.RU

Робоча навчальна програмаНАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТІнститут електроніки та систем управління

Факультет систем управління

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих комплексів

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_________________М.С. Кулик
” “________________2005 р.

Індекс Р01-8.092502 - 16
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “ Алгоритмічне програмне та інформаційне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем ”(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 0925 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Спеціальність 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і

виробництва”

Курс 5 Семестр 9

Диф. залік  9 семестр

Лекції  години

Лабораторні заняття  години

Самостійна робота  години

Індивідуальна робота  годин

Всього  години

Домашнє завдання  семестр (1)

Київ – 2005

Робоча навчальна програма дисципліни “Алгоритмічне програмне та інформаційне забезпечення комп`ютерно-інтегрованих систем” складена на основі робочого навчального плану № РСМ-3-502/01 напряму 0925 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціальності 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”, навчальної програми цієї дисципліни індекс H-3-8.092502-16, затвердженої 27.05.2002 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та „Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.

Робочу навчальну програму склали

доцент, кандидат технічних наук В.О. Рогожин

доцент, кандидат технічних наук М.П. Мухіна

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих комплексів, протокол №__ від „__” __________ 2005 р.

Завідувач кафедри КІК В. Синєглазов

Робоча навчальна програма обговорена та ухвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету систем управління, протокол №___ від „__” _________ 2005 р.

Голова НМРК Ю. Безкоровайний

“Згоден”

Декан факультету систем управління

________________Кривоносенко О.П.

“___”_________2005 р.

ЗмістВступ

...............................................................................................................4

 1. Пояснювальна записка

  ..........................................................................4

  1. Мета викладання навчальної дисципліни..............................................4

  2. Задачі вивчення навчальної дисципліни................................................4

  3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця........................................................................................................4

  4. Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни.............4

  5. Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальних модулів..................5

  6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни...............................6

 2. Зміст навчальної дисципліни

  ................................................................7

  1. Тематичний план навчальної дисципліни..............................................7

  2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ......8

   1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг...................................................8

   2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг...........................................10

   3. Індивідуальні заняття...........................................................................10

   4. Самостійна робота студента і контрольні заходи.............................11

2.2.3.1 Зміст домашнього завдання...............................................................11

 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

  .................................12

  1. Основна та додаткова література........................................................12

  2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання....................13

 1. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь...........................................................................................................

  13

4.1 Основні терміни, поняття, означення......................................................13

4.2 Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь...15

ВступОднією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаних студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах на оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

 1. Пояснювальна записка1.1. Мета викладання навчальної дисципліниОсновною метою вивчення дисципліни є оволодіння принципів побудови, алгоритмічного та програмного забезпечення комп`ютерно-інтегрованих систем (КІС), пілотажно-навігаційного обладнання (ПНО) повітряних суден (ПС), а також інформаційного забезпечення цих систем.

1.2. Задачі вивчення навчальної дисципліниГоловна задача дисципліни – досягнення рівня знань, достатнього для успішного використання в розробці, дослідженні, сертифікації та експлуатації КІС.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівцяНавчальна дисципліна відноситься до головних професійно орієнтованих дисциплін і використовує знання з загальнотеоретичних та інженерних дисциплін. У свою чергу ця навчальна дисципліна створює теоретичні та технічні засади для вивчення деяких спеціальних дисциплін за фахом.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати

:


У результаті вивчення дисципліни студент повинен

вміти

:


1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів.Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

1.5.1.

В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М1 „Алгоритмічне, програмне та інформаційне забезпечення автономних КІС” студент повинен

знати:вміти:1.5.2

В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля М2 „Алгоритмічне, програмне та інформаційне забезпечення неавтономних КІС” студент повинен:

знати:вміти:1.6 Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни “Алгоритмічне програмне та інформаційне забезпечення комп`ютерно-інтегрованих систем”Навчальна дисципліна “Алгоритмічне програмне та інформаційне забезпечення комп`ютерно-інтегрованих систем” відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вивчення дисципліни потребує наявність у студентів основних знань з загальнотеоретичних та загально-інженерних дисциплін таких як (рис. 1):

У свою чергу, навчальна дисципліна створює теоретичні та технічні засади для вивчення спеціальних дисциплін за фахом таких як "Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден”, „Системи активного управління ПС”.

Рис.1 1. Зміст навчальної дисципліни.2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.Таблиця 1п/пНазва темиОбсяг навчальних занять(год.)УсьогоЛекціїЛабора-торніСРСІР1234567Модуль №1 “Алгоритмічне, програмне та інформаційне забезпечення автономних КІС”1.1

Загальна структура КІС ПНО.

4

2

-

2


1.2

Системи повітряних сигналів (СПС) Інформаційні комплекси висотно-швидкісних параметрів (ІКВШП)

8

4

-

4


1.3

Системи курсовертикалі. Курсові системи

18

4

4

10


1.4

Фізичні та теоретичні основи інерціальної навігації

9

2

-

3

4

1.5

Початкова виставка ІНС. Функціонування ІНС в польоті

16

2

5

9


1.6

Безплатформенні ІНС (БІНС)

6

2

-

2

2

1.7

Домашнє завдання

8

-

-

8


1.8

Модульна контрольна робота №1

4

2

-

2

-

Усього за модулем №173189406Модуль №2 “ Алгоритмічне, програмне та інформаційне забезпечення неавтономних КІС”2.1

Астрономічні та астро-інерціальні засоби навігації

6

2

-

4


2.2

Радіотехнічні системи ближньої навігації та посадки (РСБН)

6

2

-

4


2.3

Радіотехнічні системи дальньої навігації (РСДН). Супутникові системи навігації (ССН). Автоматичні радіокомпаси(АРК)

22

4

4

10

4

2.4

Радіовисотоміри (РВ). Доплеровські вимірювачі швидкості та кута зносу (ДВШЗ). Радіолокаційні пристрої, що входять до складу ПНК

6

2

-

4


2.5

Системи відображення інформації (СВІ)

14

2

4

8


2.6

Особливості експлуатації КІС

4

2

-

2


2.7

Модульна контрольна робота №2

4

2

-

2


Усього за модулем №262168344Усього за навчальною дисципліною13534177410


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.