.RU

§ Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку - 4


3)   економічний: інтегрування екологічних принципів у мо­делі ринкових реформ, розвиток і вдосконалення економічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища:
а)  спонукання забруднювачів довкілля до обмеження екологодеструктивної діяльності шляхом упровадження платежів за викиди та погіршення якості природних ресурсів, введення еко­логічного податку з виробників, які застосовують екологонебез- печні технології, впровадження штрафних санкцій до поруш­ників екологічного законодавства, стандартів якості природно­го середовища;
б)  стимулювання природокористувачів до переходу на без­відходні, ресурсозберігаючі, екологобезпечні технології та по­ліпшення стану навколишнього середовища шляхом надання державних субсидій, податкових пільг, позик, пільгових кре­дитів, встановлення режиму прискореної амортизації природо­охоронного устаткування тощо;
4) адміністративно-правовий: удосконалення чинного при­родоохоронного законодавства, створення правового поля раціо­нального природокористування та управління захистом навко­лишнього середовища; екологічна експертиза проектів, екологіч­не інспектування й ліцензування виробництва, посилення еко­логічної дисципліни та юридичної відповідальності підприємств за порушення природоохоронних норм, стандартів тощо.
Застосування екологічних стандартів та сертифікація про­дукції на відповідність вимогам екологічної безпеки відіграють важливу роль у сучасних міжнародних відносинах. Пріоритетні позиції у цій сфері займає ISO — Міжнародна організація зі стан­дартизації, яка безпосередньо визначає екологічні вимоги до продукції, що реалізується на світових ринках, екологічного менеджменту та аудиту. На сьогодні більшість національних систем обов’язкової та добровільної сертифікації товарів і по­слуг на відповідність екологічним вимогам засновані на стан­дартах ISO.
5)   еколого-просвітницький: еколого-правове виховання, формування нового екологічного мислення, стимулювання роз­витку екологічної свідомості населення з метою подолання спо­живацького ставлення до природи, підготовка фахівців-екологів;
6)   міжнародний: розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища, інтеграція сил, ре­сурсів і коштів з метою успішного вирішення глобальних еко­логічних проблем, створення міжнародної мережі глобального екологічного моніторингу, міжнародних фінансових фондів і банків екологічної інформації, активізація діяльності відповід­них міжнародних організацій тощо.
Нині у рамках світового співтовариства склалась ціла си­стема міжнародних екологічних організацій: Світова комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED), Світова про­мислова рада з навколишнього середовища (WICE), Коаліція на підтримку екологічної відповідальності компаній (CERES), Кон­сультативний комітет із питань бізнесу і навколишнього сере­довища (АСВЕ), Комітет COT з торгівлі та навколишнього середо­вища. Оскільки екологізація економіки вимагає значних затрат людських, матеріальних та фінансових ресурсів, зусиллями сві­тового співтовариства створено низку міжнародних організацій, покликаних сприяти залученню коштів для захисту навколиш­нього середовища, модернізації застарілих, екологічно небезпеч­них виробництв і технологій, розвитку безпечної торгівлі тощо. Серед цих організацій — Глобальний екологічний фонд ринків, що розвиваються (СЕЕМЕ), Північно-Американський екологіч­ний фонд (МАЕЕ), Скандинавська екологічна фінансова корпо­рація (МЕЕСО) та ін.
Поряд з екологічною все більшу увагу дослідників привер­тають глобальні інформаційні проблеми, пов’язані:
—  з «цифровою нерівністю», інформаційним розшаруванням суспільства, що виникають внаслідок економічної відсталості, різ­них можливостей доступу до новітніх комп’ютерних технологій;
—  порушенням прав людини та недоторканністю особистого життя, загрозою маніпуляцій суспільною свідомістю, нерегульованістю правових основ поширення інформаційних потоків та мереж;
—  вразливістю новітніх інформаційних та технологічних си­стем, які забезпечують функціонування енергетики, транспорт­них мереж, міського господарства та інших життєво важливих об’єктів і систем;
—  поглибленням суперечностей між обмеженими можливо­стями людей у сприйнятті та переробці великих обсягів інфор­мації та глобальними міжнародними інформаційними потока­ми і масивами необхідної та корисної інформації;
—  «забрудненням» інформаційного простору та зростанням обсягів надлишкової інформації, яка обмежує доступ до по­трібних даних;
—  порушенням цілісності глобальних комунікацій внаслідок дії приватних, відомчих, вузьконаціональних інтересів на шко­ду всецивілізаційним.
Аналізуючи глобальні проблеми людства, сучасні дослідни­ки звертають увагу на явище технологічного та інформа­ційного неоколоніалізму, пов’язане з прагненням глобальних гравців реалізувати своє монопольне становище у сфері новітніх інформаційних технологій для стримування технологічного роз­витку відсталих країн та одержання додаткових доходів шля­хом нееквівалентного обміну.
Найважливіші напрями вирішення цих проблем:
—  створення міжнародної правової системи з урегулювання кіберпростору та посилення відповідальності держав за дотри­мання основних прав і свобод людини в інформаційному суспіль­стві;
—  забезпечення вільного всезагального доступу до інформа­ції, включення в інформаційне поле незахищених верств міжна­родної спільноти;
—  гарантування права невтручання у приватне життя, кон­фіденційності інформації приватного характеру тощо.
Таким чином, вирішення глобальних проблем можливе лише за умови невідкладності й рішучості дій, колективних і скоординованих зусиль світового співтовариства. У доповіді 00Н про людський розвиток зазначається, що програма дій, спрямованих на забезпечення прогресу людства в епоху глоба­лізації, має передбачати досягнення семи основних цілей, у кон­тексті кожної з яких необхідна взаємодія на національному і міжнародному рівнях:
1)   удосконалення діяльності, спрямованої на розвиток люд­ського потенціалу, коригування політики з урахуванням нових реалій глобальної економіки;
2)   зменшення загрози турбулентності фінансових потоків та пов’язаних із ними втрат;
3)   активізації міжнародного співробітництва в галузі бороть­би з глобальними загрозами щодо безпеки людини;
4)   нарощування діяльності з розробки нових технологій для забезпечення розвитку людини, ліквідації злиденності;
5)   припинення процесів маргіналізації та подальшої поля­ризації багатства і бідності;
6)   ліквідації диспропорцій у структурах глобального регу­лювання;
7)   формування ціліснішої та демократичнішої системи гло­бального регулювання.
Головна передумова успішного вирішення глобальних про­блем — розгляд їх у взаємопов’язаній цілісності, тісному пере­плетенні економічних, політичних, соціальних, культурних, технологічних, екологічних, психологічних та інших процесів.
Водночас необхідно враховувати, що, незважаючи на між­народний резонанс, глобальні проблеми сприймаються в різних країнах світу диференційовано, через призму національних інте­ресів та індивідуальних поглядів політичних лідерів і спіль­нот.
Передумови вирішення глобальних проблем:
—  парадигмальний прорив у суспільній свідомості, нові кон­цептуальні підходи до розуміння перспектив розвитку людства;
—  переосмислення суті економічної безпеки держав, які ре­алізують різні моделі демократичного суспільства;
—  досягнення консенсусу з питань, що стосуються головних контурів нового суспільного порядку в XXI ст.;
—  синтез, взаємозбагачення і доповнення оцінок, стратегій і програм розвитку світового співтовариства, які висуваються різними країнами, науковими школами тощо;
—  перегляд і перебудова системи міжнародних відносин на засадах загальнолюдських цінностей, пріоритетності розвитку творчого потенціалу людської особистості;
—  формування нового світопорядку, створення єдиного ме­ханізму регулювання на глобальному рівні, міжнародних про­цедур і механізмів, які відповідають потребам забезпечення гідного майбутнього людства;
—  об’єднання зусиль і ресурсів людства на основі усвідомлен­ня важливості та невідкладності розв’язання глобальних про­блем, єдності інтересів і спільної відповідальності перед майбут­німи поколіннями.
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ Основні терміни і поняття
Глобалізація. Фактори глобалізації. Глобалізація економіки. Глобаль­на економіка. Індекс глобалізації. Рівні глобалізації економіки. Форми прояву глобалізації економіки. Виклики глобалізації. Неоліберальна мо­дель глобалізації. Синергетична модель глобалізації. Класифікація гло­бальних проблем. Екологічна криза. Екологічний неоколоніалізм. Техно­логічний та інформаційний неоколоніалізм. Екологічний протекціонізм. Стратегії екорозвитку. Форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Концепція сталого розвитку. Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку.
Контрольні запитання і завдання
1.  Проаналізуйте сучасні визначення глобалізації та розкрийте її сут­ність.
2.  Чим глобальна економіка відрізняється від світової?
3.  Чому глобалізація є новим етапом інтеграційних процесів у світовій економіці?
4.  Охарактеризуйте форми прояву глобалізації.
5.  Як розраховується індекс глобалізації? Розкрийте економічний зміст цього показника.
6.  Охарактеризуйте рівні глобалізації економіки.
7.  Розкрийте суперечності глобалізації. Чи існує механізм їх вирішення?
8.  У чому виявляється обмеженість неоліберальної моделі глобалі­зації?
9.  Які ознаки характерні для синергетичної глобалізації («глобалізації з людським обличчям»)?
10.  Назвіть визначальні риси глобальних проблем.
11.  У чому полягають суть глобальної екологічної кризи?
12.  Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку.
13.  Які основні передумови вирішення глобальних проблем?
14.Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.
15.Яку роль відіграють ООН та інші міжнародні суспільно-політичні організації у вирішенні глобальних проблем?
16.  У чому необхідність і суть переходу до сталого розвитку?
17.  Розкрийте сутність ноосферної парадигми цивілізаційного розвитку.
Література
1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. — К.: КНЕУ, 2003.
2.  Вернадский ВЛ. Философские мысли натуралиста. —M.: Наука, 1988.
3.  Гражевська H.І. Інституційні ризики соціально-економічного роз­витку трансформаційних економік в епоху глобалізації // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. — Серія «Економіка». — 2005. — № 73. — С. 16—17.
4.  Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. — M.: Альбина Паблишер, 2003.
5.  Доклад о мировом развитии 2003 года. Устойчивое развитие в ме­няющемся мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни: Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2003.
6.  Економічна теорія: Підручник / За ред. В.M. Тарасевича. — К.: Центр навч. літ-ри, 2006. — С. 604—617.
5. Єщенко    П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005. — С. 300—313.
6 .Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и куль­тура. — М.: ГУВШЭ, 2000.
7. Колодько Г.В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістич- них країн. — К.: Основні цінності, 2002.
8. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: Вид. центр «Друк», 2002.
9. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. — М.: Экономистъ, 2003.
10. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — С. 572—596.
11. Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом измерении. — М., 2003.
12. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. проф. К.Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 485—501.
13. Прыкин Б.В. Глобальная экономика — ключ к самосохранению. Деятельность эколого-экономических систем. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
14. Скаленко О. Глобальні резерви поступу (Інформація + інтелект + інновації). — K.: Основа, 2002.
17.  Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: Пер. з англ. — К., 1999.
18.  СтиглицДж. Глобализация: тревожные тенденции. — М., 2003. 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.