.RU

строк виконання - В. С. Зеченецькш — доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту...

строк виконання

судових доручень, тому що цей період охоплює загальну тривалість розгляду справи у суді. Підкреслимо, що більшість міжнародних договорів про правову допомогу не передбачають строків виконання судових доручень. Разом із тим у Гаазькій конвенції від 15.11.1965 р. зазначено, що судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що судовий документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, або документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту. Слід зазначити, що названа Конвенція побічно називає строк виконання судового доручення. Отже, відповідно до ст. 15 Гаазької конвенції від 15.11.1965 р. «Якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що: а) документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території; Ь) документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.
Кожна Договірна Держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини першої цієї статті може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі якщо виконані такі умови: а) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією; Ь) здати направлення документа сплив термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; с) не було
1074
отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави».
За загальним правилом іноземне доручення виконується судом України без необгрунтованих зволікань, протягом місяця з дати його одержання. В обгрунтованих випадках суд України виконує доручення протягом тривалішого розумного строку.
У разі якщо в іноземному дорученні міститься прохання щодо його виконання у певний строк, суд України повинен його додержуватися.
Внутрішнє процесуальне законодавство, а також міжнародні договори про правову допомогу передбачають підстави для відмови від надання правової допомоги. Згідно із ч. 2 ст. 417 ЦПК судове доручення не приймається до виконання, у разі якщо воно:

 1. може призвести до порушення суверенітету України або створити загрозу її національній безпеці;

 2. не належить до юрисдикції цього суду;

 3. суперечить законам або міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

По суті, такі ж підстави для відмови у наданні правової допомоги містяться в договорах про правову допомогу. Так, згідно з Конвенцією держав — членів СНД від 22.01.1993 р. у проханні про надання правової допомоги може бути відмовлено повністю або частково, якщо надання такої допомоги може заподіяти шкоду суверенітету чи безпеці або суперечить законодавству запитуваної Договірної Сторони. У випадку відмови у проханні про надання правової допомоги запитувана Договірна Сторона негайно повідомляє про причини відмови (ст. 19 Конвенції). Крім того, у Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 р. підкреслено, що у виконанні судового доручення не може бути відмовлено лише на тій підставі, що відповідно до внутрішнього законодавства запитувана Держава заявляє про свою виключну юрисдикцію щодо справи, якої стосується доручення, або що її законодавство не передбачає порушення справи з даних підстав (ч. 2 ст. 12 Конвенції).
У такому випадку Міністерство юстиції України повертає доручення органу, від якого воно надійшло, із зазначенням причин відмови або вживає інших заходів, передбачених міжнародним договором України.
Договорами про правову допомогу передбачена можливість виклику з однієї країни до іншої свідків та експертів, необхідних під час розгляду справи, та гарантія їх недоторканності. Наприклад, відповідно до Договору між Україною і Республікою Молдова, якщо у справі,
1075
яка знаходиться у провадженні установи юстиції однієї Договірної Сторони, виникає необхідність в особистій явці свідка або експерта, який перебуває на території іншої Договірної Сторони, необхідно звернутися до компетентної установи юстиції цієї Договірної Сторони з клопотанням про вручення виклику. Виклик не може містити заходів примусу на випадок неявки. Свідок або експерт має право на компенсацію витрат на переїзд, проживання і не отриману заробітну плату, а експерт, крім того, має право на винагороду за проведення експертизи (ст. 8 Договору). У випадках, передбачених міжнародним договором, у дорученні про вручення виклику до суду свідка, експерта також зазначається право осіб, що викликаються, на відшкодування витрат, пов'язаних з переїздом та перебуванням на території України, а також на відшкодування неотриманого заробітку за дні відриву від роботи, а в разі виклику експертів — право на винагороду за проведення експертизи. У виклику має бути зазначено, на які види оплати мають право особи, що викликаються.
У порядку виконання судових доручень суди повинні вжити заходів до забезпечення своєчасної явки в судове засідання всіх учасників процесу. Судові виклики і повідомлення проводяться шляхом вручення повісток. Разом з тим, відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 p., судові працівники повинні направляти Центральному органу запитуваної Держави прохання про вручення судового документа згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. Порядок вручення повісток такий самий, який встановлено для вручення інших документів. При необхідності установи юстиції Договірних Сторін надають за клопотанням допомогу при встановленні адрес осіб, які перебувають на їх території. Слід підкреслити, якщо адреса особи, якій необхідно вручити документ, невідома, Конвенція від 15 листопада 1965 р. не застосовується (ст. 1 Конвенції). Запитувана установа здійснює вручення повісток відповідно до правил, які діють в її державі. Підтвердження вручення повісток також оформлюється відповідно до правил запитуваної Договірної Сторони. Але згідно з договорами про правову допомогу у підтвердженні повинно бути зазначено час, місце, спосіб вручення. Формуляр підтвердження про вручення документа також додається до Конвенції від 15 листопада 1965 р.
Внутрішнє українське процесуальне законодавство докладно регулює порядок виконання судового доручення іноземного суду про вру-
1076

чення виклику до суду чи інших документів. Зокрема, ч. 1 ст. 418 ЦПК визначає компетенцію суду, який вправі вчиняти зазначені процесуальні дії, а саме, доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів виконується у судовому засіданні або уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування, місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної особи.
Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи її представникові або представникові юридичної особи під розписку (ч. 2 ст. 418 ЦПК).
ЦПК України передбачає зміст судової повістки, яка направляється з метою виконання доручення іноземного суду. Підкреслимо, що у судовій повістці, яка направляється з метою виконання доручення іноземного суду про вручення документів, крім відомостей, зазначених у ст. 75 ЦПК, додатково зазначається інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отримання документів згідно із частинами п'ятою і шостою цієї статті (ч. З ст. 418 ЦПК).
Згідно із ч. 4 ст. 418 ЦПК у разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває такий вид покарання, як довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка здійснює їх вручення під розписку та невідкладно надсилає розписку і письмові пояснення цієї особи до суду.
Частини 5 та 6 ст. 418 ЦПК передбачають наслідки відмови особи від отримання документів та неявки до суду для отримання документів. Зокрема, у разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, суддя, уповноважений працівник суду або представник адміністрації місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.
У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи, яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими.
Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів вважається виконаним удень, коли особа або її представник

отримали такі документи чи відмовилися від їх отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без поважних причин не з'явилися до суду, — У день такого судового засідання.
Як вже було підкреслено, виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового засідання. У цьому протоколі мають бути також зазначені заяви чи повідомлення, зроблені особами у зв'язку з отриманням документів, а також підтвердженням про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання документів та іншими документами, складеними чи отриманими під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
Слід мати на увазі, що розгляд справи у відсутності будь-якої з осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про час і місце судового засідання, є підставою для скасування рішення, а також для відмови у визнанні та виконанні судових рішень (останнє передбачено міжнародними договорами про правову допомогу).
У Консульських конвенціях також передбачена можливість виконання судових доручень консулами. Наприклад, у Консульській конвенції між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам на консула покладена функція передач судових доручень до судів акредитуючої держави згідно з чинними міжнародними договорами або, за відсутності таких договорів, у будь-якому іншому порядку, що відповідає законам і правилам держави перебування (п. 10 ст. 36 Конвенції).
Однак при цьому не можуть застосовуватися заходи примусового характеру, оскільки дипломатичні та консульські представники не мають ніяких судових функцій.
Можливість виконання судових доручень не тільки судом, а й закордонними дипломатичними установами України, передбачена також ст. 419 ЦПК. Ця стаття безпосередньо закріплює порядок виконання судового доручення про вручення документів громадянину України, який проживає на території іноземної держави. Дуже важливо підкреслити, що такі документи особа отримує добровільно. Вручення документів здійснюється під розписку із зазначенням дня вручення, підписується посадовою особою та скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи України.
Доручення суду про виконання певних процесуальних дій стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної держа- 1078

ви, може бути виконано працівниками дипломатичного представництва чи консульської установи України у відповідній державі, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У разі вчинення певних процесуальних дій складається протокол, що підписується особою, стосовно якої вчинені процесуальні дії, та особою, яка вчинила процесуальні дії, і скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи України. У протоколі зазначаються день, час і місце виконання доручення.
Під час виконання судового доручення застосовується процесуальний закон України. Для виконання доручення не можуть застосовуватися примусові заходи.

§ 4. Питання легалізації та перекладу документів


Існують особливості підготовки до судового розгляду справ з іноземним елементом з питань складання, пересилання, вручення та отримання документів, призначених для використання на території інших держав, та їх доказової сили.
Слід зазначити, що питання доказової сили письмових документів у процесуальній доктрині й практиці більшості країн вирішується на загальних підставах «закону суду»

(Іех/огі).

Винятком є французька доктрина, відповідно до якої доказова сила документа підкорюється закону місця його здійснення, виходячи з висунутої нею передумови принципового зв'язку між формою угоди і процесуальним ефектом відповідного документа.
Витребування й отримання доказів від іноземних установ можливе у порядку надання міжнародної правової допомоги. Оскільки суд може діяти в межах території своєї держави, виконання процесуальних дій у такому випадку можливе лише шляхом його звертання за сприянням до судів інших держав. У широкому розумінні слова

міжнародна правова допомога у цивільних справах —

це сприяння, яке надається судами та іншими установами юстиції однієї держави судам та іншим установам іншої держави у зв'язку з розглядом цивільних справ. Взагалі, виходячи із змісту міжнародних угод про правову допомогу, можна виділити такі види міжнародної правової допомоги у цивільних справах: складання і пересилання документів, вручення документів,

проведення дій по забезпеченню доказів — огляд, призначення експертизи, допит сторін, третіх осіб, свідків, експертів, видача речових доказів; розшук осіб, визнання і виконання іноземних судових рішень.


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.