червінець.

15 Напишіть подані іменники у формі кличного відмінка однини:

Харитон, Сергій, Микита, Борис, Яків, Лука, сусід, свекруха, брат, розкіш, любов, Софія, Катерина, адвокат, помічник, Ніна, Лія, Зоя, друкар, референт, бухгалтер, Корнелія, Ельвіра, Мар'ян, Понтій, редактор.

16 Від поданих прикметників утворіть, якщо це можливо, вищий і найвищий ступені порівняння (синтетичну й аналітичну форми):

Німий, врівноважений, легкий, рухливий, інтенсивний, темнуватий, задовгий, важливий, невидющий, скупий.

Поясніть, які прикметники не утворюють ступенів порівняння.

17 Провідмінюйте подані числівники:

224; 5983; 4/5; 0,55; 705-ий; 69-а; 717; 7/8.

18 Перекладіть поданий текст українською мовою.

Объектом изучения экономической теории является анализ тесной взаимосвязи механизма функционирования рынка с наличием на рынках и соответствующих им сегментах совершенной и несовершенной конкуренции, степени монополизированности отдельных хозяйственных сфер, форм и методов ценовой и неценовой конкуренции, путей и способов экономического реформирования рыночных отношений. Анализ этого позволяет раскрыть рыночные модели отдельных национальных образований (японской, шведской, немецкой и т.д.). Возобновление производства и его экономический рост происходит на индивидуальном уровне (уровне фирмы) и в общественном масштабе. Поэтому структурно экономическая теория включает в себя микроэкономику и макроэкономику.

Микроэкономика исследует поведение отдельных производителей, экономические закономерности формирования предпринимательского капитала и конкурентной среды. В центре ее анализа цены отдельных товаров, затраты, издержки, механизм функционирования фирмы, ценообразование, мотивация труда. На микроуровне в исходной основе складываются пропорции, которые определяют пропорции общественного уровня. Макроэкономика занимается исследованием функционирования национальной экономической системы на основе формирующихся микропропорций. Объектом ее изучения выступают национальный продукт, общий уровень цен, инфляция, занятость. Макропропорции как бы вырастают из микропропорций, но приобретают самостоятельный характер.

Микроэкономика и макроэкономика взаимообусловлены в реальной экономической среде и взаимодействуют друг с другом.

(Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича. – СПб., 1999).

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк: Стакер, 1997. – 349 с.

 2. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К.: Вища шк., 1995. – 319 с.

 3. Гринчишин Д.Г., Серб енська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

 4. Ділова українська мова / За ред. М.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 230 с.

 5. Ділова українська мова: Конспект лекцій / В.М.Пивоваров, Л.Г.Савченко, Л.М.Сідак, О.А.Шумейко, В.Г.Гончаренко, - Х.: Б. в., 1999. – 120 с.

 6. Ділова українська мова: Навч. посібник / О.Д.Горбун, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситник, С.А.Яременко – К.: Знання, 2000. – 226 с.

 7. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993. – 472 с.

 8. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

 9. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. К., 1982.

 10. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища шк., 1993. – 368 с.

 11. Любимець Л.Л. Ділові папери. – К.: Рад. шк., 1981.

 12. Молдованок М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992.

 13. Нелюба А. Теорія і практика ділової української мови. – Х.: Акта, 1997. – 192 с.

 14. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1996. – 207 с.

 15. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. – 5-те вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 256 с.

 16. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т укр. мови; 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

 17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 1997. – 271 с.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.